Regional planlegging
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/regional-planlegging
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Regional planning
nb
 • Regional planlegging
nn
 • Regional planlegging
Hidden
nb
 • Fylkesplanlegging
 • Interkommunalt plansamarbeid
 • Regionale planer
nn
 • Fylkesplanlegging
 • Interkommunalt plansamarbeid
 • Regionale planer

Documentation

Note
nb
 • **
nn
 • Fylkesplanlegging er heimla i plan- og bygningslova og er eit verkemiddel for å utvikle fylket. Kan m.a. innehalde retningslinjer for bruken av areal og naturressursar som har vesentleg verknad ut over grensene for ein kommune eller som må sjåast i samanheng med for fleire kommunar. Planane blir til i ein prosess leia av fylkeskommunen, og Fylkestinget vedtek planane.

Relations

Related
Broader