Los: Kommune-Los

Bygg og eiendom (1)
Bygging (2)
Byggesak (3)
Ansvarsrett, Arealbruksendring, Beliggenhetskontroll, Boligbygging, Bruksendring, Byggeforskrifter, Byggeløyve, Byggemelding, Byggesøknad, Byggetillatelse, Byggetiltak, Byggforskrifter, Bygging, Byggsak, Ferdigattest, Forhåndskonferanse, Grunnundersøkelse, Husbygging, Husutstikking, Hyttebygging, Nabovarsel, Selvbygger
Søknader, tillatelser og dokumenter i forbindelse med oppføring eller endring av et bygg, for eksempel byggemelding, ferdigattest, osv.
Forhåndskonferanse (3)
Forhåndskonferanse er en ordning der tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.
Forurenset grunn (3)
Deponi, Forurensing, Grunnforurensing, Grunnforurensning, Jordforurensing, Jordforurensning, Miljøvern
Den som skal bygge eller grave på en eiendom der det kan være forurenset grunn, har plikt til å sjekke omfanget av en eventuell forurensning. Kun fageksperter kan brukes til å foreta undersøkelsen. Der det finnes slik forurensning, skal det lages en egen tiltaksplan for hvordan grunnen skal sikres.
Gravemelding (3)
Gravetillatelse, Terrenginngrep
Kommunen gir tillatelse til å grave i kommunale veier, parkområder og friområder.
Klage på byggesak (3)
**
Melding om bygging (3)
Melding til kommunen om bygging eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.
Melding om ulovlige tiltak (3)
Innbyggere kan melde fra om byggetiltak som de mener er ulovlige eller farlige.
Nabovarsel (3)
Den som skal bygge eller grave har plikt til å varsle naboer og gjenboere om tiltaket før det settes i gang. Naboer skal ha mulighet til å kvittere når de ikke har noen merknader, eller protestere. Kommunen kan frita søkeren for varsling eller utvide varslingsplikten, avhengig av tiltaket.
Eiendom (2)
Adressetildeling (3)
Adressering, Gateadresse, Gatenavn, Husnummer, Vegnavn, Veinavn
Kommunen tildeler eller endrer adresser. Eiere og andre som blir påvirket av avgjørelsen har rett til å uttale seg.
Boplikt (3)
Konsesjon
Kommunen ønsker å legge til rette for levende lokalsamfunn og sikre bosettingen ved at boligeiendommer i størst mulig grad benyttes som helårsboliger. Ved kjøp av en bolig i et område med boplikt, er man forpliktet til å bo der. For å bli fritatt fra boplikten kan man søke om konsesjon.
Bruksenhetsnummer (3)
Adresse, Bolignummer, Boligregister
Bruksenhetsnummeret består av en bokstav og fire siffer som entydig identifiserer den enkelte bruksenhet (f.eks. leilighet) innenfor en adresserbar bygning eller bygningsdel. Alle leiligheter skal ha sin egen adresse, på lik linje med eneboliger.
Deling av eigendom (3)
Ved deling av en eiendom blir det opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
Eiendomsregister (3)
Bruksnummer, GAB-register, Gårdsnummer, Matrikkel, Matrikkelen
Register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen er offisielt register over fast eiendom i Norge.
Feiing (3)
Tilsyn med fyringsanlegg, Tilsyn med ildsted
Vedlikehold og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen har brannforebyggende oppgaver, som feiing og tilsyn.
Fredet eiendom (3)
Kommunen kan beslutte at visse bygninger er bevaringsverdige, uten at de er blitt fredet av riksantikvaren. Selv om beslutningen ikke gir formelt vern, vil det ha betydning for bygge- og rivesaker.
Heftelser på eiendom (3)
Heftelser på en eiendom er en rettighet som begrenser grunneiers bruk av eiendommen. Boplikt, kulturminnevern eller reguleringsplaner er eksempler på typer heftelser.
Kommunale avgifter og gebyr (3)
Avløpsavgift, Avløpsgebyr, Brøyteavgift, Brøytegebyr, Feieavgift, Feiegebyr, Kemner, Kloakkavgift, Kloakkgebyr, Kommunale gebyr, Kommunekasse, Renovasjonsgebyr, Vannavgift, Vanngebyr
Avgifter er indirekte skatter på omsetning av varer og tjenester. Gebyr er en betaling for offentlig eller privat utført tjeneste, slik som renovasjonsgebyr og feiegebyr.
Oppmåling (3)
Dele, Deling av grunneiendom, Delingsforretning, Delingssøknad, Eiendomsdeling, Eiendomsmåling, Fastmerke, Flybilde, Flyfoto, Fradeling, Grensejustering, Grensepåvisning, Grunnlagsnett, Justering av grense, Kartdata, Kartforretning, Kartverk, Målebrev, Ortofoto, Påvisning av grense, Sammenføyning av eiendommer, Tomt
Oppmåling er en kommunal oppgave som omfatter fastsetting, beskrivelse og merking av nye grenser, endring av eksisterende grenser og dokumentasjon til matrikkelen (eiendomsregisteret).
Privat vei (3)
Privat veg
En avkjørsel er området mellom en offentlig vei og privat eiendom. Kommunen gir tillatelse til bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei.
Renovasjon (3)
Avfall, Avfallsbeholder, Avfallsplan, Boss, Gjenvinning, Kildesortering, Miljøsanering, Resirkulering, Returordning, Retursystem, Søppeltømming
Kommunene sørger for innsamling av husholdningsavfall, mottak for farlig avfall og returordninger for bestemte typer avfall.
Seksjonering (3)
Eierseksjonering, Reseksjonering
Seksjonering blir brukt når en eiendom består av flere selvstendige enheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning.
Vann og avløp (3)
Kommunen sørgjer for tilkopling til det offentlege anlegget for vatn og avløp.
Kjøp og salg (2)
Boligfinansiering (3)
Boliglån, Boligtilskudd, Byggelån, Etableringstilskudd, Grunnlån, Husbanken, Huslån, Startlån, Utbedringslån
Lån og støtte fra kommunen og Husbanken, for eksempel søknad om boliglån, kommunalt lån, startlån.
Leie og utleie (2)
Kommunal bolig (3)
Kommunal leilighet, Kommunal utleiebolig, Midlertidig bolig, Midlertidig husvære
Bolig eid av kommunen som brukes til å leie ut bolig til de med økonomiske problemer.
Leieforhold (3)
Framleie, Husleie, Husleiekontrakt
Avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag.
Planer (2)
Fylkesdelplan (3)
En fylkesdelplan omfatter en bestemt del av fylkets totale areal.
Fylkesplan (3)
Fylkesplanen er styrende for all planlegging i fylkeskommunen. Planen skal skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for fylkets innbyggere. En effektiv planlegging forutsetter kontakt og samspill mellom fylkeskommunen, private lokale interesser og statlige og kommunale organer under utarbeidingen av planene. Gjennom åpne møter, informasjon og høring søker fylkeskommunen å stimulere til debatt og medvirkning før vedtak fattes.
Kommunedelplan (3)
En kommunedelplan omfatter en bestemt del av kommunens totale areal.
Kommuneplan (3)
Arealplanlegging, Detaljregulering, Kommuneplanbestemmelser, Kommuneplanens arealdel, Kommuneplanens samfunnsdel, Næringsplan, Områderegulering, Oversiktsplanlegging, Samfunnsplan
Kommuneplan er styrende for all planlegging i kommunen. Planen skal skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere. En effektiv planlegging forutsetter kontakt og samspill mellom kommunen, private lokale interesser og statlige og fylkeskommunale organer under utarbeidingen av planene. Gjennom åpne møter, informasjon og høring søker kommunen å stimulere til debatt og medvirkning før vedtak fattes.
Private reguleringsplaner (3)
Arealbruksendring, Arealplanlegging, Ekspropriasjon, Offentlig reguleringsplan, Privat reguleringsplan, Reguleringsbestemmelse, Reguleringsforskrift
En reguleringsplan viser hvilke områder det kan bygges på. Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til detaljregulering for de områdene som ikke er regulert.
Regional planlegging (3)
Fylkesplanlegging, Interkommunalt plansamarbeid, Regionale planer
**
Reguleringsplan (3)
Arealbruksendring, Arealplanlegging, Ekspropriasjon, Offentlig reguleringsplan, Privat reguleringsplan, Reguleringsbestemmelse, Reguleringsforskrift
En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser.
Temaplan (3)
Temaplaner er kommunedelplaner for bestemte temaer, sektorer eller tjenester.
Priser og gebyr for bygg og eiendom (2)
Betalingssatser for kommunale tjenester (3)
Betaling for kommunale tjenester, som feiing, vann og avløpsgebyr, søppeltømming, osv.
Eiendomsskatt (3)
En kommunal skatt basert på verdien av en eiendom.
Gebyr for byggesak (3)
Kommunens politisk vedtatte regulativ for fastsettelse av gebyr og betalingssatser.
Renovasjonsavgift (3)
Renovasjonsgebyr>
**
Demokrati og innbyggerrettigheter (1)
Medvirkning (2)
Innbyggerforslag (3)
Et forslag som er fremmet av innbyggerne. Kommunestyret eller fylkestinget plikter å behandle et innbyggerforslag dersom minst 2 % av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget.
Tolketjeneste (3)
Omsetjing, Oversetting, Tegnspråktolk, Tolking, Translatør
Tjenester som gjengir en persons tale for andre lyttere på det tidspunktet ytringen blir gjort. Gjengivelsen kan være muntlig, skriftlig eller på tegnspråk, og (oftest) på annet språk.
Personopplysninger (2)
Personvern (3)
Kredittopplysninger, Overvåking, Overvåkning, Persondata, Personregister, Tausheitserklæring, Taushetserklæring, Taushetsplikt
Personopplysningsloven inneholder rettigheter om personlige opplysninger. Det er ikke lov til å bruke informasjon om den enkelte uten at det blir gitt samtykke til at opplysningene kan brukes. Virksomheter skal sikre opplysningene.
Åpenhet (2)
Innsynsrett (3)
Innsyn
Rett til innsyn og informasjon om egne personopplysninger for å ta vare på eget personvern. Det kan kreves at feilaktige eller unødvendige opplysninger skal slettes.
Personvern (3)
Kredittopplysninger, Overvåking, Overvåkning, Persondata, Personregister, Tausheitserklæring, Taushetserklæring, Taushetsplikt
Personopplysningsloven inneholder rettigheter om personlige opplysninger. Det er ikke lov til å bruke informasjon om den enkelte uten at det blir gitt samtykke til at opplysningene kan brukes. Virksomheter skal sikre opplysningene.
Familie og barn (1)
Barnehage (2)
Barnehage - innhold og kvalitet (3)
Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehageplass (3)
Barnehagedekning, Familiebarnehage, Foreldrebetaling, Friplass, Søskenmoderasjon
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. Felles søknadsskjema for kommunale og private barnehager.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (3)
Audiopedagog, Logoped, PP-tjeneste, PPT
**
Tilsyn og godkjenning av barnehager (3)
Kommunen fører tilsyn med private og kommunale barnehager og skal godkjenne barnehager under oppføring.
Barnevern og foreldrestøtte (2)
Barnevern (3)
Bekymringsmelding, Hjelpetiltak, Omsorgsovertagelse, Omsorgsovertakelse, Omsorgstiltak, Plasseringstiltak
Hjelp og støtte til barn, unge og familier i vanskelige situasjoner.
Bekymringsmelding til barnevernet (3)
Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig.
Besøkshjem (3)
Besøksfamilie
Hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorg for barna sine, for å hindre adferdsproblemer hos et barn eller hindre problem i nettverket til barnet eller familien. Besøkshjemmet må godkjennes av barnevertjenesten.
Fosterhjem (3)
Beredskapshjem, Familiehjem, Fosterbarn, Fosterforeldre, Tilsynsfører
Et fosterhjem er et privat hjem som tar imot barn og unge til oppfostring i kortere eller lengre tid. Medregnet fosterhjemsavtale, økonomiske vilkår m.m.
Hjelp ved overgrep (3)
Barnehus, Barnemishandling, Familievold, Incest, Overgrepsmottak, Seksuelle overgrep
Kommunen kan tilby beskyttelse og bistand ved vold og overgrep.
Støtte til familier (3)
Familiekontor, Familierådgiving, Familierådgivning, Familievernkontor, Husmorvikar, Parkurs, Samlivskurs
Rådgivning eller forskjellige former for avlastning til familier som er sårbare og som trenger hjelp
Dødsfall og gravferd (2)
Gravferd (3)
Askespredning, Begravelse, Bisettelse, Bisetting, Gravferdsstønad, Gravferdsstøtte, Gravlegging, Kremasjon, Kremering
Som regel er det de nærmeste etterlatte som har ansvaret for gravferden. Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffer kommunen avgjørelse. Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.
Gravplass (3)
Festegrav, Festet grav, Frigrav, Gravlund, Gravsted, Kirkegård, Kistegrav, Minnelund, Urnegrav, Urnelund
Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.
Ekteskap (2)
Krisesenter (3)
Et trygt, midlertidig botilbud, informasjon om rettigheter, råd og veiledning, formidling til hjelpeinstanser for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner.
Tvangsekteskap (3)
Benevnelse for et arrangert ekteskap som blir gjennomført til tross for at minst én av partene er motvillig
Vielse (3)
Borgerlig vielse, Borgerlig vielse, Bryllup, Ektepakt, Ekteskap, Ekteskapsinngåelse, Ekteskapssvilkår, Folkeregister, Giftemål, Kirkelig vielse, Partnerskap, Partnerskapsinngåelse, Partnerskapsregistrering, Særeie, Vigsel, Vigsle
Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at man blir viet av ordfører, varaordfører eller en annen ansatt eller folkevalgt. Kirkelig vielse gjennomføres av Den norske kirke eller et annet trossamfunn
Samliv (2)
Krisesenter (3)
Et trygt, midlertidig botilbud, informasjon om rettigheter, råd og veiledning, formidling til hjelpeinstanser for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner.
Samlivsbrudd (3)
Delt foreldreansvar, Mekling for foreldre, Samværsrett, Separasjon, Skilsmisse
**
Vielse (3)
Borgerlig vielse, Borgerlig vielse, Bryllup, Ektepakt, Ekteskap, Ekteskapsinngåelse, Ekteskapssvilkår, Folkeregister, Giftemål, Kirkelig vielse, Partnerskap, Partnerskapsinngåelse, Partnerskapsregistrering, Særeie, Vigsel, Vigsle
Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at man blir viet av ordfører, varaordfører eller en annen ansatt eller folkevalgt. Kirkelig vielse gjennomføres av Den norske kirke eller et annet trossamfunn
Helse og omsorg (1)
Akutt hjelp (2)
Hjelp ved overgrep (3)
Barnehus, Barnemishandling, Familievold, Incest, Overgrepsmottak, Seksuelle overgrep
Kommunen kan tilby beskyttelse og bistand ved vold og overgrep.
Krisesenter (3)
Et trygt, midlertidig botilbud, informasjon om rettigheter, råd og veiledning, formidling til hjelpeinstanser for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner.
Legevakt (3)
Akutthjelp
**
Livskriser (3)
Akutt psykologisk hjelp i en krisesituasjon. Tjenesten tilbyr samtale, rådgivning, hjelp til selvhjelp og formidler kontakt med andre hjelpeinstanser.
Avlastning og støtte (2)
Korttidsopphold (3)
Akuttplass, Avlastningsopphald, Avlastningsopphold, Rehabiliteringsopphold, Vurderingsopphold
Tidsavgrenset opphold i institusjoner som for eksempel sykehjem. Blir tildelt hjemmeboende med behov for kortere opphold, gjerne i forbindelse med sykehusopphold.
Ledsagerbevis (3)
Ledsager
Et dokument gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres.
Omsorgsavlastning (3)
Pleieavlastning
Et tilbud til enkeltpersoner eller familier som har tunge omsorgsoppgaver. Skal bidra til at omsorgsyteren får et liv med god helse og tid til ferie og fritid. Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem.
Omsorgsstønad (3)
Ledsager, Omsorgslønn
Kommunen kan gi omsorgsstønad til personer som pleier og har omsorg for familie og nærstående. Hensikten med ordningen er å støtte opp under den familiebaserte omsorgen, og gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet.
Personlig assistent (3)
Brukerstyrt personlig assistanse
**
Rehabilitering (3)
Attføring
Hjelp til personer med sammensatte behov på grunn av nye skader, som hjerneslag, trafikkskade o.l.
Rådgivning og kurs (3)
Brukerstyrt personlig assistanse
Tjenester og tilbud til pårørende eller til de som midlertidig eller varig trenger støtte eller avlastning.
Støtte til familier (3)
Familiekontor, Familierådgiving, Familierådgivning, Familievernkontor, Husmorvikar, Parkurs, Samlivskurs
Rådgivning eller forskjellige former for avlastning til familier som er sårbare og som trenger hjelp
Støttekontakt (3)
Fritidsassistent, Fritidskontakt
Et tilbud til personer med behov for kontakt, hjelp og veiledning i hverdagen. Støttekontakten tilbyr melmom annet sosialt samvær etter behov og følge til ulike fritidsaktiviteter.
Tilrettelagt arbeidstilbud (3)
Brukerstyrt personlig assistanse
Kommunen kan tilby og koordinere tiltak slik at yrkeshemmede og utviklingshemmede som har arbeidsevne og kapasitet, skal få varig og tilrettelagt arbeid etter endt utdanning.
Tilrettelagt fritid (3)
Aktiv fritid, Ferietilbud, Fritidskalender
Aktiviteter og tilbud for personer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse.
Tolketjeneste (3)
Omsetjing, Oversetting, Tegnspråktolk, Tolking, Translatør
Tjenester som gjengir en persons tale for andre lyttere på det tidspunktet ytringen blir gjort. Gjengivelsen kan være muntlig, skriftlig eller på tegnspråk, og (oftest) på annet språk.
Folkehelse (2)
Ernæring (3)
E-stoffer, Grønn resept, Kosthold, Mat, Matvarer, Næringsmiddel, Næringsmidler, Tilsetningsstoffer, Tilsettingsstoffer
Kosthold og kostholdstilrådinger
Fysisk aktivitet (3)
Grønn resept, Mosjon, Trening, Trim
Grønn resept og trening.
Gift (3)
Blåskjellvarsel, Forgiftning, Giftig, Giftinformasjon, Løsemiddel
Informasjon om gift og forgiftinger.
Livsstil (3)
Samfunnstjeneste
Kommunen tilbyr aktivitetar som fremjar helse og førebygger skade og sjukdom.
Radonmåling (3)
Måling av mengden radongass i inneluft.
Smittevern (3)
Epidemi, Hygiene, Karantene, Kjønnssykdom, Pandemi, Seksuelt overførbare sykdommer, Smitte, Vaksinasjonskort, Vaksinasjonssertifikat, Vaksinering
**
Støy (3)
Støyklage, Støyskjerming, Trafikkstøy
Tiltak og tilskudd til tiltak som skal begrense støy fra fly, jernbane, veitrafikk og industri.
Tobakk (3)
Nikotin, Røykeavvenning, Røykeslutt, Røykestopp, Røyketelefonen, Røykfri, Røyking, Snus, Tobakksskade
**
Helsetjenester (2)
Ergoterapi (3)
Ergoterapeut
Tilbud til personer som har vanskligheter med å klare daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det i samenheng med alder, funksjonshemming, sykdom eller skade.
Friskliv og mestring (3)
Kommunen tilbyr forskjellige tjenester som bidrar til å holde innbyggerne friske eller som bidrar til mestring av en sykdom.
Fysioterapi (3)
Fysioterapeut, Manuellterapeut, Manuellterapi
En del av helsetilbudet til kommunen. Bli gitt i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sjukdom eller skade. Medregnet manuell terapi.
Helsestasjon (3)
Barselgruppe, Helsesøster
Kommunalt tilbud om helsefremmende og forebyggende helsearbeid
Helsestasjon for ungdom (3)
Unge under 20 år kan få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold.
Helsesykepleier (3)
En helsykepleier er en sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid på system- og individnivå og er et tilbud til skoleelever.
Hjemmesykepleie (3)
Livshjelp, Psykiatrisk hjemmesykepleie, Terminal pleie
Sykepleie for hjemmeboende pasienter. Tjenesten kan omfatte sårbehandling, pleie, medikamenthandtering osv. for eldre, syke, funksjonshemma osv. Arbeidet blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere. Tjenesten er gratis.
Langvarige helsetjenester (3)
Enkelte har behov for tjenester innenfor forskjellige områder. Eksempler er tjenester innenfor habilitering og rehabilitering, individuell plan og andre tverrfaglige eller koordinerte tjenester.
Legehjelp (3)
Allmennlege, Allmennlegetjeneste, Fastlegebytte, Fastlegeordning, Legeattest, Legeerklæring, Legetime
Kommunale tilbud som omfatter legevakt og fastlege.
Psykisk helse (3)
BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Barnepsykiatri, DPS, Distriktspsykiatrisk senter, Psykiatri, Psykiske lidelser, Psykolog, Ungdomspsykiatri
**
Skolehelsetjeneste (3)
Helsesøster, Skolelege, Skulelækjar
**
Svangerskapsomsorg (3)
Fosterdiagnostikk, Fødsel, Graviditet, Hjemmefødsel, Jordmor, Jordmortjeneste, Svangerskap, Svangerskapskontroll
Svangerskapskontroll på helsestasjonen er et tilbud til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen tilbyr helseundersøkelser, veiledning, opplysningsvirksomhet samt samlivs- og foreldreveiledning.
Sykehjem (3)
Aldersheim, Aldershjem, Bo- og behandlingssenter, Boform for heldøgns omsorg og pleie, Gamlehjem, Langtidsopphold, Pleieheim, Pleiehjem, Rehabiliteringsopphold, Sykeheim, Sykeheimsopphold, Sykeheimsplass, Sykehjemsopphold, Sykehjemsplass
**
Tannhelsetjeneste (3)
Kjeveortopedi, Periodontitt, Skoletannlege, Tannbehandling, Tannkjøttsykdom, Tannlegevakt, Tannpleier, Tannregulering
**
Trygghet i hjemmet (3)
Digital kalender, Digital varsling, Døralarm, Døralarm, E-lås, Elektronisk dørlås, Elektronisk medisindispenser, Fallvarsling, bevegelsesvarsling og røykvarsling, GPS, Komfyrvakt, Lokaliseringstjenester, Responstjenester, Sensorer for egenmåling, Talehjelpemiddel
Omfatter tjenester og tekniske løsninger som gir hjemmeboende syke og eldre mer selvstendighet, medbestemmelse, livskvalitet og komfort.
Vaksine (3)
Vaksine mot smittsomme sykdommer tilbys hele befolkningen. Det er kommunens helsetjeneste som står for tilbudet.
Omsorgstjenester (2)
Bofellesskap (3)
Kommunalt botilbud til psykisk utviklingshemmede, eldre, personer med funksjonsnedsettelser eller enslige mindreårige asylsøkere.
Dagtilbud (3)
Dagopphold, Dagsenter
Et tilbud til hjemmeboende eldre, funksjonshemmede m.fl. Dagsenterne skal gi deltakelse i sosialt fellesskap, hindre isolasjon og gi anledning til økt mestring og utvikling av funksjonsnivå.
Hjemmehjelp (3)
Praktisk bistand i hjemmet, Rengjøringshjelp
Tilbud om praktisk hjelp i hjemmet for personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming, rusmiddelmisbruk, alder aller andre årsaker trenger hjelp til daglige gjøremål.
Hjemmesykepleie (3)
Livshjelp, Psykiatrisk hjemmesykepleie, Terminal pleie
Sykepleie for hjemmeboende pasienter. Tjenesten kan omfatte sårbehandling, pleie, medikamenthandtering osv. for eldre, syke, funksjonshemma osv. Arbeidet blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere. Tjenesten er gratis.
Matlevering (3)
Matombringning
**
Omsorgsbolig (3)
Tilrettelagt bolig
En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.
Omsorgsstønad (3)
Ledsager, Omsorgslønn
Kommunen kan gi omsorgsstønad til personer som pleier og har omsorg for familie og nærstående. Hensikten med ordningen er å støtte opp under den familiebaserte omsorgen, og gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet.
Tilrettelagt transport (3)
Drosjelapper, Reiserett, TT-bruker, TT-kort, TT-ordning, TT-tjeneste
En tjeneste rettet mot funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport. Skal gi anledning til å ta del i aktiviteter i nærmiljøet. TT-ordninga skal bare benyttes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som blir dekket av folketrygden.
Pasientrettigheter (2)
Klage på helse- og omsorgstjenester (3)
Pasient eller pårørende har rett til å klage hvis de er misfornøyd med utførelsen av en tjeneste eller hvis det er skjedd en feil. Hvis det er skjedd en svært alvorlig hendelse, kan pårørende og/eller pasient melde det til Statens helsetilsyn.
Rus og avhengighet (2)
Aktiviteter og livsmestring for rusavhengige (3)
Aktiviteter og ressurser som blir tilbudt rusavhengige, som arbeidstrening, helsesamtaler, fritidsaktiviteter, osv.
Hjelp ved rusavhengighet (3)
Hjelp til å stoppe misbruk av alkohol og andre rusmidler. Tiltak kan også omfatte råd, veiledning og hjelp til familier.
Spilleavhengighet (3)
Spillavhengighet, Spillegalskap
**
Svangerskap (2)
Svangerskapsomsorg (3)
Fosterdiagnostikk, Fødsel, Graviditet, Hjemmefødsel, Jordmor, Jordmortjeneste, Svangerskap, Svangerskapskontroll
Svangerskapskontroll på helsestasjonen er et tilbud til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen tilbyr helseundersøkelser, veiledning, opplysningsvirksomhet samt samlivs- og foreldreveiledning.
Kultur, idrett og fritid (1)
Bibliotek (2)
Bibliotektjenester (3)
Bokbuss, Bokbåt, Fagbibliotek, Folkebibliotek, Folkeboksamling, Fylkesbibliotek, Høgskolebibliotek, Høyskolebibliotek, Læringssenter, Skolebibliotek, Universitetsbibliotek
Bibliotektjenester omfatter lån av medier, lesing og studier, men er også en møteplass og sosial arena og lokale for kulturarrangementer. Biblioteket skal være gratis for alle. Formålet er å arbeide for opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet.
Lånekort (3)
Lånekortet brukes for å identifisere den som låner og til å registrere utlån på biblioteket.
Utlån og reservasjon (3)
Bibliotekene låner ut bøker og medier gratis.
Friluftsliv (2)
Badeplass (3)
Bad, Badestrand, Badetemperaturer, Badevann, Basseng, Svømmeanlegg, Svømmebasseng, Svømmehall
**
Bålbrenning (3)
Bråtebrann, Bråtebrenning, Bålplass, Grillplass, Sankthansbål, St. Hansbål
Utendørs brenning eller brenning av avfall i småovner. Kommunen fastsetter lokale regler.
Friområde (3)
Friluftsområde, Gapahuk, Marka, Markaområde, Park, Parkanlegg, Telting, Teltplass, Turområde, Turveg
Et geografisk avgrenset areal som er regulert av kommunen til friluftsliv. Regulering til friområde brukes gjerne for å sikre allmennheten tilgang til attraktive arealer nær tettbebygde områder. Det gjelder spesielt områder som egner seg for badeliv, sportsfiske, lek og turgåing til fots og på ski.
Sykkel (3)
Bysykkel, Sykkelfelt, Sykkelkart, Sykkelparkering, Sykkelsti, Sykkelveg, Sykkelvei, Sykling
Kommunen kan tilby sykler til utleie eller utlån. Kommunen planlegger, utvikler og drifter sykkelstier.
Tilskudd til friluftsliv (3)
Tilskudd til tiltak som fremmer bruk av natur og friluftsområder.
Tilskudd til viltformål (3)
**
Turløyper (3)
Natursti, Sykkelløyper, Sykkelstier, Turkart, Turløype, Turområde, Tursti, Turveg, Turvei, Turveikart
En opparbeidet trasé for ferdsel til fots eller med sykkel, tilgjengelig for alle og vedlikeholdt av kommunen eller en privat organisasjon.
Fritid (2)
Dyrehold (3)
Husdyrhold, Kjæledyr og sportsdyr
Dyr som mennesker har for glede og trivsel, ikke for å produsere mat eller arbeidskraft.
Fritidstilbud (3)
Aktivitetshus, Fritidsklubb, Ungdomshus, Ungdomsklubb
Idrettsaktiviteter, familieaktiviteter og kulturelle aktiviteter for alle aldersgrupper. Omfatter også tilskudd innbyggerne kan søke på.
Frivilligsentral (3)
Frivillighetssentral
Frivillighetssentraler er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Målet er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed fremme og styrke det frivillige arbeidet.
Lag og foreninger (3)
Frivillige organisasjoner
Private institusjoner med ideell, politisk eller annet formål.
Lekeplass (3)
Ein avgrensa stad utandørs som er lagt til rette for at barn kan leike.
Musikk- og kulturskole (3)
Kultur- og musikkskole, Kulturskole, Musikkskole
Musikk- og kulturfaglig tilbud for barn og ungdom. Tilbudet er organisert i samarbeid med skoleverket og kulturlivet ellers.
Seniortilbud (3)
Eldresenter
En samling aktiviteter og treffsteder for pensjonister.
Tilrettelagt fritid (3)
Aktiv fritid, Ferietilbud, Fritidskalender
Aktiviteter og tilbud for personer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse.
Idrett (2)
Idrettsanlegg (3)
Alpinanlegg, Badeanlegg, Ballbinge, Fotballbane, Gymnastikksal, Hall, Idrettsbane, Idrettshall, Idrettsplass, Ishall, Lysanlegg, Lysløype, O-kart, Orienteringskart, Skianlegg, Skileikanlegg, Skileikområde, Skiløype, Skøytebane, Treningstid, Uteanlegg
Anlegg som er tilrettelagt for idrettsaktiviteter.
Svømmehall (3)
Svømmebasseng
Svømmehaller er åpne for publikum til visse tider og kan være tilgjengelige for utleie
Kultur (2)
Arkiv (3)
Byarkiv, Kommunearkiv, Lokalhistorisk arkiv, Riksarkivet, Statsarkiv
Offentlige organs ansvar for arkiv innebærer bevaring, forvaltning av informasjon og sikring av offentlighet og personvern.
Bibliotektjenester (3)
Bokbuss, Bokbåt, Fagbibliotek, Folkebibliotek, Folkeboksamling, Fylkesbibliotek, Høgskolebibliotek, Høyskolebibliotek, Læringssenter, Skolebibliotek, Universitetsbibliotek
Bibliotektjenester omfatter lån av medier, lesing og studier, men er også en møteplass og sosial arena og lokale for kulturarrangementer. Biblioteket skal være gratis for alle. Formålet er å arbeide for opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet.
Festival (3)
Billettbestilling, Festivalpass
Større arrangementer rundt et hovedemne, f.eks. kulturelt eller idrettslig.
Film og kino (3)
Billettbestilling, Filmklubb, Kinobillett
Film- og kinofremvisning. Billetter, tilskudd og drift av filmklubb m.m..
Kulturbygg (3)
Galleri, Grendehus, Herredshus, Kulturhus, Samfunnshus
Lokale og regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur, som for eksempel nasjonale kulturbygg, samfunnshus, kulturbåter og lignende.
Kulturminner (3)
Bautasteiner, Dyregraver, Gravhauger, Kulturminnevern, Offerplasser
Kulturminner kan være gravhauger, offerplasser, dyregraver og bautasteiner. Kulturminner kan befinne seg på land eller under vann. Fylkeskommunen eller sametinget gir tillatelser til tiltak på eiendommer med kulturminner.
Kulturtilbud (3)
Dans, Musikk, Teater
Tilbud innenfor musikk, dans og teater.
Museum (3)
Bygdesamling, Bygdetun, Museer, Utstilling
Institusjon eller bygning med samling av gjenstander av kulturhistorisk, historisk, naturvitenskaplig, teknisk eller kunstnerisk interesse. Er systematisk ordnet og åpen for publikum.
Musikk- og kulturskole (3)
Kultur- og musikkskole, Kulturskole, Musikkskole
Musikk- og kulturfaglig tilbud for barn og ungdom. Tilbudet er organisert i samarbeid med skoleverket og kulturlivet ellers.
Tilskudd til kultur, idrett og fritid (2)
Tilskudd og støtteordningar knytt til kultur, idrett og fritid.
Idrettsmidler (3)
Aktivitetsstøtte, Arrangementsstøtte, Idrettsformål, Idrettsstipend, Spillemidler, Tippemidler
Økonomisk støtte til idrettsformål.
Kulturmidler (3)
Aktivitetsstøtte, Arrangementsstøtte, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, Festivalstøtte, Kulturarbeid, Kulturformål, Kulturprosjekt, Kulturstipend, Kulturtilskudd, Kulturverntilskudd, Kunstnerstipend, Spillemidler, Tippemidler, Underskuddsgaranti
Kommunalt eller fylkeskommunalt tilskudd til kulturarbeid, som for eksempel oppstartingstilskudd, prosjektmidler, kulturstipend, festivalstøtte og kunstnerstipend.
Nærmiljøtilskudd (3)
Spillemidler, Tippemidler
Tilskudd til tiltak og ulike anlegg i nærmiljøet, som for eksempel fritidsklubb, ungdomskafé, bydelsanlegg, lekeplasser, skoleområder og grøntareal i sentrumsområder.
Tilskudd til friluftsliv (3)
Tilskudd til tiltak som fremmer bruk av natur og friluftsområder.
Tilskudd til helse og eldre (3)
Folkehelse, Støtteordninger for helse og eldre
Offentlige midler som skal støtte lag, foreninger og organisasjoner til å drive aktiviteter rettet mot folkehelse og eldre.
Tilskudd til tro og livssyn (3)
Støtteordninger for tro og livssyn
Offentlig tilskudd til tros- og livssynssamfunn.
Ungdomsmidler (3)
Aktivitetsstøtte, Ungdomsformål, Ungdomstiltak
**
Utlån og leie (2)
Utlån eller leige av utstyr frå ei offentleg verksemd
Fritidsutstyr (3)
Utlån eller leige av utstyr, som for eksempel syklar, kjelkar og liknande.
Lokaler og idrettsanlegg (3)
Utlån eller leie av baner, idrettshaller, svømmehaller med mer.
Natur, klima og miljø (1)
Avfallshåndtering (2)
Farlig avfall (3)
Deponi, EE-avfall, Elektrisk avfall, Elektronisk avfall, Giftig avfall, Miljøstasjon, Miljøvern, Spesialavfall, Spillolje
Farlig avfall leveres til kommunale mottaksordninger.
Kompostering (3)
Hjemmekompostering
Biologisk prosess der planterester og annen organisk materiale blir brutt ned. Kommunen lager egen avtale for de som ønsker å kompostere hjemme.
Renovasjon (3)
Avfall, Avfallsbeholder, Avfallsplan, Boss, Gjenvinning, Kildesortering, Miljøsanering, Resirkulering, Returordning, Retursystem, Søppeltømming
Kommunene sørger for innsamling av husholdningsavfall, mottak for farlig avfall og returordninger for bestemte typer avfall.
Energi (2)
Energibruk (3)
ENØK-tiltak, Effektiv energibruk, Energiforbruk, Energisparing, Energiøkonomisering, Oljefyr, Pellets, Varmepumpe, Vedovn
Ulike måter å redusere bruken av energi. For eksempel energisparingstiltak og tilskudd.
Forurensning og stråling (2)
Forurenset grunn (3)
Deponi, Forurensing, Grunnforurensing, Grunnforurensning, Jordforurensing, Jordforurensning, Miljøvern
Den som skal bygge eller grave på en eiendom der det kan være forurenset grunn, har plikt til å sjekke omfanget av en eventuell forurensning. Kun fageksperter kan brukes til å foreta undersøkelsen. Der det finnes slik forurensning, skal det lages en egen tiltaksplan for hvordan grunnen skal sikres.
Luftkvalitet (3)
Benzen, Eksos, Forurensing, Luftforurensing, Luftforurensning, Luftureining, Miljøvern, NOx, Nitrogenoksider, O3, Ozon, SO2, Svevestøv, Svoveldioksid
Utslipp til atmosfæren, som har ugunstig påvirkning på miljøet. Fremkalt av menneskelig aktivitet.
Radonmåling (3)
Måling av mengden radongass i inneluft.
Støy (3)
Støyklage, Støyskjerming, Trafikkstøy
Tiltak og tilskudd til tiltak som skal begrense støy fra fly, jernbane, veitrafikk og industri.
Utslippstillatelse (3)
Utslippsløyve
**
Vannforurensning (3)
Forsuring, Forurensing, Miljøvern, Vannforurensing
Skader på elver, sjøer og havvann pga. utslipp fra industri, kloakk, landbruk m.m.
Miljøtilskudd (2)
Tilskudd til friluftsliv (3)
Tilskudd til tiltak som fremmer bruk av natur og friluftsområder.
Tilskudd til viltformål (3)
**
Naturforvaltning (2)
Allemannsrett (3)
Ferdselsregler, Fri ferdsel
**
Bålbrenning (3)
Bråtebrann, Bråtebrenning, Bålplass, Grillplass, Sankthansbål, St. Hansbål
Utendørs brenning eller brenning av avfall i småovner. Kommunen fastsetter lokale regler.
Friområde (3)
Friluftsområde, Gapahuk, Marka, Markaområde, Park, Parkanlegg, Telting, Teltplass, Turområde, Turveg
Et geografisk avgrenset areal som er regulert av kommunen til friluftsliv. Regulering til friområde brukes gjerne for å sikre allmennheten tilgang til attraktive arealer nær tettbebygde områder. Det gjelder spesielt områder som egner seg for badeliv, sportsfiske, lek og turgåing til fots og på ski.
Fritidsfiske (3)
Fiskekort, Fiskeravgift, Sportsfiske
Kommunens bestemmelser om fiskeavgifter og fiskekort.
Jakt og fangst (3)
Elgjakt, Ettersøkshund, Fellingskvote, Fellingsløyve, Fellingsrapport, Fellingstillatelse, Jaktrapportering, Jegeravgift, Jegerprøve, Jegerregisteret, Småviltjakt, Snarefangst, Storviltjakt, Vald
Kommunens bestemmelser om jakt og fangst som jegerprøve og jaktkort.
Motorferdsel i utmark (3)
ATV, Beltebil, Ervervskjører, Ervervskjøring, Firehjuling, Helikopter, Leiekjører, Leiekjøring, Motorbåt, Scooterløyve, Sjøfly, Skuterløyve, Snøscooter, Snøskuter, Terrengkjøretøy, Traktor
Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy og båt eller annen flytende eller flyvende motordrevet fartøy. Det inkluderer også landing og start med motordrevne luftfartøy. Med utmark menes udyrket mark. I praksis vil det si mesteparten av strender, svaberg, vann, myr, hei, skog og fjell. Kommunen regulerer bruk av motorferdsel i utmark.
Naturvern (3)
Artsvern, Biologisk mangfold, Fredning, Landkapsvernområde, Marine verneområder, Miljøinformasjon, Miljøvern, Myrvern, Nasjonalpark, Naturreservat, Restriksjonssone, Spesialområde bevaring, Trua arter, Truede arter, Verneområde, Verneverdig, Våtmarksvern
Tiltak som gjøres for å bevare naturområder, kulturlandskap og naturtyper.
Plantedyrking (3)
Avlingssvikt, Forvarevirksomhet, Forvirksomhet, Fôrvarevirksomhet, Fôrvirksomhet, Gjødsel, Gjødsling, Husdyrgjødsel, Jordbruk, Jordbruksareal, Kulturlandskap, Miljøplan, Nydyrking, Planteproduksjon, Regionalt miljøprogram, SMIL, Spesielle miljøtiltak i jordbruket, Økologisk jordbruk, Økologisk landbruk
Tilskudd og tilrettelegging for plantekasser, parsellhager o.l.
Tilskudd til viltformål (3)
**
Vassdrag (3)
Eutrofiering, Fallrettigheter, Kalking, Overgjødsling, Vassdragsforvaltning
Kommunens arbeid med forvaltning av vassdrag og informasjon til grunneiere.
Viltforvaltning (3)
Elg, Fallvilt, Hjortevilt, Rovdyr, Rovvilt, Rådyr, Skadd vilt, Skadet vilt, Småvilt, Storvilt, Viltfond, Viltnemnd, Viltpåkjørsel
Arbeidet med å bevare, øke, høste eller avgrense viltbestander. I de fleste tilfeller blir arbeidet utøvd av kommunen eller fylkeskommunen gjennom viltnemnder eller ved delegert vedtak.
Vær og klima (2)
Klima (3)
Klimadata, Klimaendring, Klimagasser, Klimakalkulator, Klimakvote, Klimastatistikk, Klimatilpasning, Værdata, Værstatistikk
Værforhold, værlag, også Co2-kvoter, miljøovervåking, klimaendringer.
Klimakvote (3)
CO2-kvote, Klimaendring, Klimakalkulator, Klimasårbarhet
Tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2.
Klimatiltak (3)
Tiltak som er med på å forebygge klimaendringer.
Næring (1)
Landbruk (2)
Erstatningsordninger i landbruket (3)
**
Landbrukseiendom (3)
Bo- og driveplikt, Driveplikt, Jordskifte, Konsesjonsfridom, Konsesjonsfrihet, Odel
Kommunen er myndighet for søknader om fritak fra driveplikt og boplikt, søknad om konsesjon, tillatelser til tiltak eller deling av eiendommen.
Plantedyrking (3)
Avlingssvikt, Forvarevirksomhet, Forvirksomhet, Fôrvarevirksomhet, Fôrvirksomhet, Gjødsel, Gjødsling, Husdyrgjødsel, Jordbruk, Jordbruksareal, Kulturlandskap, Miljøplan, Nydyrking, Planteproduksjon, Regionalt miljøprogram, SMIL, Spesielle miljøtiltak i jordbruket, Økologisk jordbruk, Økologisk landbruk
Tilskudd og tilrettelegging for plantekasser, parsellhager o.l.
Plantevern (3)
Giftnemnda, Plantehelse, Plantevernavgift, Plantevernmiddel, Plantevernmidler, Plantevernplan, Sprøytemiddel, Sprøytemidler
Kjøp og bruk av plantevernmidler krever gyldig autorisasjonsbevis.
Skogbruk (3)
Avvirking, Avvirkning, Hogst, Skogavgift, Skogdrift, Skogfond, Skogkultur, Skogsdrift, Skogsvirke, Skogvern, Vernet skog
Skogbruk omfatter dyrking og stell av trebestand og drift og utnytting av det virket som blir produsert.
Vegbygging (3)
Avkjøringstillatelse, Avkjørsel, Brobygging, Landbruksveg, Landbruksvei, Skogsbilvei, Skogsveg, Skogsvei, Skogveg, Skogvei, Tunnelbygging, Veibygging
Tillatelser til bygging av private veier som landbruksveier og utvikling av det kommunale veinettet.
Veterinær (3)
Veterinærtjenester for landbruket.
Næringsliv (2)
Bevilling og tillatelser (3)
Frisør, Hudpleievirksomhet, Hulltakingsvirksomhet, Tatoveringsvirksomhet, Torgsalg
Noen bransjer trenger bevilling, tillatelser og godkjenning for å drive virksomheten sin. Det gjelder for eksempel virksomheter som driver servering, renholdstjenester, godstransport og persontransport, bygg og anlegg og bemanning.
Sertifisering og autorisasjon (3)
Miljøsertifisering
Sertifisering er en ekstern verifisering av virksomheten og kreves i noen bransjer, til dømes ISO-sertifisering. En autorisasjon beviser en kvalifikasjon og gir tillatelse til å drive et yrke.
Starte eller avslutte bedrift (3)
Etablere barnehage, Konkurs
Råd, veiledning, støtteordninger og regelverk som gjelder for bedrifter som er i oppstartsfasen eller som skal avsluttes.
Tilsyn og kontroll med næringsvirksomhet (3)
Det offentlige gjennomfører tilsyn og kontroll med bedrifters etterlevelse av lover og regler.
Næringsutvikling (2)
Næringsareal (3)
Offentlig eid areal som kan tilbys lokalt næringsliv.
Næringsklynger (3)
Næringsparker og andre samlinger av bedrifter som kan ha nytte av å være lokalisert eller gruppert sammen.
Støtte til bedrifter (3)
Næringsfond
Tilbud til lokale bedrifter som omfatter råd og veiledning, hjelp til etablering, tilbud om utstyr og økonomiske støtteordninger.
Tilskuddsordninger for næring (2)
Avløsertilskudd (3)
Avløserordning
Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Husdyrbrukere skal få avløsing ved ferier, sykdom o.l.
Jordbrukstilskudd (3)
Fellesbetegnelse for tilskudd til spesielle formål innenfor jordbruk.
Produksjonstilskudd (3)
Fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger i landbruket.
Skogbrukstilskudd (3)
Tilskuddsordninger for skogbrukere.
Støtte til bedrifter (3)
Næringsfond
Tilbud til lokale bedrifter som omfatter råd og veiledning, hjelp til etablering, tilbud om utstyr og økonomiske støtteordninger.
Tilskudd til økologisk landbruk (3)
Fellesbetegnelse for tilskudd til de som driver økologisk landbruk.
Samfunnssikkerhet og beredskap (1)
Brann (2)
Brannfarlig vare, Brannvesen, Eksplosiver, Ildsted, Sprengstoff
Bekymringsmelding om brannsikkerhet (3)
**
Branntilsyn (3)
**
Feiing (3)
Tilsyn med fyringsanlegg, Tilsyn med ildsted
Vedlikehold og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen har brannforebyggende oppgaver, som feiing og tilsyn.
Fyrverkeri (3)
Avbrenning, Oppskyting, Pyroteknisk vare
Søknad og tillatelse til å oppbevare og selge fyrverkeri
Melding om overnatting (3)
**
Skatt og avgift (1)
Avgift (2)
Arbeidsgiveravgift (3)
Altinn, Terminoppgave
Arbeidsgiveravgift er en skatt som arbeidsgiver betaler.
Kommunale avgifter og gebyr (3)
Avløpsavgift, Avløpsgebyr, Brøyteavgift, Brøytegebyr, Feieavgift, Feiegebyr, Kemner, Kloakkavgift, Kloakkgebyr, Kommunale gebyr, Kommunekasse, Renovasjonsgebyr, Vannavgift, Vanngebyr
Avgifter er indirekte skatter på omsetning av varer og tjenester. Gebyr er en betaling for offentlig eller privat utført tjeneste, slik som renovasjonsgebyr og feiegebyr.
Skatt (2)
Eiendomsskatt (3)
En kommunal skatt basert på verdien av en eiendom.
Skatteattest (3)
En skatteattest er dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt. Leverandører til stat eller kommune trenger å vise skatteattest.
Skole og utdanning (1)
Grunnskole (2)
Brukermedvirkning i skolen (3)
Brukermedvirkning omfatter hjem-skolesamarbeid og elevmedvirkning. Alle elever har rett til å medvirke og påvirke egen skolehverdag. Alle foreldre har rett til å medvirke gjennom råd og utvalg.
Ferie og fridager (3)
Oversikt over fylkeskommunen sin planlagga fridagar og feriar for skulane.
Hjemmeundervisning (3)
Foreldre underviser selv egne barn. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen.
Karakterer og evaluering (3)
Karakterer gis i orden og oppførsel, muntlig og skriftlig eksamen og som standpunktkarakter. Det er mulig å klage på alle karakterer. Evaluering omfatter underveisvurdering, sluttvurdering og andre evalueringer av eleven.
Mobbing i skolen (3)
Elever eller foresatte som ønsker å varsle om mobbing, plaging, trakassering eller diskriminering kan melde direkte til skolens rektor.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (3)
Audiopedagog, Logoped, PP-tjeneste, PPT
**
Permisjon og fritak (3)
Permisjon er å gi eleven fri for en periode etter søknad fra foresatte eller elever over 18 år. Fritak fra undervisning eller vurdering i enkelte fag kan gis etter søknad fra foresatte eller elever over 18 år.
Skolefritidsordning (3)
SFO
**
Skolehelsetjeneste (3)
Helsesøster, Skolelege, Skulelækjar
**
Skolemiljø (3)
Skolen har ansvar for å fremme elevenes helse, trivsel og læring. Ansvaret omfatter det fysiske miljøet, som bygning, uteareal og luftkvalitet. Det gjelder også det psykososiale miljøet og problemer som mobbing, trakassering eller diskriminering.
Skoleskyss (3)
Skolebuss, Skoletransport, Skoleveg, Skolevei
Transport til og fra skolen. Retten gjelder for elever som bor over en viss avstand fra skolen og elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Retten til skyss gjeld ikke til/fra skolefritidsordningen (SFO).
Skoletilhørighet (3)
Barn i skolealder blir delt inn i skolekretser. Elever har rett til å gå på den skolen de hører til. Kommunen kan beslutte bytte av skole etter søknad fra foresatte.
Spesialundervisning (3)
Spesialskole
**
Tilpasset opplæring (3)
Friskole
Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, lærlinger, lærekandidater og voksne. Tilpasset opplæring er et virkemiddel for at alle skal oppleve økt læringsutbytte. Det er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet.
Høyere utdanning (2)
Bibliotektjenester (3)
Bokbuss, Bokbåt, Fagbibliotek, Folkebibliotek, Folkeboksamling, Fylkesbibliotek, Høgskolebibliotek, Høyskolebibliotek, Læringssenter, Skolebibliotek, Universitetsbibliotek
Bibliotektjenester omfatter lån av medier, lesing og studier, men er også en møteplass og sosial arena og lokale for kulturarrangementer. Biblioteket skal være gratis for alle. Formålet er å arbeide for opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet.
Skolehverdag (2)
Skoleskyss (3)
Skolebuss, Skoletransport, Skoleveg, Skolevei
Transport til og fra skolen. Retten gjelder for elever som bor over en viss avstand fra skolen og elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Retten til skyss gjeld ikke til/fra skolefritidsordningen (SFO).
Videregående skole (2)
Elevråd, Skolemiljøutvalg, Skoleutvalg
Vidaregående skole omfatter kompetansegivende opplæring mellom grunnskolen og høyere utdanning. Opplæringen er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års vidaregående opplæring. Fylkeskommunen har lovfestet plikt til å følge opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikke er under opplæring eller i arbeid.
Brukermedvirkning i skolen (3)
Brukermedvirkning omfatter hjem-skolesamarbeid og elevmedvirkning. Alle elever har rett til å medvirke og påvirke egen skolehverdag. Alle foreldre har rett til å medvirke gjennom råd og utvalg.
Eksamen (3)
Eksamen kan være sentralt gitt fra Utdanningsdirektoratet eller lokalt gitt, og kan være skriftlig, muntlig eller praktisk. Fravær fra eksamen krever dokumentert gyldig fravær. Alle kan klage på sin eksamenskarakter.
Ferie og fridager (3)
Oversikt over fylkeskommunen sin planlagga fridagar og feriar for skulane.
Fravær (3)
Videregående skoler har regler for hvor mye fravær en elev kan ha uten å miste grunnlaget for karakter. Fraværsreglene er nasjonale, men hver skole kan selv vurdere enkelttilfeller slik at ikke all fravær telles som fravær. I tillegg finnes det gyldige grunner til fravær som visse rettigheter i opplæringsloven, helse, politisk arbeid, religionsutøvelse eller annet. Gyldige grunner til fravær må dokumenteres.
Karakterer og evaluering (3)
Karakterer gis i orden og oppførsel, muntlig og skriftlig eksamen og som standpunktkarakter. Det er mulig å klage på alle karakterer. Evaluering omfatter underveisvurdering, sluttvurdering og andre evalueringer av eleven.
Mobbing i skolen (3)
Elever eller foresatte som ønsker å varsle om mobbing, plaging, trakassering eller diskriminering kan melde direkte til skolens rektor.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (3)
Audiopedagog, Logoped, PP-tjeneste, PPT
**
Permisjon og fritak (3)
Permisjon er å gi eleven fri for en periode etter søknad fra foresatte eller elever over 18 år. Fritak fra undervisning eller vurdering i enkelte fag kan gis etter søknad fra foresatte eller elever over 18 år.
Skolemiljø (3)
Skolen har ansvar for å fremme elevenes helse, trivsel og læring. Ansvaret omfatter det fysiske miljøet, som bygning, uteareal og luftkvalitet. Det gjelder også det psykososiale miljøet og problemer som mobbing, trakassering eller diskriminering.
Skoleskyss (3)
Skolebuss, Skoletransport, Skoleveg, Skolevei
Transport til og fra skolen. Retten gjelder for elever som bor over en viss avstand fra skolen og elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Retten til skyss gjeld ikke til/fra skolefritidsordningen (SFO).
Søke skole (3)
Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til tre års videregående opplæring. Søknad til videregående skole gjøres sentralt og det er lik frist over hele landet.
Utdannings- og yrkesveiledning (3)
Alle videregående skoler tilbyr rådgivning til utdanninger og yrker.
Videregående opplæring (3)
Videregående skole omfatter kompetansegivende opplæring mellom grunnskolen og høyere utdanning. Opplæringen er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Fylkeskommunen har lovfestet plikt til å følge opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikke er under opplæring eller i arbeid.
Voksenopplæring (2)
Grunnskole for voksne (3)
Grunnskoleopplæring for voksne
Voksne som ikke har fått grunnskoleopplæring har rett til grunnskoleopplæring. Opplæringen er gratis og tilpasset den enkeltes behov.
Introduksjonsprogram for innvandrere (3)
Introduksjonsordning
Introduksjonsprogrammet gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap og skal gjøre det enklere for innvandrere å ta del i arbeidslivet og å gjøre dem mer økonomisk selvstendige.
Norskopplæring (3)
Opplæring i nynorsk og bokmål.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (3)
Audiopedagog, Logoped, PP-tjeneste, PPT
**
Spesialundervisning (3)
Spesialskole
**
Videregående skole for voksne (3)
Voksne som ikke har fått grunnskoleopplæring har rett til grunnskoleopplæring. Opplæringen er gratis og tilpasset den enkeltes behov.
Sosiale tjenester (1)
Botilbud (2)
Akuttovernatting (3)
Akuttovernatting for bostedsløse tilreisende.
Bofellesskap (3)
Kommunalt botilbud til psykisk utviklingshemmede, eldre, personer med funksjonsnedsettelser eller enslige mindreårige asylsøkere.
Kommunal bolig (3)
Kommunal leilighet, Kommunal utleiebolig, Midlertidig bolig, Midlertidig husvære
Bolig eid av kommunen som brukes til å leie ut bolig til de med økonomiske problemer.
Midlertidig botilbud (3)
Bolig eid av kommunen og brukt til å skaffe bolig i en nødsituasjon.
Omsorgsbolig (3)
Tilrettelagt bolig
En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.
Tilrettelagte botilbud (3)
Kommunal bolig for personer med psykiske lidelser eller rusproblemer.
Kvalifisering til arbeid (2)
Introduksjonsprogram for innvandrere (3)
Introduksjonsordning
Introduksjonsprogrammet gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap og skal gjøre det enklere for innvandrere å ta del i arbeidslivet og å gjøre dem mer økonomisk selvstendige.
Kvalifiseringsprogram (3)
Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud fra Nav for personer som trenger tett og koordinert oppfølging over tid for å komme ut i arbeid.
Lærling (3)
En lærling utdanner seg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. Bedrifter som ønsker lærlinger kan søke om å bli godkjent lærebedrift og tilby læreplasser.
Økonomiske ytelser og rådgiving (2)
Boligfinansiering (3)
Boliglån, Boligtilskudd, Byggelån, Etableringstilskudd, Grunnlån, Husbanken, Huslån, Startlån, Utbedringslån
Lån og støtte fra kommunen og Husbanken, for eksempel søknad om boliglån, kommunalt lån, startlån.
Bostøtte (3)
Boligtilskudd
Bostøtte er en hjelp for personer som har lave inntekter og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er kommunen som behandler søknaden.
Omsorgsstønad (3)
Ledsager, Omsorgslønn
Kommunen kan gi omsorgsstønad til personer som pleier og har omsorg for familie og nærstående. Hensikten med ordningen er å støtte opp under den familiebaserte omsorgen, og gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet.
Sosialhjelp (3)
Grunnstønad, Hjelpestønad, Introduksjonsstønad, Introduksjonsstøtte, Kommunalt lån, Livsopphold, Livsoppholdssatser, Sosiallån, Sosialstønad, Utdanningsstønad, Utdanningsstøtte, Økonomisk sosialhjelp, Økonomisk stønad
Økonomisk støtte som skal sikre hjelp til livsopphold. Med dette menes penger til det som regnes som nødvendig for å leve, slik som mat, klær, bolig, men også fritid, telefoni, tv, internett, transport og helseutgifter.
Økonomisk rådgiving (3)
Personar med betalings- eller gjeldsproblem kan få hjelp til å setje opp eit realistisk budsjett, forhandle med kreditorar og inngå ei gjeldsordningsavtale.
Trafikk og transport (1)
Båt, havn og kyst (2)
Båtplass (3)
Småbåthavn
Utleie av båtplasser og drift av småbåthavner.
Havn (3)
Havneavgift, Havnevesen
Kommunale havner kan omfatte fergeterminaler, kaianlegg, utleie, fortøynings- og slepetjenester m.m.
Førerkort og sertifikat (2)
Firehjuling (3)
ATV, Terrengkjøretøy
Kommunen vedtar i forskrift tillatelser og forbud om kjøring av firehjuling og andre motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy utenfor fastsatte løyper.
Snøskuter (3)
Snøscooter
Kommunen vedtar i forskrift tillatelser og forbud om kjøring av snøskuter og andre motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy utenfor fastsatte løyper.
Vannskuter (3)
Kommunen vedtar i forskrift tillatelser og forbud om kjøring av vassskuter og andre motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy utenfor fastsatte løyper.
Kjøretøy (2)
Elbil (3)
El-bil, Ladeplass, Ladestasjon
Utbygging av ladestasjoner, miljørabatter på bomstasjoner og parkering, tilskudd til ladestasjoner i borettslag og annet.
Firehjuling (3)
ATV, Terrengkjøretøy
Kommunen vedtar i forskrift tillatelser og forbud om kjøring av firehjuling og andre motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy utenfor fastsatte løyper.
Piggdekk (3)
Bildekk, Dekk, Kjetting, Oblat, Piggdekkavgift, Piggdekkgebyr, Piggdekkoblat, Piggdekkpant, Piggdekkretur, Vinterdekk
Kommunen kan fastsette gebyr for bruk av piggdekk ettersom piggdekk skaper miljøfarlig veistøv.
Snøskuter (3)
Snøscooter
Kommunen vedtar i forskrift tillatelser og forbud om kjøring av snøskuter og andre motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy utenfor fastsatte løyper.
Vannskuter (3)
Kommunen vedtar i forskrift tillatelser og forbud om kjøring av vassskuter og andre motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy utenfor fastsatte løyper.
Vrakpant (3)
Bilvrak
Vrakpant er en panteordning for bil, og er et tiltak for at flere skal gjenvinne ødelagte/gamle biler istedenfor at de skal stå å skade miljøet.
Mobilitetstilbud (2)
Kollektivtilbod, Transporttilbud
Drivstoff og ladestasjoner (3)
Bensin, Diesel, Hurtiglading, Hydrogen
**
Miljøvennlig transport (3)
**
Parkering og hvileplasser (3)
Avgiftsparkering, Innfartsparkering, Parkeringsavgift, Parkeringsbot, Parkeringsgebyr, Parkeringskort, Parkeringsløyve, Parkeringsplass, Parkeringstillatelse, Rasteplasser, Utfartsparkering
Parkeringstillatelser, parkeringsgebyr, regelverk for gateparkering, parkering for forflytningshemmede, klage på parkeringsbot, betaling av parkeringsbot.
Reisebillett (3)
Billettbestilling, Billetter, Billettinformasjon, Billettpris, Bussbillett, Ekspressbåt, Fergebillett, Ferjebillett, Flybillett, Honnørrabatt, Hurtigbåt, Moderasjon, Rutebåt, Sporveisbillett, Studentrabatt, T-banebillett, Togbillett, Trikkebillett
Ordninger for billettkjøp og priser til kollektivtrafikk og andre transportmidler.
Reisegaranti (3)
Reisegaranti gir rettigheter hvis buss, tog eller ferge ikke går. Det kan være refusjon, andre transportmidler eller dekning av drosjeutgifter.
Ruteinformasjon (3)
Bussrute, Busstider, Båtrute, Fergerute, Fergetider, Ferjerute, Ferjetider, Forsinkelser, Kanselleringer, Køreplaner, Ruteopplysning, Rutetabell, Rutetider, Sporveisrute, T-banerute, Togrute, Togtider, Trikkerute
Informasjon om rutetider m.m. for kollektivtrafikk.
Skoleskyss (3)
Skolebuss, Skoletransport, Skoleveg, Skolevei
Transport til og fra skolen. Retten gjelder for elever som bor over en viss avstand fra skolen og elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Retten til skyss gjeld ikke til/fra skolefritidsordningen (SFO).
Takster og kjøpsinformasjon (3)
Billett, Billettpriser
**
Tilrettelagt transport (3)
Drosjelapper, Reiserett, TT-bruker, TT-kort, TT-ordning, TT-tjeneste
En tjeneste rettet mot funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport. Skal gi anledning til å ta del i aktiviteter i nærmiljøet. TT-ordninga skal bare benyttes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som blir dekket av folketrygden.
Trafikkinformasjon (2)
Vegtrafikk
Bominformasjon (3)
Autopass, Bompenger, Bomstasjon, Trafikantbetaling, Veiprisning
Bompengefinansiering er en finansieringsmodell for veiprosjekter der en veistrekning bygges, eller utbedres, ved at brukerne av veien betaler en avgift hver gang de passerer et betalingspunkt.
Sanntids trafikkinformasjon (3)
Kolonnekjøring, Omkjøring, Vegmelding, Vegstenging, Veimelding, Veistenging
Informasjon om veg og trafikkforhold.
Veg og vegregulering (2)
Vegtrafikk
Brøyting (3)
Brøyteavtale
Snørydding og vintervedlikehold.
Feiing og strøing (3)
Brøyteavtale
Feiing og rydding av sand og grus, vårrengjøring av veier, strøing av sand og grus om vinteren.
Gangveg (3)
Fortau, Fotgjenger, Gangfelt, Gangsti, Gangvei
Kommunen utvikler og vedlikeholder gangveier og sykkelstier.
Gatelys (3)
Gatebelysning, Vegbelysning, Veglys, Veibelysning, Veilys
Henvendelser til kommunen om feil på gatelys.
Gravemelding (3)
Gravetillatelse, Terrenginngrep
Kommunen gir tillatelse til å grave i kommunale veier, parkområder og friområder.
Miljøvennlig transport (3)
**
Parkering og hvileplasser (3)
Avgiftsparkering, Innfartsparkering, Parkeringsavgift, Parkeringsbot, Parkeringsgebyr, Parkeringskort, Parkeringsløyve, Parkeringsplass, Parkeringstillatelse, Rasteplasser, Utfartsparkering
Parkeringstillatelser, parkeringsgebyr, regelverk for gateparkering, parkering for forflytningshemmede, klage på parkeringsbot, betaling av parkeringsbot.
Privat vei (3)
Privat veg
En avkjørsel er området mellom en offentlig vei og privat eiendom. Kommunen gir tillatelse til bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei.
Sykkel (3)
Bysykkel, Sykkelfelt, Sykkelkart, Sykkelparkering, Sykkelsti, Sykkelveg, Sykkelvei, Sykling
Kommunen kan tilby sykler til utleie eller utlån. Kommunen planlegger, utvikler og drifter sykkelstier.
Vegbygging (3)
Avkjøringstillatelse, Avkjørsel, Brobygging, Landbruksveg, Landbruksvei, Skogsbilvei, Skogsveg, Skogsvei, Skogveg, Skogvei, Tunnelbygging, Veibygging
Tillatelser til bygging av private veier som landbruksveier og utvikling av det kommunale veinettet.
Vegvedlikehold (3)
Asfaltering, Asfaltlapping, Feiebil, Grusing, Kantklipping, Kosting, Veivedlikehold
Vedlikehold av kommunale veier, trafikksikkerhet langs vei, asfaltering og grusing, holdeplasser og leskur.
Yrkestransport (2)
Parkering og hvileplasser (3)
Avgiftsparkering, Innfartsparkering, Parkeringsavgift, Parkeringsbot, Parkeringsgebyr, Parkeringskort, Parkeringsløyve, Parkeringsplass, Parkeringstillatelse, Rasteplasser, Utfartsparkering
Parkeringstillatelser, parkeringsgebyr, regelverk for gateparkering, parkering for forflytningshemmede, klage på parkeringsbot, betaling av parkeringsbot.