Boplikt
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/boplikt
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Residence obligation and concession
nb
 • Boplikt
nn
 • Buplikt
Hidden
nb
 • Konsesjon
   nn
   • Konsesjon

     Documentation

     Note
     nb
     • Kommunen ønsker å legge til rette for levende lokalsamfunn og sikre bosettingen ved at boligeiendommer i størst mulig grad benyttes som helårsboliger. Ved kjøp av en bolig i et område med boplikt, er man forpliktet til å bo der. For å bli fritatt fra boplikten kan man søke om konsesjon.
     nn
     • Kommunen ønskjer å leggje til rette for levande lokalsamfunn og sikre busetjinga ved at bustadeigedomar i størst mogeleg grad blir nytta som heilårsbustader. Ved kjøp av ein bustad i eit område med buplikt, er ein forplikta til å bu der. For å bli friteke frå buplikta kan ein søkje om konsesjon.

     Relations

     Related
     Broader