Los: Kommune-Los

Bygg og eigedom (1)
Bygging (2)
Byggjesak (3)
Ansvarsrett, Arealbruksendring, Beliggenhetskontroll, Bruksendring, Bustadbygging, Byggeløyve, Bygging, Byggjeforskrifter, Byggjeforskrifter, Byggjeløyve, Byggjemelding, Byggjesøknad, Byggjetiltak, Byggsak, Ferdigattest, Førehandskonferanse, Grunnundersøking, Husbygging, Husutstikking, Hyttebygging, Nabovarsel, Sjølvbyggjar
Løyve og dokument i samband med oppføring eller endring av eit bygg, som t.d. byggjemelding, byggjeløyve, nabovarsel m.m.
Forureina grunn (3)
Deponi, Forureining, Grunnforureining, Grunnforureining, Jordforureining, Jordureining, Jordureining, Miljøvern
Den som skal byggje eller grave på ein eigedom der det kan vere forureina grunn, har plikt til å sjekke omfanget av ei eventuell forureining. Berre fagekspertar kan brukast til å gjennomføre undersøkinga. Der det finst slik forureining, skal det lagast ein eigen tiltaksplan for korleis grunnen skal sikrast.
Førehandskonferanse (3)
Førehandskonferanse er ei ordning der tiltakshavar (byggherre) og kommunen kan møtast for å avklare førutsetningar for byggetiltaket og rammene for den vidare saksbehandlingen.
Gravemelding (3)
Graveløyve, Terrenginngrep
Kommunen gir løyve til å grave i kommunale vegar, parkområde og friområde.
Klage på byggjesak (3)
**
Melding om bygging (3)
Melding til kommunen om bygging eller tilbygg som er unnateke søknadsplikt.
Melding om ulovlege tiltak (3)
Innbyggjarar kan melde frå om byggjetiltak som dei meiner er ulovlege eller farlege.
Nabovarsel (3)
Den som skal byggje eller grave har plikt til å varsle naboar og gjenbuere om tiltaket før dei tek i gong. Naboar skal ha høve til å kvittere når dei ikkje har nokre merknader, eller protestere. Kommunen kan frita søkjaren for varsling eller utvide varslingsplikta, avhengig av tiltaket.
Eigedom (2)
Adressetildeling (3)
Adressering, Gateadresse, Gatenamn, Husnummer, Vegnamn, Vegnamn
Kommunen gir eller endrar adresser. Eigarar og andre som blir påverka av avgjerda har rett til å uttale seg.
Brukseiningsnummer (3)
Adresse, Bustadnummer, Bustadregister
**
Buplikt (3)
Konsesjon
Kommunen ønskjer å leggje til rette for levande lokalsamfunn og sikre busetjinga ved at bustadeigedomar i størst mogeleg grad blir nytta som heilårsbustader. Ved kjøp av ein bustad i eit område med buplikt, er ein forplikta til å bu der. For å bli friteke frå buplikta kan ein søkje om konsesjon.
Deling av eigedom (3)
Ved deling av ein eigedom blir det oppretta ein ny sjølvstendig eigedom med eige gardsnummer og bruksnummer.
Eigedomsregister (3)
Bruksnummer, GAB-register, Gardsnummer, Matrikkel, Matrikkelen
Register over fast eigedom, herunder bygningar, bustadar og adresser. Matrikkelen er offisielt register over fast eigedom i Noreg.
Feiing (3)
Tilsyn med eldstad, Tilsyn med fyringsanlegg
Vedlikehald og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen har brannførebyggjande oppgåver, som feiing og tilsyn.
Freda eigedom (3)
Kommunen kan avgjere at visse bygningar er bevaringsverdige, utan at dei er blitt freda av riksantikvaren. Sjølv om avgjerda ikkje gir formelt vern, vil det ha aktualitet for byggje- og rivesaker.
Hefte på eigedom (3)
Hefte på ein eigedom er ein rett som avgrensar bruken til grunneigaren av eigedomen. Buplikt, kulturminnevern eller reguleringsplaner er døme på typar heftelser.
Kommunale avgifter og gebyr (3)
Avlaupsavgift, Avlaupsgebyr, Brøyteavgift, Brøytegebyr, Feieavgift, Feiegebyr, Kemner, Kloakkavgift, Kloakkgebyr, Kommunale gebyr, Kommunekasse, Renovasjonsgebyr, Vassavgift, Vassgebyr
Avgifter er indirekte skattar som blir lagde på omsetning av varer og tenester. Gebyr er ei betaling for offentleg eller privat utført teneste, slik som renovasjonsgebyr og feiegebyr.
Oppmåling (3)
Dele, Deling av grunneigedom, Delingsforretning, Delingssøknad, Eigedomsdeling, Eigedomsmåling, Fastmerke, Flybilete, Flyfoto, Frådeling, Grensejustering, Grensepåvising, Grunnlagsnett, Justering av grense, Kartdata, Kartforretning, Kartverk, Målebrev, Ortofoto, Påvising av grense, Samanføying av eigedommar, Tomt
Oppmåling er ei kommunal oppgåve som omfattar fastsetjing, forklaring og merking av nye grensar, endring av gjeldande grenser og dokumentasjon til matrikkelen (eigedomsregisteret).
Privat veg (3)
Privat veg
Ei avkøyrsle er området mellom ein offentleg veg og privat eigedom. Kommunen gir tillatelse til å byggje eller flytte ei avkøyrsle frå kommunal veg.
Renovasjon (3)
Attvinning, Avfall, Avfallsbehaldar, Avfallsplan, Boss, Bostømming, Kjeldesortering, Miljøsanering, Resirkulering, Returordning, Retursystem
Kommunane sørgjer for innsamling av hushaldsavfall, mottak for farleg avfall og returordningar for bestemde typar avfall.
Seksjonering (3)
Eigarseksjonering, Reseksjonering
Seksjonering vert nytta der ein eigedom består av fleire sjølvstendige einingar som skal seljast og pantsetjast kvar for seg, og der det ikkje er naturlig å dele eigedommen på vanlig måte ved ei delingsforretning.
Vatn og avløp (3)
Kommunen sørger for tilkobling til det offentlige anlegget for vann og avløp.
Kjøp og sal (2)
Bustadfinansiering (3)
Bustadlån, Bustadtilskot, Byggelån, Etableringstilskot, Grunnlån, Husbanken, Huslån, Startlån, Utbetringslån
Lån og stønad frå kommunen og Husbanken, til dømes søknad om bustadlån, startlån.
Leige og utleige (2)
Kommunal bustad (3)
Kommunal leilegheit, Kommunal utleigebustad, Mellombels bustad, Mellombels husvære
Bustad ått av kommunen som blir brukt til å leige ut bustad til dei med økonomiske problem.
Leigeforhold (3)
Framleige, Husleige, Husleigekontrakt
Avtalar om bruksrett til husrom mot vederlag.
Planar (2)
Fylkesdelplan (3)
Ein fylkesdelplan omfattar ein bestemt del av fylket sitt areal.
Fylkesplan (3)
Fylkesplanen er styrande for all planlegging i fylkeskommunen. Planen skal skape langsiktigheit og forutsigbarheit i politikk og arealbruk for fylket sine innbyggjarar. Ei effektiv planlegging føreset kontakt og samspel mellom fylkeskommunen, private lokale interesser og statlege og kommunale organ under utarbeidinga av planane. Gjennom opne møter, informasjon og høyring søkjer fylkeskommunen å stimulere til debatt og medverknad før avgjerd fattast.
Kommunedelplan (3)
En kommunedelplan omfattar ein bestemt del av det totale arealet til kommunen.
Kommuneplan (3)
Arealdelen til kommuneplanen, Arealplanlegging, Detaljregulering, Føresegner til kommuneplanen, Næringsplan, Områderegulering, Oversynsplanlegging, Samfunnsdelen til kommuneplanen, Samfunnsplan
Kommuneplan er styrande for all planlegging i kommunen. Planen skal skape langsiktigheit og forutsigbarheit i politikk og arealbruk for kommunen sine innbyggjarar. Ei effektiv planlegging føreset kontakt og samspel mellom kommunen, private lokale interesser og statlege og fylkeskommunale organ under utarbeidinga av planane. Gjennom opne møter, informasjon og høyring søkjer kommunen å stimulere til debatt og medverknad før avgjerd fattast.
Private reguleringsplanar (3)
Arealbruksendring, Arealplanlegging, Offentleg reguleringsplan, Oreigning, Privat reguleringsplan, Reguleringsforskrift, Reguleringsføresegn
Ein reguleringsplan syner kva område det kan byggjast på. Private tiltakshavarar, organisasjonar og andre myndigheter kan fremja forslag til detaljregulering for dei områda som ikkje er regulerte.
Regional planlegging (3)
Fylkesplanlegging, Interkommunalt plansamarbeid, Regionale planer
Fylkesplanlegging er heimla i plan- og bygningslova og er eit verkemiddel for å utvikle fylket. Kan m.a. innehalde retningslinjer for bruken av areal og naturressursar som har vesentleg verknad ut over grensene for ein kommune eller som må sjåast i samanheng med for fleire kommunar. Planane blir til i ein prosess leia av fylkeskommunen, og Fylkestinget vedtek planane.
Reguleringsplan (3)
Arealbruksendring, Arealplanlegging, Offentleg reguleringsplan, Oreigning, Privat reguleringsplan, Reguleringsforskrift, Reguleringsføresegn
Ein reguleringsplan er ein politisk vedteken plan over eit avgrensa område. Reguleringsplanen fastset korleis området kan brukast og kva som kan byggjast der. Planen omfattar eit kart med reguleringsbestemmelsar.
Temaplan (3)
Temaplanar er kommunedelplanar for bestemte tema, sektorar eller tenester.
Prisar og gebyr for bygg og eigedom (2)
Betalingssatsar for kommunale tenester (3)
Betaling for kommunale tenester, som feiing, vatn og avløpsgebyr, bostømming, osv.
Eigedomsskatt (3)
Ein kommunal skatt basert på verdien av ein eigedom.
Gebyr for byggjesak (3)
Kommunens politisk vedtekne regulativ for fastsetjing av gebyr og betalingssatsar.
Renovasjonsavgift (3)
Renovasjonsgebyr>
**
Demokrati og innbyggjarrettar (1)
Medverknad (2)
Innbyggjarforslag (3)
Eit forslag som er fremja av innbyggjarane. Kommunestyre eller fylkesting pliktar å ta stilling til framlegg som gjeld arbeidet deira dersom minst 2 % av innbyggjarane, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak framlegget.
Tolketeneste (3)
Omsetjing, Omsetting, Tegnspråktolk, Tolking, Translatør
Tenester som gjev att ein persons tale for andre lyttarar på det tidspunktet ytringa blir gjort. Attgjevinga kan vera muntleg, skriftleg eller på tegnspråk, og (oftast) på eit anna språk.
Openheit (2)
Innsynsrett (3)
Innsyn
Rett til innsyn og informasjon om eigne personopplysningar for å ta vare på eige personvern. Det kan krevjast at urette eller unødvendige opplysningar skal slettast.
Personvern (3)
Kredittopplysningar, Overvaking, Overvaking, Persondata, Personregister, Tausheitserklæring, Teielovnad, Teieplikt
Personopplysningslova inneheld rettar om opplysninar om ein sjølv. Det er ikkje høve til å bruke informasjon om den einskilde utan at det vert gjeve samtykke til at opplysningane kan nyttast. Verksemder skal sikra opplysningane.
Personopplysningar (2)
Personvern (3)
Kredittopplysningar, Overvaking, Overvaking, Persondata, Personregister, Tausheitserklæring, Teielovnad, Teieplikt
Personopplysningslova inneheld rettar om opplysninar om ein sjølv. Det er ikkje høve til å bruke informasjon om den einskilde utan at det vert gjeve samtykke til at opplysningane kan nyttast. Verksemder skal sikra opplysningane.
Familie og barn (1)
Barnehage (2)
Barnehage - innhald og kvalitet (3)
Barnehagen skal vareta behovet til barna for omsorg og leik og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehageplass (3)
Barnehagedekning, Familiebarnehage, Foreldrebetaling, Friplass, Syskenmoderasjon
Barnehagen er ei pedagogisk tilrettelagt verksemd for barn under opplæringspliktig alder. Felles søknadsskjema for kommunale og private barnehagar.
Pedagogisk-psykologisk teneste (3)
Audiopedagog, Logoped, PP-teneste, PPT
Alle kommunar og fylkeskommunar skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Born/elevar under 15 år kan visast til tenesta av føresette eller i samråd med barnehage/skule. Unge over 15 år kan sjølv ta initiativ til kontakt med tenesta, eventuelt i samarbeid med skulen. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det vert utarbeidd ei sakkunnig vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak.
Tilsyn og godkjenning av barnehagar (3)
Kommunen fører tilsyn med private og kommunale barnehagar og skal godkjenne barnehagar under oppføring.
Barnevern og foreldrestøtte (2)
Barnevern (3)
Bekymringsmelding, Hjelpetiltak, Omsorgsovertaking, Omsorgsovertaking, Omsorgstiltak, Plasseringstiltak
Hjelp og støtte til barn, unge og familiar i vanskelege situasjonar.
Besøksheim (3)
Besøksfamilie
Hjelpetiltak for å betre foreldras omsorg for barna sine, for å hindre åtferdsproblem hos eit barn eller hindra problem i nettverket til barnet eller familien. Besøksheimen må godkjennast av barnevertenesta.
Fosterheim (3)
Beredskapsheim, Familieheim, Fosterbarn, Fosterforeldre, Tilsynsførar
Ein fosterheim er ein privat heim som tek mot barn og unge til oppfostring i kortare eller lengre tid. Medrekna fosterheimsavtale, økonomiske vilkår m.m.
Hjelp ved overgrep (3)
Barnehus, Barnemishandling, Familievald, Incest, Overgrepsmottak, Seksuelle overgrep
Kommunen kan tilby vern og hjelp ved vald og overgrep
Melding til barnevernstenesta (3)
Både privatpersonar og offentlege instansar kan melde frå til barnevernstenesta om at eit barn kan ha det vanskeleg.
Støtte til familiar (3)
Familiekontor, Familierådgjeving, Familierådgjeving, Familievernkontor, Husmorvikar, Parkurs, Samlivskurs
Rådgjeving eller forskjellige former for avlasting til familiar som er sårbare og som treng hjelp.
Dødsfall og gravferd (2)
Gravferd (3)
Begravelse, Bisetjing, Bisetting, Gravferdsstønad, Gravferdsstøtte, Gravlegging, Kremasjon, Kremering, Oskespreiing
Som regel er det dei nærmaste attlevande som har ansvaret for gravferda. Ved usemje om kven som skal sørgje for gravferda, treffer kommunen avgjerd. Dersom ingen sørgjer for gravferda, skal den sørgjast for av kommunen der avdøde hadde bustaden sin.
Gravplass (3)
Festa grav, Festegrav, Frigrav, Gravlund, Gravsted, Kistegrav, Kyrkjegard, Minnelund, Urnegrav, Urnelund
Alle som har bustad i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kyrkjeleg fellesråd kan gi løyve til at også personar utan bustad i kommunen kan få gravplass.
Ekteskap (2)
Krisesenter (3)
Eit trygt, mellombels butilbod, informasjon om rettar, råd og rettleiing, formidling til hjelpeinstansar for kvinner, menn og barn som er utsett for vald eller truslar i nære relasjonar.
Tvangsekteskap (3)
Nemning på eit arrangert ekteskap som vert gjennomført trass i at minst ein av partane er motvillig.
Vigsel (3)
Borgarleg vielse, Borgarleg vigsel, Bryllaup, Ektepakt, Ekteskap, Ekteskapsinngåing, Ekteskapssvilkår, Folkeregister, Giftarmål, Giftemål, Kyrkjeleg vigsel, Partnarskap, Partnarskapsregistrering, Partnerskapsinngåing, Særeige, Vigsle
Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Noreg. Det betyr at ein blir vigt av ordførar, varaordførar eller ein annan tilsett eller folkevalt. Kyrkeleg vielse vert gjennomført av Den norske kyrkja eller eit anna trusamfunn
Samliv (2)
Krisesenter (3)
Eit trygt, mellombels butilbod, informasjon om rettar, råd og rettleiing, formidling til hjelpeinstansar for kvinner, menn og barn som er utsett for vald eller truslar i nære relasjonar.
Samlivsbrot (3)
Delt foreldreansvar, Mekling for foreldre, Samværsrett, Separasjon, Skilsmisse
Søknad om separasjon skal sendast til Fylkesmannen. Etter eitt år med separasjon kan ein søkja om skilsmisse. Ektefeller som flytter frå kvarandre utan å vere separerte, kan søkje om skilsmisse to år etter samlivsbrotet. Dersom ektefellene har felles barn under 16 år, må dei møte til mekling før dei kan separerast eller skiljast.
Vigsel (3)
Borgarleg vielse, Borgarleg vigsel, Bryllaup, Ektepakt, Ekteskap, Ekteskapsinngåing, Ekteskapssvilkår, Folkeregister, Giftarmål, Giftemål, Kyrkjeleg vigsel, Partnarskap, Partnarskapsregistrering, Partnerskapsinngåing, Særeige, Vigsle
Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Noreg. Det betyr at ein blir vigt av ordførar, varaordførar eller ein annan tilsett eller folkevalt. Kyrkeleg vielse vert gjennomført av Den norske kyrkja eller eit anna trusamfunn
Helse og omsorg (1)
Akutt hjelp (2)
Hjelp ved overgrep (3)
Barnehus, Barnemishandling, Familievald, Incest, Overgrepsmottak, Seksuelle overgrep
Kommunen kan tilby vern og hjelp ved vald og overgrep
Krisesenter (3)
Eit trygt, mellombels butilbod, informasjon om rettar, råd og rettleiing, formidling til hjelpeinstansar for kvinner, menn og barn som er utsett for vald eller truslar i nære relasjonar.
Legevakt (3)
Akutthjelp
**
Livskriser (3)
Akutt psykologisk hjelp i ein krisesituasjon. Tenesta tilbyr samtale, rådgjeving, hjelp til sjølvhjelp og formidlar kontakt med andre hjelpeinstansar.
Avlasting og støtte (2)
Følgjebevis (3)
Følgje
Eit dokument gjer det mulig å ta med seg følje utan ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmiddel der ordninga vert akseptert.
Korttidsopphald (3)
Akuttplass, Avlastingsopphald, Avlastningsopphald, Rehabiliteringsopphald, Vurderingsopphald
Tidsavgrensa opphald i institusjonar som til dømes sjukeheim. Vert tildelt heimebuande med behov for kortare opphald, gjerne i samband med sjukehusopphald.
Omsorgsavlasting (3)
Pleieavlasting
Eit tilbod til enkeltpersonar eller familiar som har tunge omsorgsoppgåver. Skal bidra til at omsorgsytaren får eit liv med god helse og tid til ferie og fritid. Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av heimejelp, dagtilbod eller avlastningsopphold på sjukeheim.
Omsorgsstønad (3)
Følgje, Omsorgsløn
Kommunen kan yte omsorgsstønad til personar som pleier og har omsorg for familie og nærståande. Hovudføremålet med omsorgslønnsordninga er å støtte opp under den familiebaserte omsorga, og gjere det mogeleg for private omsorgsytarar å halde fram med omsorgsarbeidet.
Personleg assistent (3)
Brukarstyrt personleg assistanse
Teneste som omfattar praktisk og personleg hjelp i dagleglivet for funksjonshemma med samansette og omfattande behov.
Rehabilitering (3)
Attføring
Hjelp til personar med samansette behov som har si årsak i nye skader, t.d. hjerneslag, trafikkskade o.l.
Rettleiing og kurs (3)
Brukarstyrt personleg assistanse
Tenester og tilbod til pårørande eller til dei som mellombels eller varig treng stønad eller avlasting.
Støtte til familiar (3)
Familiekontor, Familierådgjeving, Familierådgjeving, Familievernkontor, Husmorvikar, Parkurs, Samlivskurs
Rådgjeving eller forskjellige former for avlasting til familiar som er sårbare og som treng hjelp.
Støttekontakt (3)
Fritidsassistent, Fritidskontakt
Eit tilbod til personar med behov for kontakt, hjelp og rettleiing i kvardagen. Støttekontakten tilbyr mellom anna sosialt samvær etter behov og følgje til ulike fritidsaktivitetar.
Tilrettelagd arbeidstilbod (3)
Brukarstyrt personleg assistanse
Kommunen kan tilby og koordinere tiltak slik at yrkeshemma og utviklingshemma som har arbeidsevne og kapasitet, skal få varig og tilrettelagd arbeid etter enda utdanning.
Tilrettelagd fritid (3)
Aktiv fritid, Ferietilbod, Fritidskalender
Aktivitetar og tilbod for personar med fysisk eller psykisk funksjonsnedsetjing.
Tolketeneste (3)
Omsetjing, Omsetting, Tegnspråktolk, Tolking, Translatør
Tenester som gjev att ein persons tale for andre lyttarar på det tidspunktet ytringa blir gjort. Attgjevinga kan vera muntleg, skriftleg eller på tegnspråk, og (oftast) på eit anna språk.
Folkehelse (2)
Ernæring (3)
E-stoff, Grøn resept, Kosthald, Mat, Matvarer, Næringsmiddel, Næringsmiddel, Tilsetjingsstoff, Tilsetjingsstoff
Kosthald og kosthaldstilrådingar
Fysisk aktivitet (3)
Grøn resept, Mosjon, Trening, Trim
Grøn resept og trening.
Gift (3)
Blåskjelvarsel, Forgifting, Giftig, Giftinformasjon, Løysemiddel
Informasjon om gift og forgiftningar.
Livsstil (3)
Samfunnsteneste
Kommunen tilbyr aktiviteter som fremmer helse og forebygger skade og sykdom.
Radonmåling (3)
Måling av mengda radongass i inneluft.
Smittevern (3)
Epidemi, Hygiene, Karantene, Kjønnssjukdom, Pandemi, Seksuelt overførlege sjukdommar, Smitte, Vaksinasjonskort, Vaksinasjonssertifikat, Vaksinering
Overvaking av smittsame sjudommar og smittestoff, og førebygging av smittsame sjukdommar.
Støy (3)
Støyklage, Støyskjerming, Trafikkstøy
Tiltak og tilskot til tiltak som skal redusere støy frå fly, jarnbane, vegtrafikk og industri.
Tobakk (3)
Nikotin, Røykeavvenning, Røykeslutt, Røykestopp, Røyketelefonen, Røykfri, Røyking, Snus, Tobakksskade
Lovleg rusmiddel som ved bruk har ein betydeleg helserisiko. Det blir arbeidd for å redusere bruk av tobakk, motivere og gje hjelp til røykeslutt og sikre vern mot eksponering for tobakksrøyk.
Helsetenester (2)
Ergoterapi (3)
Ergoterapeut
Tilbod til personer som har vanskar med å klare daglege aktivitetar, eller som står i fare for å få det i samband med alder, funksjonshemming, sjukdom eller skade.
Friskliv og meistring (3)
Kommunen tilbyr forskjellige tenester som bidreg til å halde innbyggjarane friske eller som bidreg til meistring av ein sjukdom.
Fysioterapi (3)
Fysioterapeut, Manuellterapeut, Manuellterapi
Ein del av helsetilbodet til kommunen. Blir gjeve i samband med førebyggjande helsearbeid og ved behandling av sjukdom eller skade. Medrekna manuell terapi.
Heimesjukepleie (3)
Livshjelp, Psykiatrisk heimesjukepleie, Terminal pleie
Sjukepleie for heimebuande pasientar. Tenesta kan omfatte sårbehandling, pleie, medikamenthandtering osv. for eldre, sjuke, funksjonshemma osb. Arbeidet vert utført av sjukepleiarar eller andre helsearbeidarar. Tenesta er gratis.
Helsesjukepleiar (3)
Ein helsjukepleiar er ein sjukepleiar med vidareutdanning i helsefremjande og førebyggande arbeid på system- og individnivå og er eit tilbod til skuleelevar.
Helsestasjon (3)
Barselgruppe, Helsesøster
Kommunalt tilbod om helsefremjande og førebyggjande helsearbeid.
Helsestasjon for ungdom (3)
Unge under 20 år kan få råd og rettleiing om blant anna rus, seksualitet, kjønnssjukdomar, psykiske problem og kosthald.
Langvarige helsetenester (3)
Somme har behov for tenester innanfor forskjellige område. Eksempel er tenester innanfor habilitering og rehabilitering, individuell plan og andre tverrfaglege eller koordinerte tenester.
Legehjelp (3)
Allmennlegeteneste, Allmennlækjar, Fastlegebyte, Fastlegeordning, Lækjarattest, Lækjartime, lækjarerklæring
Kommunale tilbod som omfattar legevakt og fastlege.
Psykisk helse (3)
BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Barnepsykiatri, DPS, Distriktspsykiatrisk senter, Psykiatri, Psykiske lidingar, Psykolog, Ungdomspsykiatri
I Opptrappingsplanen for psykisk helse er det tilrådd at distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal stå for det allmennpsykiatriske tilbodet, kommunane skal tilby bustad og nødvendig omsorg, mens sentralsjukehusa skal gje eit tilbod dersom det er naudsynt med spesielt store ressursar. Det er viktig at det er eit tett samarbeid mellom disse aktørane. (Norge.no)
Sjukeheim (3)
Aldersheim, Aldershjem, Bu- og behandlingssenter, Buform for heildøgns omsorg og pleie, Gamleheim, Langtidsopphald, Pleieheim, Pleiehjem, Rehabiliteringsopphald, Sjukeheim, Sjukeheimsopphald, Sjukeheimsplass, Sjukeheimsplass, Sykehjemsopphold
Kommunalt driven buform som skal ha tilbod om heildøgns opphald. Retta mot dei som ikkje får dekka sitt daglege behov for pleie og omsorg i heimen eller i omsorgsbustad. Tilbyr langtidsopphald, avlastningsopphald og korttidsopphald.
Skulehelseteneste (3)
Helsesøster, Skulelege, Skulelækjar
Tilbod om helsetenester til alle skuleelevar under 20 år. Gjev råd og rettleiing, gjennomfører helseundersøkingar og vaksinasjonar og kan, ved behov, vise vidare til anna helsepersonell som fastlege, tannlege eller til spesialist. Har også som oppgåve å fremje godt lærings- og arbeidsmiljø for elevane. Kommunen er ansvarleg for tenesta.
Svangerskapsomsorg (3)
Fosterdiagnostikk, Fødsel, Graviditet, Heimefødsel, Jordmor, Jordmorteneste, Svangerskap, Svangerskapskontroll
Svangerskapskontroll på helsestasjonen er eit tilbod til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen skal tilby helseundersøkingar, rettleiing, opplysningsverksemd samt samlivs- og foreldrerettleiing.
Tannhelseteneste (3)
Kjeveortopedi, Periodontitt, Skuletannlege, Tannbehandling, Tannkjøtsjukdom, Tannlegevakt, Tannpleiar, Tannregulering
Helsetilbod tilrettelagt for å fremje god tannhelse hos innbyggjarane. Prioriterte grupper får gratis behandling. Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta.
Tryggleik i heimen (3)
Digital kalender, Digital varsling, Døralarm, Døralarm, E-lås, Elektronisk dørlås, Elektronisk medisindispenser, Fallvarsling, bevegelsesvarsling og røykvarsling, GPS, Komfyrvakt, Lokaliseringstenester, Responstenester, Sensorer for egenmåling, Talehjelpemiddel
Omfattar tenester og tekniske løysingar som gir heimebuande sjuke og eldre meir sjølvstende, medavgjerd, livskvalitet og komfort.
Vaksine (3)
Vaksine mot smittsame sjukdomar blir tilboden heile befolkninga. Det er kommunen si helseteneste som står for tilbodet.
Omsorgstenester (2)
Bufellesskap (3)
Kommunalt butilbod til psykisk utviklingshemma, eldre, personar med funksjonsnedsetting eller einslege mindreårige asylsøkjarar.
Dagtilbod (3)
Dagopphald, Dagsenter
Eit tilbod til heimebuande eldre, funksjonshemma m.fl. Dagsentera skal gje deltaking i sosialt fellesskap, hindre isolasjon og gje høve til auka meistring og utvikling av funksjonsnivå.
Heimehjelp (3)
Praktisk bistand i heimen, Reingjeringshjelp
Tilbod om praktisk hjelp i heimen for personar som på grunn av sjukdom, funksjonshemming, rusmiddelmisbruk, alder aller andre årsaker treng hjelp til daglege gjeremål.
Heimesjukepleie (3)
Livshjelp, Psykiatrisk heimesjukepleie, Terminal pleie
Sjukepleie for heimebuande pasientar. Tenesta kan omfatte sårbehandling, pleie, medikamenthandtering osv. for eldre, sjuke, funksjonshemma osb. Arbeidet vert utført av sjukepleiarar eller andre helsearbeidarar. Tenesta er gratis.
Matlevering (3)
Matombringing
Tillbod til heimebuande eldre eller funksjonshemma som pga. alder eller andre årsaker ikkje er i stand til å lage mat.
Omsorgsbustad (3)
Tilrettelagt bustad
Ein omsorgsbustad er ein bustad som er tilpassa rørslehemma og lagt til rette slik at bebuaren skal kunne ta imot heildøgnsomsorg etter behov. Bustaden er bebuaren sin eigen heim. Bebuaren betalar husleige og får heimetenester på same vilkår som for andre heimebuande.
Omsorgsstønad (3)
Følgje, Omsorgsløn
Kommunen kan yte omsorgsstønad til personar som pleier og har omsorg for familie og nærståande. Hovudføremålet med omsorgslønnsordninga er å støtte opp under den familiebaserte omsorga, og gjere det mogeleg for private omsorgsytarar å halde fram med omsorgsarbeidet.
Tilrettelagd transport (3)
Drosjelappar, Reiserett, TT-brukar, TT-kort, TT-ordning, TT-tjeneste
Ei teneste retta mot funksjonshemma som er avhengig av dør-til-dør-transport. Skal gje høve til å ta del i aktivitetar i nærmiljøet. TT-ordninga skal berre nyttast til lokale fritidsreiser, og ikkje til sjuketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som vert dekka av folketrygda.
Pasientrettar (2)
Klage på helse- og omsorgstenester (3)
Pasient eller pårørande har rett til å klage om dei er misfornøgd med utføringa av ein teneste eller om det er skjedd en feil. Om det er skjedd ei svært alvorleg hending, kan pårørande og/eller pasient melde det til Statens helsetilsyn.
Rus og avhengigheit (2)
Aktivitetar og livsmeistring for rusavhengige (3)
Aktivitetar og ressursar som blir tilbydd rusavhengige, som arbeidstrening, helsesamtalar, fritidsaktivitetar, osv.
Hjelp ved rusavhengigheit (3)
Hjelp til å stoppe misbruk av alkohol og andre rusmiddel. Tiltak kan også omfatte råd, rettleiing og hjelp til familiar.
Speleavhengigheit (3)
Spelavhengigheit, Spelegalskap
Speleavhengigheit er ein tilstand det ein person er vorten avhengig av pengespel og har mista kontrollen over forbruket sitt.
Svangerskap (2)
Svangerskapsomsorg (3)
Fosterdiagnostikk, Fødsel, Graviditet, Heimefødsel, Jordmor, Jordmorteneste, Svangerskap, Svangerskapskontroll
Svangerskapskontroll på helsestasjonen er eit tilbod til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen skal tilby helseundersøkingar, rettleiing, opplysningsverksemd samt samlivs- og foreldrerettleiing.
Kultur, idrett og fritid (1)
Bibliotek (2)
Bibliotektenester (3)
Bokbuss, Bokbåt, Fagbibliotek, Folkebibliotek, Folkeboksamling, Fylkesbibliotek, Høgskulebibliotek, Høgskulebibliotek, Læringssenter, Skulebibliotek, Universitetsbibliotek
Bibliotektenester omfattar lån av medium, lesing og studium, men er også ein møteplass og sosial arena og lokale for kulturarrangement. Biblioteket skal være gratis for alle. Formålet er å arbeide for opplysing, utdanning og anna kulturell verksemd.
Lånekort (3)
Lånekortet blir brukt for å identifisere den som låner og til å registrere utlån på biblioteket.
Utlån og reservasjon (3)
Biblioteka låner ut bøker og medium gratis.
Friluftsliv (2)
Badeplass (3)
Bad, Badestrand, Badetemperaturar, Badevatn, Basseng, Symjeanlegg, Symjebasseng, Symjehall
**
Bålbrenning (3)
Bråtebrann, Bråtebrenning, Bålplass, Grillplass, Jonsokbål, St. Hansbål
Utandørs brenning eller brenning av avfall i småomnar. Kommunen fastset lokale reglar.
Friområde (3)
Friluftsområde, Gapahuk, Marka, Markaområde, Park, Parkanlegg, Telting, Teltplass, Turområde
Eit geografisk avgrensa areal som er regulert av kommunen til friluftsliv. Regulering til friområde blir gjerne brukt for å sikre publikumet tilgang til attraktive areal nær tettbygd område. Det gjeld spesielt område som eignar seg for badeliv, sportsfiske, leik og turgåing og på ski.
Sykkel (3)
Bysykkel, Sykkelfelt, Sykkelkart, Sykkelparkering, Sykkelsti, Sykkelveg, Sykkelveg, Sykling
Kommunen kan tilby syklar til utleige eller utlån. Kommunen planlegg, utviklar og driftar sykkelstiar.
Tilskot til friluftsliv (3)
Tilskot til tiltak som fremjar bruk av natur og friluftsområde.
Tilskot til viltformål (3)
**
Turløyper (3)
Natursti, Sykkelløyper, Sykkelstiar, Turkart, Turløype, Turområde, Tursti, Turveg, Turvegkart
Ein opparbeidde trasé for ferdsel til fots eller med sykkel, open for alle og halden ved like av kommunen eller ein privat organisasjon.
Fritid (2)
Dyrehald (3)
Husdyrhold, Kjæledyr og sportsdyr
Dyr som menneska held for glede og trivsel, ikkje for å produsere mat eller utnytte arbeidskrafta frå.
Fritidstilbod (3)
Aktivitetshus, Fritidsklubb, Ungdomshus, Ungdomsklubb
Idrettsaktivitetar, familieaktivitetar og kulturelle aktivitetar for alle aldersgrupper. Omfattar også tilskot innbyggjarane kan søkja på.
Frivilligsentral (3)
Frivilligheitssentral
Frivillighetssentralar er en møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet. Målet er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersonar og organisasjonar i kommunen utfører, og dermed fremje og styrke det frivillige arbeidet.
Lag og foreiningar (3)
Friviljuge organisasjonar, Frivillige organisasjoner
Sjølveigande institusjonar, med føremål av ideell, politisk eller annan art.
Leikeplass (3)
Et avgrenset sted utendørs som er tilrettelagt for at barn kan leke.
Musikk- og kulturskule (3)
Kultur- og musikkskule, Kulturskule, Musikkskule
Musikk- og kulturfagleg tilbod for barn og ungdom. Tilbodet er organisert i samarbeid med skuleverket og kulturlivet elles.
Seniortilbod (3)
Eldresenter
Ei samling aktivitetar og treffstader for pensjonistar.
Tilrettelagd fritid (3)
Aktiv fritid, Ferietilbod, Fritidskalender
Aktivitetar og tilbod for personar med fysisk eller psykisk funksjonsnedsetjing.
Idrett (2)
Idrettsanlegg (3)
Alpinanlegg, Badeanlegg, Ballbinge, Fotballbane, Gymnastikksal, Hall, Idrettsbane, Idrettshall, Idrettsplass, Ishall, Lysanlegg, Lysløype, O-kart, Orienteringskart, Skianlegg, Skileikanlegg, Skileikområde, Skiløype, Skøytebane, Treningstid, Uteanlegg
Anlegg som er lagt til rette for idrettsaktivitetar.
Symjehall (3)
Symjebasseng
Symjehallar er opne for publikum til visse tider og kan være tilgjengelege for utleige
Kultur (2)
Arkiv (3)
Byarkiv, Kommunearkiv, Lokalhistorisk arkiv, Riksarkivet, Statsarkiv
Offentlege organs ansvar for arkiv inneber bevaring, forvalting av informasjon og sikring av offentlegheit og personvern.
Bibliotektenester (3)
Bokbuss, Bokbåt, Fagbibliotek, Folkebibliotek, Folkeboksamling, Fylkesbibliotek, Høgskulebibliotek, Høgskulebibliotek, Læringssenter, Skulebibliotek, Universitetsbibliotek
Bibliotektenester omfattar lån av medium, lesing og studium, men er også ein møteplass og sosial arena og lokale for kulturarrangement. Biblioteket skal være gratis for alle. Formålet er å arbeide for opplysing, utdanning og anna kulturell verksemd.
Festival (3)
Billettbestilling, Festivalpass
Større arrangement kring eit hovudemne, t.d. kulturelt eller idrettsleg.
Film og kino (3)
Billettbestilling, Filmklubb, Kinobillett
Film- og kinoframvising. Billettar, stønad og drift av filmklubb m.m..
Kulturbygg (3)
Galleri, Grendehus, Heradshus, Kulturhus, Samfunnshus
Lokale og regionale møteplassar og formidlingsarena for kultur, som til dømes nasjonale kulturbygg, samfunnshus, kulturbåtar og liknande.
Kulturminne (3)
Bautasteinar, Dyregraver, Gravhaugar, Kulturminnevern, Offerplassar
Kulturminne kan vere gravhaugar, offerplassar, dyregraver og bautasteinar. Kulturminne kan vere seg på land eller under vatn. Fylkeskommunen eller sametinget gir løyve til tiltak på eigedomar med kulturminne.
Kulturtilbod (3)
Dans, Musikk, Teater
Tilbod innan musikk, dans og teater.
Museum (3)
Bygdesamling, Bygdetun, Museum, Utstilling
Institusjon eller bygning med samling av gjenstandar av kulturhistorisk, historisk, naturvitskapleg, teknisk eller kunstnerisk interesse. Er systematisk ordna og open for publikum.
Musikk- og kulturskule (3)
Kultur- og musikkskule, Kulturskule, Musikkskule
Musikk- og kulturfagleg tilbod for barn og ungdom. Tilbodet er organisert i samarbeid med skuleverket og kulturlivet elles.
Tilskot til kultur, idrett og fritid (2)
Tilskot og støtteordningar knytt til kultur, idrett og fritid.
Idrettsmidlar (3)
Aktivitetsstøtte, Arrangementsstøtte, Idrettsføremål, Idrettsstipend, Spelemidlar, Tippemidlar
Økonomisk stønad til idrettsføremål.
Kulturmidlar (3)
Aktivitetsstøtte, Arrangementsstøtte, Den kulturelle skulesekken, Den kulturelle spaserstokken, Festivalstøtte, Kulturarbeid, Kulturføremål, Kulturprosjekt, Kulturstipend, Kulturtilskot, Kulturverntilskot, Kunstnarstipend, Spelemidlar, Tippemidlar, Underskotsgaranti
Kommunalt eller fylkeskommunalt tilskot til kulturarbeid, som til dømes oppstartingstilskot, prosjektmidlar, kulturstipend, festivalstøtte og kunstnarstipend.
Nærmiljøtilskot (3)
Spelemidlar, Tippemidlar
Tilskot til tiltak og ulike anlegg i nærmiljøet, som til dømes fritidsklubb, ungdomskafé, bydelsanlegg, grendaleikeplassar, skuleområde og grøne areal i sentrumsområda.
Tilskot til friluftsliv (3)
Tilskot til tiltak som fremjar bruk av natur og friluftsområde.
Tilskot til helse og eldre (3)
Folkehelse, Støtteordningar for helse og eldre
Offentlege midlar som skal støtte lag, foreiningar og organisasjonar til å drive aktivitetar retta mot folkehelse og eldre.
Tilskot til tru og livssyn (3)
Støtteordningar for tru og livssyn
Offentleg tilskot til tru- og livssynssamfunn.
Ungdomsmidlar (3)
Aktivitetsstøtte, Ungdomsføremål, Ungdomstiltak
Kommunale midlar som skal stimulere lag, foreningar og organisasjonar til å drive aktivitetar retta mot ungdom.
Utlån og leige (2)
Utlån eller leie av utstyr fra en offentlig virksomhet
Fritidsutstyr (3)
Utlån eller leie av utstyr, som for eksempel sykler, kjelker og lignende.
Lokale og idrettsanlegg (3)
Utlån eller leige av baner, idrettshallar, symjehallar med meir.
Natur, klima og miljø (1)
Avfallshandtering (2)
Farleg avfall (3)
Deponi, EE-avfall, Elektrisk avfall, Elektronisk avfall, Giftig avfall, Miljøstasjon, Miljøvern, Spesialavfall, Spillolje
Farleg avfall leverast til kommunale mottaksordningar.
Kompostering (3)
Heimekompostering
Biologisk prosess der planterestar og anna organisk materiale blir brote ned. Kommunen lagar eigen avtale for dei som ønskjer å kompostere heime.
Renovasjon (3)
Attvinning, Avfall, Avfallsbehaldar, Avfallsplan, Boss, Bostømming, Kjeldesortering, Miljøsanering, Resirkulering, Returordning, Retursystem
Kommunane sørgjer for innsamling av hushaldsavfall, mottak for farleg avfall og returordningar for bestemde typar avfall.
Energi (2)
Energibruk (3)
ENØK-tiltak, Effektiv energibruk, Energiforbruk, Energisparing, Energiøkonomisering, Oljefyr, Pellets, Varmepumpe, Vedomn
Ulike måtar å redusere bruken av energi. Medrekna energisparingstiltak og tilskot.
Forureining og stråling (2)
Forureina grunn (3)
Deponi, Forureining, Grunnforureining, Grunnforureining, Jordforureining, Jordureining, Jordureining, Miljøvern
Den som skal byggje eller grave på ein eigedom der det kan vere forureina grunn, har plikt til å sjekke omfanget av ei eventuell forureining. Berre fagekspertar kan brukast til å gjennomføre undersøkinga. Der det finst slik forureining, skal det lagast ein eigen tiltaksplan for korleis grunnen skal sikrast.
Luftkvalitet (3)
Benzen, Eksos, Forureining, Luftforureining, Luftforureining, Luftureining, Miljøvern, NOx, Nitrogenoksid, O3, Ozon, SO2, Svevestøv, Svoveldioksid
Utslepp til atmosfæren, som har ugunstig innverknad på miljøet. Framkalla av menneskeleg aktivitet.
Radonmåling (3)
Måling av mengda radongass i inneluft.
Støy (3)
Støyklage, Støyskjerming, Trafikkstøy
Tiltak og tilskot til tiltak som skal redusere støy frå fly, jarnbane, vegtrafikk og industri.
Utsleppsløyve (3)
Utsleppsløyve
Løyve til å sleppe ut stoff, væske eller gass som kan vere forureinande. Eigar pliktar å søke kommunen om løyve til utslepp av avløpsvatn frå bustadhus, hytter, turistbedrifter og liknande.
Vassforureining (3)
Forsuring, Forureining, Miljøvern, Vassforureining
Skadelige verknader på vassdrag og havvatn pga. utslepp frå industri, kloakk, landbruk m.m.
Miljøtilskot (2)
Tilskot til friluftsliv (3)
Tilskot til tiltak som fremjar bruk av natur og friluftsområde.
Tilskot til viltformål (3)
**
Naturforvaltning (2)
Allemannsrett (3)
Ferdselsreglar, Fri ferdsel
Ein av dei viktigaste føresetnadene for utøving av friluftsliv. Allemannsretten gjeld i utmark. Alllemannsretten er ein opphalds- og ferdselsrett, men gjev også rett til å hauste t.d. bær, sopp og blomster.
Bålbrenning (3)
Bråtebrann, Bråtebrenning, Bålplass, Grillplass, Jonsokbål, St. Hansbål
Utandørs brenning eller brenning av avfall i småomnar. Kommunen fastset lokale reglar.
Friområde (3)
Friluftsområde, Gapahuk, Marka, Markaområde, Park, Parkanlegg, Telting, Teltplass, Turområde
Eit geografisk avgrensa areal som er regulert av kommunen til friluftsliv. Regulering til friområde blir gjerne brukt for å sikre publikumet tilgang til attraktive areal nær tettbygd område. Det gjeld spesielt område som eignar seg for badeliv, sportsfiske, leik og turgåing og på ski.
Fritidsfiske (3)
Fiskaravgift, Fiskekort, Sportsfiske
Kommunen sine avgjerder om fiskeavgifter og fiskekort.
Jakt og fangst (3)
Elgjakt, Ettersøkshund, Fellingskvote, Fellingsløyve, Fellingsløyve, Fellingsrapport, Jaktrapportering, Jegeravgift, Jegerprøve, Jegerregisteret, Småviltjakt, Snarefangst, Storviltjakt, Vald
Kommunen sine avgjerder om jakt og fangst som jegerprøve og jaktkort.
Motorferdsel i utmark (3)
ATV, Beltebil, Ervervskøyrar, Ervervskøyring, Firehjuling, Helikopter, Leigekøyrar, Leigekøyring, Motorbåt, Scooterløyve, Sjøfly, Skuterløyve, Snøscooter, Snøskuter, Terrengkøyretøy, Traktor
Med motorferdsel meiner ein bruk av køyretøy og båt eller anna flytande eller svevande fartøy drive med motor. Det inkluderer også landing og start med motordrive luftfartøy. Med utmark meiner ein udyrka mark. I praksis vil det seie hovuddelen av strender, svaberg, vatn, myr, hei, skog og fjell. I lov om motorferdsel i utmark blir også setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligg i utmark, rekna likt med utmark.
Naturvern (3)
Artsvern, Biologisk mangfald, Freding, Landkapsvernområde, Marine verneområde, Miljøinformasjon, Miljøvern, Myrvern, Nasjonalpark, Naturreservat, Restriksjonssone, Spesialområde bevaring, Trua artar, Trua artar, Verneområde, Verneverdig, Våtmarksvern
Tiltak som blir gjort for å bevare naturområde, kulturlandskap og naturtypar.
Plantedyrking (3)
Avlingssvikt, Forvareverksemd, Forverksemd, Fôrvareverksemd, Fôrverksemd, Gjødsel, Gjødsling, Husdyrgjødsel, Jordbruk, Jordbruksareal, Kulturlandskap, Miljøplan, Nydyrking, Planteproduksjon, Regionalt miljøprogram, SMIL, Spesielle miljøtiltak i jordbruket, Økologisk jordbruk, Økologisk landbruk
Tilskot og tilrettelegging for plantekassar, parsellhagar o.l.
Tilskot til viltformål (3)
**
Vassdrag (3)
Eutrofiering, Fallrettar, Kalking, Overgjødsling, Vassdragsforvaltning
Kommunen sitt arbeid med forvalting av vassdrag og informasjon til grunneigarar.
Viltforvaltning (3)
Elg, Fallvilt, Hjortevilt, Rovdyr, Rovvilt, Rådyr, Skada vilt, Skadd vilt, Småvilt, Storvilt, Viltfond, Viltnemnd, Viltpåkøyrsel
Arbeidet med å bevare, auke, hauste eller avgrense viltbestandar. I dei fleste tilfella vert arbeidet utøvd av kommunen eller fylkeskommunen gjennom viltnemnder eller ved delegert vedtak.
Vêr og klima (2)
Klima (3)
Klimadata, Klimaendring, Klimagassar, Klimakalkulator, Klimakvote, Klimastatistikk, Klimatilpassing, Verdata, Verstatistikk
Vêrforhold, vêrlag, medrekna Co2-kvotar, miljøovervaking, klimaendringar.
Klimakvote (3)
CO2-kvote, Klimaendring, Klimakalkulator, Klimasårbarheit
Tillatelse til å sleppe ut eitt tonn CO2.
Klimatiltak (3)
Tiltak som er med på å førebygge klimaendringar.
Næring (1)
Landbruk (2)
Erstatningsordningar i landbruket (3)
**
Landbrukseigedom (3)
Bu- og driveplikt, Driveplikt, Jordskifte, Konsesjonsfridom, Konsesjonsfriheit, Odel
Kommunen er styresmakt for søknader om fritak frå driveplikt og buplikt, søknad om konsesjon, løyve til tiltak eller deling av eigedomen.
Plantedyrking (3)
Avlingssvikt, Forvareverksemd, Forverksemd, Fôrvareverksemd, Fôrverksemd, Gjødsel, Gjødsling, Husdyrgjødsel, Jordbruk, Jordbruksareal, Kulturlandskap, Miljøplan, Nydyrking, Planteproduksjon, Regionalt miljøprogram, SMIL, Spesielle miljøtiltak i jordbruket, Økologisk jordbruk, Økologisk landbruk
Tilskot og tilrettelegging for plantekassar, parsellhagar o.l.
Plantevern (3)
Giftnemnda, Plantehelse, Plantevernavgift, Plantevernmiddel, Plantevernmiddel, Plantevernplan, Sprøytemiddel, Sprøytemiddel
Kjøp og bruk av plantevernmiddel krev gyldig autorisasjonsprov.
Skogbruk (3)
Avverking, Avverking, Hogst, Skogavgift, Skogdrift, Skogfond, Skogkultur, Skogsdrift, Skogsvirke, Skogvern, Verna skog
Skogbruk omfattar dyrking og stell av trebestand og drift og utnytting av det virke som blir produsert.
Vegbygging (3)
Avkøyring, Avkøyringsløyve, Avkøyrselløyve, Brubygging, Landbruksveg, Landbruksvei, Skogsbilveg, Skogsbilveg, Skogsveg, Skogsveg, Skogsveg, Skogveg, Tunellbygging, Vegbygging
Løyve til bygging av private vegar som landbruksvegar og utvikling av det kommunale vegnettet.
Veterinær (3)
Veterinærtenester for landbruket.
Næringsliv (2)
Bevilling og løyve (3)
Frisør, Hudpleieverksemd, Hulltakingsverksemd, Tatoveringsverksemd, Torgsal
Nokre bransjar treng bevilling, løyve og godkjenning for å drive verksemda si. Det gjeld for eksempel verksemder som driv servering, reinhaldstenester, godstransport og persontransport, bygg og anlegg og bemanning.
Sertifisering og autorisasjon (3)
Miljøsertifisering
Sertifisering er ei ekstern verifisering av verksemda og blir kravd i nokre bransjar, for eksempel ISO-sertifisering. Ein autorisasjon provar ein kvalifikasjon og gir løyve til å drive eit yrke.
Starte eller avslutte bedrift (3)
Etablere barnehage, Konkurs
Råd, rettleiing, stønadordningar og regelverk som gjeld for bedrifter som er i oppstartsfasen eller som skal avsluttast.
Tilsyn og kontroll med næringsverksemd (3)
Det offentlege gjennomfører tilsyn og kontroll med korleis bedriftene etterlever lover og reglar.
Næringsutvikling (2)
Næringsareal (3)
Offentleg eigd areal som kan tilbydast lokalt næringsliv.
Næringsklynger (3)
Næringsparkar og andre samlingar av bedrifter som kan ha nytte av å vere lokalisert eller gruppert saman.
Stønad til bedrifter (3)
Næringsfond
Tilbod til lokale bedrifter som omfattar råd og rettleiing, hjelp til etablering, tilbod om utstyr og økonomiske stønadsordningar.
Tilskotsordningar for næring (2)
Avløysartilskot (3)
Avløysarordning
Avløysarordningane er ein del av velferdsordningane i landbruket. Husdyrbrukarar skal få avløysing ved feriar, sjukdom o.l.
Jordbrukstilskot (3)
Fellesnamn for tilskot til spesielle formål innanfor jordbruk.
Produksjonstilskot (3)
Fellesnamn for ei rekkje tilskotsordningar i landbruket.
Skogbrukstilskot (3)
Tilskotsordningar for skogbrukarar.
Stønad til bedrifter (3)
Næringsfond
Tilbod til lokale bedrifter som omfattar råd og rettleiing, hjelp til etablering, tilbod om utstyr og økonomiske stønadsordningar.
Tilskot til økologisk landbruk (3)
Fellesnamn for tilskot til dei som driv økologisk landbruk.
Samfunnstryggleik og beredskap (1)
Brann (2)
Brannfarleg vare, Brannvesen, Eksplosiv, Eldstad, Sprengstoff
Bekymringsmelding om branntryggleik (3)
**
Branntilsyn (3)
**
Feiing (3)
Tilsyn med eldstad, Tilsyn med fyringsanlegg
Vedlikehald og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen har brannførebyggjande oppgåver, som feiing og tilsyn.
Fyrverkeri (3)
Avbrenning, Oppskyting, Pyroteknisk vare
Søknad og løyve til å oppbevare og selje fyrverkeri.
Melding om overnatting (3)
**
Skatt og avgift (1)
Avgift (2)
Arbeidsgjevaravgift (3)
Altinn, Terminoppgåve
Arbeidsgjevaravgift er ein skatt som arbeidsgjevar betaler.
Kommunale avgifter og gebyr (3)
Avlaupsavgift, Avlaupsgebyr, Brøyteavgift, Brøytegebyr, Feieavgift, Feiegebyr, Kemner, Kloakkavgift, Kloakkgebyr, Kommunale gebyr, Kommunekasse, Renovasjonsgebyr, Vassavgift, Vassgebyr
Avgifter er indirekte skattar som blir lagde på omsetning av varer og tenester. Gebyr er ei betaling for offentleg eller privat utført teneste, slik som renovasjonsgebyr og feiegebyr.
Skatt (2)
Eigedomsskatt (3)
Ein kommunal skatt basert på verdien av ein eigedom.
Skatteattest (3)
Ein skatteattest er dokumentasjon på innbetalt meirverdiavgift og skatt. Leverandørar til stat eller kommune treng å vise skatteattest.
Skule og utdanning (1)
Grunnskule (2)
Brukarmedverknad i skulen (3)
Brukarmedverknad omfattar heim-skulesamarbeid og elevmedverknad. Alle elevar har rett til å medverke og påverke eigen skulekvardag. Alle foreldre har rett til å medverke gjennom råd og utval.
Ferie og fridagar (3)
Oversikt over fylkeskommunens planlagte fridager og ferier for skolene.
Heimeundervisning (3)
Foreldra underviser sjølv eigne barn. Kommunen fører tilsyn med heimeundervisninga.
Karakterar og evaluering (3)
Eleven får karakterar i orden og oppførsle, munnleg og skriftleg eksamen og standpunktkarakter. Det er mogeleg å klage på alle karakterar. Evaluering omfattar undervegsvurdering, sluttvurdering og andre evalueringar av eleven.
Mobbing i skulen (3)
Elever eller foresatte som ønsker å varsle om mobbing, plaging, trakassering eller diskriminering kan melde direkte til skolens rektor.
Pedagogisk-psykologisk teneste (3)
Audiopedagog, Logoped, PP-teneste, PPT
Alle kommunar og fylkeskommunar skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Born/elevar under 15 år kan visast til tenesta av føresette eller i samråd med barnehage/skule. Unge over 15 år kan sjølv ta initiativ til kontakt med tenesta, eventuelt i samarbeid med skulen. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det vert utarbeidd ei sakkunnig vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak.
Permisjon og fritak (3)
Permisjon er å gi eleven fri for ein periode etter søknad frå føresette eller elever over 18 år. Skulen kan gje fritak frå undervising eller vurdering i einskilde fag etter søknad frå føresette eller elever over 18 år.
Skulefritidsordning (3)
SFO
Eit tilbod før og etter skuletid til barn frå 1. til 4. klasse. Barn med spesielle behov kan få dette tilbodet frå 1. til 7. klasse.
Skulehelseteneste (3)
Helsesøster, Skulelege, Skulelækjar
Tilbod om helsetenester til alle skuleelevar under 20 år. Gjev råd og rettleiing, gjennomfører helseundersøkingar og vaksinasjonar og kan, ved behov, vise vidare til anna helsepersonell som fastlege, tannlege eller til spesialist. Har også som oppgåve å fremje godt lærings- og arbeidsmiljø for elevane. Kommunen er ansvarleg for tenesta.
Skulemiljø (3)
Skulen har ansvar for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane. Ansvaret omfattar det fysiske miljøet, som bygning, uteareal og luftkvalitet. Det gjeld også det psykososiale miljøet og problema som mobbing, trakassering eller diskriminering.
Skuleskyss (3)
Skulebuss, Skuletransport, Skuleveg, Skuleveg
Transport til og frå skulen. Retten gjeld for elevar som bur over ein viss avstand frå skulen og elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. Retten til skyss gjeld ikkje til/frå skulefritidsordninga (SFO).
Skuletilhøyrsel (3)
Barn i skulealder blir delt inn i skulekrinsar. Elevar har rett til å gå på den skulen dei høyrer til. Kommunen kan avgjere byte av skule etter søknad frå føresette.
Spesialundervisning (3)
Spesialskule, Spesialundervising
**
Tilpassa opplæring (3)
Friskule
Tilpassa opplæring gjeld for alle elevar, lærlingar, lærekandidatar og vaksne. Tilpassa opplæring er eit verkemiddel for at alle skal oppleve auka læringsutbytte. Det er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpassingar til mangfaldet i elevgruppa innanfor fellesskapet.
Høgare utdanning (2)
Bibliotektenester (3)
Bokbuss, Bokbåt, Fagbibliotek, Folkebibliotek, Folkeboksamling, Fylkesbibliotek, Høgskulebibliotek, Høgskulebibliotek, Læringssenter, Skulebibliotek, Universitetsbibliotek
Bibliotektenester omfattar lån av medium, lesing og studium, men er også ein møteplass og sosial arena og lokale for kulturarrangement. Biblioteket skal være gratis for alle. Formålet er å arbeide for opplysing, utdanning og anna kulturell verksemd.
Skulekvardag (2)
Skuleskyss (3)
Skulebuss, Skuletransport, Skuleveg, Skuleveg
Transport til og frå skulen. Retten gjeld for elevar som bur over ein viss avstand frå skulen og elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. Retten til skyss gjeld ikkje til/frå skulefritidsordninga (SFO).
Vaksenopplæring (2)
Grunnskule for vaksne (3)
Grunnskoleopplæring for vaksne
Vaksne som ikkje har fått grunnskuleopplæring har rett til grunnskuleopplæring. Opplæringa er gratis og tilpassa kvar enkelt.
Introduksjonsprogram for innvandrarar (3)
Introduksjonsordning
Introduksjonsprogrammet gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap og skal gjere det enklare for innvandrarar å ta del i arbeidslivet og å gjere dei meir økonomisk sjølvstendige.
Norskopplæring (3)
Opplæring i nynorsk og bokmål.
Pedagogisk-psykologisk teneste (3)
Audiopedagog, Logoped, PP-teneste, PPT
Alle kommunar og fylkeskommunar skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Born/elevar under 15 år kan visast til tenesta av føresette eller i samråd med barnehage/skule. Unge over 15 år kan sjølv ta initiativ til kontakt med tenesta, eventuelt i samarbeid med skulen. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det vert utarbeidd ei sakkunnig vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak.
Spesialundervisning (3)
Spesialskule, Spesialundervising
**
Vidaregåande skole for vaksne (3)
Vaksne som ikkje har fått grunnskuleopplæring har rett til grunnskuleopplæring. Opplæringa er gratis og tilpassa kvar enkelt.
Vidaregåande skule (2)
Elevråd, Skulemiljøutval, Skuleutval
Vidaregåande skule omfattar kompetansegjevande opplæring mellom grunnskulen og høgare utdanning. Opplæringa er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfesta rett til tre års vidaregåande opplæring. Fylkeskommunen har lovfesta plikt til å følgje opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikkje er under opplæring eller i arbeid.
Brukarmedverknad i skulen (3)
Brukarmedverknad omfattar heim-skulesamarbeid og elevmedverknad. Alle elevar har rett til å medverke og påverke eigen skulekvardag. Alle foreldre har rett til å medverke gjennom råd og utval.
Eksamen (3)
Eksamen kan vere sentralt gitt frå Utdanningsdirektoratet eller lokalt gitt, og kan vere skriftleg, munnleg eller praktisk. Fråvær frå eksamen krev dokumentert gyldig fråvær. Alle kan klage på eksamenskarakteren sin.
Ferie og fridagar (3)
Oversikt over fylkeskommunens planlagte fridager og ferier for skolene.
Fråvær (3)
Vidaregående skular har reglar for kor mykje fråvær ein elev kan ha utan å miste grunnlaget for karakter. Fråværsreglane er nasjonale, men kvar skule kan sjølv vurdere enkelttilfelle slik at ikkje alt fråvær blir tald som fråvær. I tillegg finst dei gyldige grunnane til fråvær som visse rettar i opplæringslova, helse, politisk arbeid, religionsutøving eller anna. Gyldige grunnar til fråvær må dokumenterast.
Karakterar og evaluering (3)
Eleven får karakterar i orden og oppførsle, munnleg og skriftleg eksamen og standpunktkarakter. Det er mogeleg å klage på alle karakterar. Evaluering omfattar undervegsvurdering, sluttvurdering og andre evalueringar av eleven.
Mobbing i skulen (3)
Elever eller foresatte som ønsker å varsle om mobbing, plaging, trakassering eller diskriminering kan melde direkte til skolens rektor.
Pedagogisk-psykologisk teneste (3)
Audiopedagog, Logoped, PP-teneste, PPT
Alle kommunar og fylkeskommunar skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Born/elevar under 15 år kan visast til tenesta av føresette eller i samråd med barnehage/skule. Unge over 15 år kan sjølv ta initiativ til kontakt med tenesta, eventuelt i samarbeid med skulen. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det vert utarbeidd ei sakkunnig vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak.
Permisjon og fritak (3)
Permisjon er å gi eleven fri for ein periode etter søknad frå føresette eller elever over 18 år. Skulen kan gje fritak frå undervising eller vurdering i einskilde fag etter søknad frå føresette eller elever over 18 år.
Skulemiljø (3)
Skulen har ansvar for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane. Ansvaret omfattar det fysiske miljøet, som bygning, uteareal og luftkvalitet. Det gjeld også det psykososiale miljøet og problema som mobbing, trakassering eller diskriminering.
Skuleskyss (3)
Skulebuss, Skuletransport, Skuleveg, Skuleveg
Transport til og frå skulen. Retten gjeld for elevar som bur over ein viss avstand frå skulen og elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. Retten til skyss gjeld ikkje til/frå skulefritidsordninga (SFO).
Søkje skule (3)
Ungdom som har fullført grunnskulen eller tilsvarande opplæring, har rett til vidaregående opplæring. Søknad til vidaregående skule blir gjord sentralt og det er lik frist over heile landet.
Utdannings- og yrkesrettleiing og fritak (3)
Alle vidaregående skular tilbyr rådgjeving til utdanningar og yrke.
Vidaregåande opplæring (3)
Vidaregående skule omfattar kompetansegjevande opplæring mellom grunnskulen og høgare utdanning. Opplæringa er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfesta rett til tre års vidaregående opplæring. Fylkeskommunen har lovfesta plikt til å følgje opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikkje er under opplæring eller i arbeid.
Sosiale tenester (1)
Butilbod (2)
Akuttovernatting (3)
Akuttovernatting for bustadslause tilreisande.
Bufellesskap (3)
Kommunalt butilbod til psykisk utviklingshemma, eldre, personar med funksjonsnedsetting eller einslege mindreårige asylsøkjarar.
Kommunal bustad (3)
Kommunal leilegheit, Kommunal utleigebustad, Mellombels bustad, Mellombels husvære
Bustad ått av kommunen som blir brukt til å leige ut bustad til dei med økonomiske problem.
Mellombels bustad (3)
Bustad eigd av kommunen og brukt til å skaffe bustad i ein nødsituasjon.
Omsorgsbustad (3)
Tilrettelagt bustad
Ein omsorgsbustad er ein bustad som er tilpassa rørslehemma og lagt til rette slik at bebuaren skal kunne ta imot heildøgnsomsorg etter behov. Bustaden er bebuaren sin eigen heim. Bebuaren betalar husleige og får heimetenester på same vilkår som for andre heimebuande.
Tilrettelagde butilbod (3)
Kommunal bolig for personer med psykiske lidelser eller rusproblemer.
Kvalifisering til arbeid (2)
Introduksjonsprogram for innvandrarar (3)
Introduksjonsordning
Introduksjonsprogrammet gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap og skal gjere det enklare for innvandrarar å ta del i arbeidslivet og å gjere dei meir økonomisk sjølvstendige.
Kvalifiseringsprogram (3)
Kvalifiseringsprogrammet er eit tilbod frå Nav for personar som treng tett og koordinert oppfølging over tid for å komma ut i arbeid.
Lærling (3)
Ein lærling utdannar seg til eit yrke ved å jobbe i ei bedrift. Bedrifter som ønskjer lærlingar kan søkje om å bli godkjent lærebedrift og tilby læreplassar.
Økonomiske ytingar og rådgjeving (2)
Bustadfinansiering (3)
Bustadlån, Bustadtilskot, Byggelån, Etableringstilskot, Grunnlån, Husbanken, Huslån, Startlån, Utbetringslån
Lån og stønad frå kommunen og Husbanken, til dømes søknad om bustadlån, startlån.
Bustønad (3)
Bustadtilskot
Bustønad er ei hjelp for personar som har låge inntekter og høge buutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bustønadsordninga. Det er kommunen som behandlar søknaden.
Omsorgsstønad (3)
Følgje, Omsorgsløn
Kommunen kan yte omsorgsstønad til personar som pleier og har omsorg for familie og nærståande. Hovudføremålet med omsorgslønnsordninga er å støtte opp under den familiebaserte omsorga, og gjere det mogeleg for private omsorgsytarar å halde fram med omsorgsarbeidet.
Sosialhjelp (3)
Grunnstønad, Hjelpestønad, Introduksjonsstønad, Introduksjonsstøtte, Kommunalt lån, Livsopphald, Livsopphaldssatsar, Sosiallån, Sosialstøtte, Utdanningsstønad, Utdanningsstøtte, Økonomisk sosialhjelp, Økonomisk støtte
Økonomisk stønad som skal sikre hjelp til livsopphald. Med dette meinast pengar til det som blir rekna som nødvendig for å leve, slik som mat, klede, bustad, men også fritid, telefoni, tv, internett, transport og helseutgifter.
Økonomisk rådgjeving (3)
Personer med betalings- eller gjeldsproblemer kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale.
Trafikk og transport (1)
Båt, hamn og kyst (2)
Båtplass (3)
Småbåthamn
Utleige av båtplassar og drift av småbåthamner.
Hamn (3)
Hamneavgift, Hamnevesen
Kommunale hamner kan omfatte ferjeterminalar, kaianlegg, utleige, fortøyings- og slepetenester m.m.
Førarkort og sertifikat (2)
Firehjuling (3)
ATV, Terrengkøyretøy
Kommunen vedtek i forskrift løyve og forbod om køyring av firehjuling og andre motorkøyretøy, motorfartøy eller luftfartøy utanfor fastsette løyper.
Snøskuter (3)
Snøscooter
Kommunen vedtek i forskrift løyve og forbod om køyring av snøskuter og andre motorkøyretøy, motorfartøy eller luftfartøy utanfor fastsette løyper.
Vasskuter (3)
Kommunen vedtek i forskrift løyve og forbod om køyring av vannskuter og andre motorkøyretøy, motorfartøy eller luftfartøy utanfor fastsette løyper.
Køyretøy (2)
Elbil (3)
El-bil, Ladeplass, Ladestasjon
Utbygging av ladestasjonar, miljørabattar på bomstasjonar og parkering, tilskot til ladestasjonar i burettslag og anna.
Firehjuling (3)
ATV, Terrengkøyretøy
Kommunen vedtek i forskrift løyve og forbod om køyring av firehjuling og andre motorkøyretøy, motorfartøy eller luftfartøy utanfor fastsette løyper.
Piggdekk (3)
Bildekk, Dekk, Kjetting, Oblat, Piggdekkavgift, Piggdekkgebyr, Piggdekkoblat, Piggdekkpant, Piggdekkretur, Vinterdekk
Kommunen kan fastsetje gebyr for bruk av piggdekk ettersom piggdekk skaper miljøfarleg vegstøv.
Snøskuter (3)
Snøscooter
Kommunen vedtek i forskrift løyve og forbod om køyring av snøskuter og andre motorkøyretøy, motorfartøy eller luftfartøy utanfor fastsette løyper.
Vasskuter (3)
Kommunen vedtek i forskrift løyve og forbod om køyring av vannskuter og andre motorkøyretøy, motorfartøy eller luftfartøy utanfor fastsette løyper.
Vrakpant (3)
Bilvrak
Vrakpant er ei panteordning for bil, og er eit tiltak for at fleire skal gjenvinne audlagga/gamle bilar istadenfor at dei skal stå å skade miljøet.
Mobilitetstilbod (2)
Kollektivtilbud, Transporttilbod
Drivstoff og ladestasjonar (3)
Bensin, Diesel, Hurtiglading, Hydrogen
**
Miljøvenleg transport (3)
**
Parkering (3)
Avgiftsparkering, Innfartsparkering, Parkeringsavgift, Parkeringsbot, Parkeringsgebyr, Parkeringskort, Parkeringsløyve, Parkeringsløyve, Parkeringsplass, Rasteplassar, Utfartsparkering
Det skal vere eitt felles regelverk for all parkeringsverksemd. Regelverket skal syte for lik skilting og like reaksjonar ved brot på føresegnene. Det er også ei obligatorisk godkjenningsordning som gjeld både for kommunar, private parkeringsselskap og andre.
Reisebillett (3)
Billettar, Billettbestilling, Billettinformasjon, Billettpris, Bussbillett, Ekspressbåt, Ferjebillett, Ferjebillett, Flybillett, Honnørrabatt, Moderasjon, Rutebåt, Snøggbåt, Sporvegsbillett, Studentrabatt, T-banebillett, Togbillett, Trikkebillett
Ordningar for billettkjøp og prisar til kollektivtrafikk og andre transportmiddel.
Reisegaranti (3)
Reisegaranti gir rettar dersom buss, tog eller ferje ikkje går. Det kan vere refusjon, andre transportmiddel eller dekning av drosjeutgifter.
Ruteinformasjon (3)
Bussrute, Busstider, Båtrute, Ferjerute, Ferjerute, Ferjetider, Ferjetider, Forseinkingar, Kanselleringar, Køyreplanar, Ruteopplysning, Rutetabell, Rutetider, Sporvegsrute, T-banerute, Togrute, Togtider, Trikkerute
Informasjon om rutetider m.m. for kollektivtrafikk.
Skuleskyss (3)
Skulebuss, Skuletransport, Skuleveg, Skuleveg
Transport til og frå skulen. Retten gjeld for elevar som bur over ein viss avstand frå skulen og elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. Retten til skyss gjeld ikkje til/frå skulefritidsordninga (SFO).
Takstar og kjøpsinformasjon (3)
Billett, Billettprisar
**
Tilrettelagd transport (3)
Drosjelappar, Reiserett, TT-brukar, TT-kort, TT-ordning, TT-tjeneste
Ei teneste retta mot funksjonshemma som er avhengig av dør-til-dør-transport. Skal gje høve til å ta del i aktivitetar i nærmiljøet. TT-ordninga skal berre nyttast til lokale fritidsreiser, og ikkje til sjuketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som vert dekka av folketrygda.
Trafikkinformasjon (2)
Vegtrafikk
Bominformasjon (3)
Autopass, Bompeng, Bomstasjon, Trafikantbetaling, Vegprising
Bompengefinansiering er ein finansieringsmodell for vegprosjekt der ei vegstrekning blir bygd, eller utbetra, ved at brukarane av vegen betaler ei avgift kvar gong dei passerer eit betalingspunkt.
Sanntids trafikkinformasjon (3)
Kolonnekøyring, Omkøyring, Vegmelding, Vegstenging, Vegstenging, Veimelding
Informasjon om veg og trafikkforhold.
Veg og vegregulering (2)
Vegtrafikk
Brøyting (3)
Brøyteavtale
Snørydding og vintervedlikehald.
Feiing og strøing (3)
Brøyteavtale
Feiing og rydding av sand og grus, vårreingjering av vegar, strøing av sand og grus om vinteren.
Gangveg (3)
Fortau, Fotgjengar, Gangfelt, Gangsti, Gangveg
Kommunen utviklar og vedlikeheld gangvegar og sykkelstiar.
Gatelys (3)
Gatelys, Veglys, Veglys, Veglys, Veglys
Henvendelsar til kommunen om feil på gatelys.
Gravemelding (3)
Graveløyve, Terrenginngrep
Kommunen gir løyve til å grave i kommunale vegar, parkområde og friområde.
Miljøvenleg transport (3)
**
Parkering (3)
Avgiftsparkering, Innfartsparkering, Parkeringsavgift, Parkeringsbot, Parkeringsgebyr, Parkeringskort, Parkeringsløyve, Parkeringsløyve, Parkeringsplass, Rasteplassar, Utfartsparkering
Det skal vere eitt felles regelverk for all parkeringsverksemd. Regelverket skal syte for lik skilting og like reaksjonar ved brot på føresegnene. Det er også ei obligatorisk godkjenningsordning som gjeld både for kommunar, private parkeringsselskap og andre.
Privat veg (3)
Privat veg
Ei avkøyrsle er området mellom ein offentleg veg og privat eigedom. Kommunen gir tillatelse til å byggje eller flytte ei avkøyrsle frå kommunal veg.
Sykkel (3)
Bysykkel, Sykkelfelt, Sykkelkart, Sykkelparkering, Sykkelsti, Sykkelveg, Sykkelveg, Sykling
Kommunen kan tilby syklar til utleige eller utlån. Kommunen planlegg, utviklar og driftar sykkelstiar.
Vegbygging (3)
Avkøyring, Avkøyringsløyve, Avkøyrselløyve, Brubygging, Landbruksveg, Landbruksvei, Skogsbilveg, Skogsbilveg, Skogsveg, Skogsveg, Skogsveg, Skogveg, Tunellbygging, Vegbygging
Løyve til bygging av private vegar som landbruksvegar og utvikling av det kommunale vegnettet.
Vegvedlikehald (3)
Asfaltering, Asfaltlapping, Feiebil, Grusing, Kantklipping, Kosting, Vegvedlikehald
Vedlikehald av kommunale veg, trafikktryggleik langs veg, asfaltering og grusing, haldeplassar og leskur.
Yrkestransport (2)
Parkering (3)
Avgiftsparkering, Innfartsparkering, Parkeringsavgift, Parkeringsbot, Parkeringsgebyr, Parkeringskort, Parkeringsløyve, Parkeringsløyve, Parkeringsplass, Rasteplassar, Utfartsparkering
Det skal vere eitt felles regelverk for all parkeringsverksemd. Regelverket skal syte for lik skilting og like reaksjonar ved brot på føresegnene. Det er også ei obligatorisk godkjenningsordning som gjeld både for kommunar, private parkeringsselskap og andre.