Kommuneplan
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/kommuneplan
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Municipal plan
nb
 • Kommuneplan
nn
 • Kommuneplan
Hidden
nb
 • Arealplanlegging
 • Detaljregulering
 • Kommuneplanbestemmelser
 • Kommuneplanens arealdel
 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Næringsplan
 • Områderegulering
 • Oversiktsplanlegging
 • Samfunnsplan
nn
 • Arealdelen til kommuneplanen
 • Arealplanlegging
 • Detaljregulering
 • Føresegner til kommuneplanen
 • Næringsplan
 • Områderegulering
 • Oversynsplanlegging
 • Samfunnsdelen til kommuneplanen
 • Samfunnsplan

Documentation

Note
nb
 • Kommuneplan er styrende for all planlegging i kommunen. Planen skal skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere. En effektiv planlegging forutsetter kontakt og samspill mellom kommunen, private lokale interesser og statlige og fylkeskommunale organer under utarbeidingen av planene. Gjennom åpne møter, informasjon og høring søker kommunen å stimulere til debatt og medvirkning før vedtak fattes.
nn
 • Kommuneplan er styrande for all planlegging i kommunen. Planen skal skape langsiktigheit og forutsigbarheit i politikk og arealbruk for kommunen sine innbyggjarar. Ei effektiv planlegging føreset kontakt og samspel mellom kommunen, private lokale interesser og statlege og fylkeskommunale organ under utarbeidinga av planane. Gjennom opne møter, informasjon og høyring søkjer kommunen å stimulere til debatt og medverknad før avgjerd fattast.

Relations

Broader