Los

Arbeid (1)
Arbeidsliv (2)
Arbeidsavtale (3)
Ansettelsesforhold, Ansettelseskontrakt, Arbeidskontrakt
Avtale som omtaler rettene og pliktene til arbeidsgiver og arbeidstaker.
Arbeidsgiver (3)
Aa-melding, Aa-registeret, Arbeidsgivarkontroll, Arbeidsgiveransvar, Arbeidsgiverkontroll, Arbeidsgjevaransvar, Lønns- og trekkoppgave, Tiltaksarrangør
Enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste.
Arbeidsmarkedstiltak (3)
AMO, Arbeidspraksis, Lønnstilskudd, Praksisplass, Tiltaksarrangør
**
Arbeidsmiljø (3)
AMU, Arbeid av barn og ungdom, Arbeidsmiljøutvalg, Arbeidstilsynet, BHT, Bedriftshelsetjeneste, Gravide arbeidstakere, HMS, Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, Helse-, miljø- og tryggleiksarbeid, Midlertidig arbeidsplass, Omplassering, Skiftende arbeidsplass, Unge arbeidstakere, Verneombud
Forholdene for arbeidstakerne på en arbeidsplass, særlig de fysiske, vernetekniske, yrkeshygieniske og velferdsmessige forholdene.
Arbeidstillatelse (3)
Arbeidsinnvandring
Hvis du er fra et land utenfor EU/EØS og ønsker å arbeide i Norge, må du ha en oppholdstillatelse. Hvis du ikke allerede har en oppholdstillatelse, må du søke om en oppholdstillatelse for arbeid. Tidligere ble dette kalt en arbeidstillatelse. Dette kan for eksempel være en oppholdstillatelse for faglærte arbeidere, nasjonalitetskokker, sesongarbeidere, selvstendig næringsdrivende eller ansatte i en humanitær, ideell eller religiøs organisasjon.
Arbeidstvist (3)
Arbeidskonflikt, Arbeidstagerorganisasjon, Arbeidstakerorganisasjon, Fagforening, Interessetvist, Lockout, Streik, Tjenestetvist
Arbeidstvist er en spesifikk type konflikt som kan oppstå på arbeidsplasser. Arbeidstvisten kan oppstå som følge av uenighet om for eksempel lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø osv. I Norge oppstår arbeidstvister som regel i forbindelse med krav fra ansatte om opprettelse av tariffavtale og/eller ved reforhandling av eksisterende tariffavtale
CV (3)
Curriculum vitae, Kandidatsøk
Et sammendrag over en persons erfaringer og kvalifikasjoner fra utdanning og yrkesliv. Det er vanlig å legge ved en CV når man søker på en stilling. En CV inneholder vanligvis informasjon om personalia, utdanning og arbeidserfaring, kurs, fritidsinteresser og lignende.
Ferierettigheter (3)
Fellesferie
Ferie er en vanlig betegnelse på sammenhengende rekke av dager da man har fri fra sitt arbeid. I Norge reguleres dette i ferieloven.
Inkluderende arbeidsliv (3)
IA-avtale, IA-bedrift, Tilretteleggingstilskudd
Et avtalesamarbeid som skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å auke sysselsetjinga.
Innemiljø (3)
Hygiene, Inneklima, Renhold, Ventilasjon
Tilskudd, råd og veiledning om bedre innemiljø.
Oppsigelse (3)
Avskjed, Overtallig
Oppsigelse er den vanligste måten å avslutte et arbeidsforhold på. Det finnes faste regler for hvordan en oppsigelse skal skje. Disse reglene finner man i arbeidsmiljøloven.
Permittering (3)
Permittering innebærer at en eller flere ansatte midlertidig, helt eller delvis blir løst fra arbeidsplikten, fordi virksomheten har besluttet å redusere eller stanse driften.
Sykefravær (3)
Egenmelding, Sykemelding, Sykmelding
Sykefravær er fravær fra lønnet arbeid på grunn av sykdom.
Tilrettelegging på arbeidsplassen (3)
Dette omfatter brukeroppfølging og veiledning til de som trenger hjelp med å stå i arbeid eller være i aktivitet.
Yrkesskadedekning (3)
Arbeidsulykke, Skadeforklaring, Yrkesrelatert helseplage, Yrkesskadeforsikring, Yrkessykdom
Yrkesskade er en skade som skjer ved en ulykke i arbeidstiden. Yrkesskadedekningen gir særfordeler utover folketrygdens ordinære stønadssystem.
Arbeidssøking (2)
Arbeidsmarkedstiltak (3)
AMO, Arbeidspraksis, Lønnstilskudd, Praksisplass, Tiltaksarrangør
**
Arbeidstillatelse (3)
Arbeidsinnvandring
Hvis du er fra et land utenfor EU/EØS og ønsker å arbeide i Norge, må du ha en oppholdstillatelse. Hvis du ikke allerede har en oppholdstillatelse, må du søke om en oppholdstillatelse for arbeid. Tidligere ble dette kalt en arbeidstillatelse. Dette kan for eksempel være en oppholdstillatelse for faglærte arbeidere, nasjonalitetskokker, sesongarbeidere, selvstendig næringsdrivende eller ansatte i en humanitær, ideell eller religiøs organisasjon.
CV (3)
Curriculum vitae, Kandidatsøk
Et sammendrag over en persons erfaringer og kvalifikasjoner fra utdanning og yrkesliv. Det er vanlig å legge ved en CV når man søker på en stilling. En CV inneholder vanligvis informasjon om personalia, utdanning og arbeidserfaring, kurs, fritidsinteresser og lignende.
Yrkesautorisasjon (3)
Autorisasjon
**
Inntekt (2)
Feriepenger (3)
Feriepenger er en godtgjørelse en arbeidstaker opparbeider seg rett til gjennom kalenderåret forut for ferieåret. Feriepenger er et prosenttillegg til den lønnen som er utbetalt året før pengene skal utbetales. Retten til feriepenger er nedfelt i ferieloven.
Lønn (3)
Likelønn, Lønnsforhandling, Lønnsgarantiordningen, Lønnsoppgjør, Lønnsregulativ, Regulativ, Tariffavtale
Betaling for utført arbeid. Regulert av lovverk og avtaler.
Skattekort (3)
Frikort
Skattekortet er et elektronisk dokument som viser hvor mye skatt arbeidsgiveren din skal trekke før lønnen blir utbetalt til deg.
Inntektssikring (2)
Alderspensjon (3)
AFP, Alderstrygd, Avtalefestet pensjon, Folketrygdpensjon, Førtidspensjon, Grunnbeløp, Grunnpensjon, Omsorgspoeng, Pensjonsfond, Pensjonskasse, Pensjonspoeng, Sjømannspensjon, Tidligpensjon
Pensjonsutbetaling fra folketrygden etter fylte 67 år. I offentleg sektor er det også særaldersgrenser. Medregnet avtalefestet pensjon, pensjonsberekning m.m.
Arbeidsavklaringspenger (3)
Attføringspenger, Attføringsstønad, Attføringsytelser, Tidsbegrenset uførestønad, Uføregrad, Uføretrygd
Økonomisk støtte som skal sikre inntekt til livsopphold til personer som har fått inntektsevnen langvarig nedsett pga. sykdom, skade eller lyte.
Barnepensjon (3)
En ytelse til barn som har mistet en eller begge foreldrene. Pensjonen skal sikre barnet inntekt til livsopphold.
Forsørgingstillegg (3)
En behovsprøvd ytelse til alders- og uførepensjonister som forsørger ektefelle og/eller barn under 18 år.
Gjenlevendepensjon (3)
Ektefellepensjon, Etterlattepensjon
Pensjon/overgangsstønad til igjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer ved dødsfall.
Pensjonskalkulator (3)
Pensjonsberegning, Pensjonsutrekning
Automatisert informasjon på internett der man kan regne ut fremtidig alderspensjon fra folketrygden. Statens Pensjonskasse og Kommunal Landspensjonskasse har også pensjonsberegninger på internett.
Personskadetrygd (3)
Invalidepensjon, Krigsinvalidepensjon, Krigspensjon, Samordning
Folketrygden er den mest generelle trygdeordningen, og den omfatter alle som er bosatt i Noreg. Personskadetrygdene (krigspensjon og "gammel" yrkesskadetrygd) og tenestepensjonsordningene må sees som supplerende ordninger til folketrygden.
Sykepenger (3)
Gir kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.
Tilleggstønader til arbeidsrettede tiltak (3)
Stønad som skal kompensere for bestemte utgifter i forbindelse med gjennomføring av arbeidsrettet tiltak.
Tjenestepensjon (3)
Samordning
En alderspensjons-opptening i tillegg til folketrygden. Arbeidsgivere har plikt til å opprette en pensjonsordning for tilsette og personer som utfører arbeid i foretaket.
Uføretrygd (3)
Uførepensjon
Økonomisk yting som kan gis dersom det ikke er utsikt til bedring av inntekts- eller arbeidsevne.
Permisjonsordninger (2)
Foreldrepermisjon (3)
Adopsjonspermisjon, Barselpermisjon, Fedrekvote, Fødselspermisjon, Pappapermisjon, Svangerskapspermisjon, Tidskonto
Permisjon fra arbeid for mor og far i forbindelse med fødsel og adopsjon, dersom vilkårene for opptening er oppfylte.
Omsorgspermisjon (3)
Permisjonsretter for arbeidstakere i forbindelse med barns og barnepassers sykdom, og fedres rett til to uker fri i forbindelse med fødselen. Tilsvarende gjelder adoptivforeldre og fosterforeldre i forbindelse med at de overtar omsorgen for barnet.
Utdanningspermisjon (3)
Studiepermisjon
Rett til heltids- eller deltidspermisjon til arbeidstakere som etter en tid i arbeidslivet ønsker seg mer utdanning. Kan kreves for inntil tre år og er en del av kompetansereformen.
Velferdspermisjon (3)
Fri fra arbeid når det er viktige grunner for det.
Bygg og eiendom (1)
Bygging (2)
Byggesak (3)
Ansvarsrett, Arealbruksendring, Beliggenhetskontroll, Boligbygging, Bruksendring, Byggeforskrifter, Byggeløyve, Byggemelding, Byggesøknad, Byggetillatelse, Byggetiltak, Byggforskrifter, Bygging, Byggsak, Ferdigattest, Forhåndskonferanse, Grunnundersøkelse, Husbygging, Husutstikking, Hyttebygging, Nabovarsel, Selvbygger
Søknader, tillatelser og dokumenter i forbindelse med oppføring eller endring av et bygg, for eksempel byggemelding, ferdigattest, osv.
Forhåndskonferanse (3)
Forhåndskonferanse er en ordning der tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.
Forurenset grunn (3)
Deponi, Forurensing, Grunnforurensing, Grunnforurensning, Jordforurensing, Jordforurensning, Miljøvern
Den som skal bygge eller grave på en eiendom der det kan være forurenset grunn, har plikt til å sjekke omfanget av en eventuell forurensning. Kun fageksperter kan brukes til å foreta undersøkelsen. Der det finnes slik forurensning, skal det lages en egen tiltaksplan for hvordan grunnen skal sikres.
Gravemelding (3)
Gravetillatelse, Terrenginngrep
Kommunen gir tillatelse til å grave i kommunale veier, parkområder og friområder.
Klage på byggesak (3)
**
Melding om bygging (3)
Melding til kommunen om bygging eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.
Melding om ulovlige tiltak (3)
Innbyggere kan melde fra om byggetiltak som de mener er ulovlige eller farlige.
Nabovarsel (3)
Den som skal bygge eller grave har plikt til å varsle naboer og gjenboere om tiltaket før det settes i gang. Naboer skal ha mulighet til å kvittere når de ikke har noen merknader, eller protestere. Kommunen kan frita søkeren for varsling eller utvide varslingsplikten, avhengig av tiltaket.
Eiendom (2)
Adressetildeling (3)
Adressering, Gateadresse, Gatenavn, Husnummer, Vegnavn, Veinavn
Kommunen tildeler eller endrer adresser. Eiere og andre som blir påvirket av avgjørelsen har rett til å uttale seg.
Boplikt (3)
Konsesjon
Kommunen ønsker å legge til rette for levende lokalsamfunn og sikre bosettingen ved at boligeiendommer i størst mulig grad benyttes som helårsboliger. Ved kjøp av en bolig i et område med boplikt, er man forpliktet til å bo der. For å bli fritatt fra boplikten kan man søke om konsesjon.
Bruksenhetsnummer (3)
Adresse, Bolignummer, Boligregister
Bruksenhetsnummeret består av en bokstav og fire siffer som entydig identifiserer den enkelte bruksenhet (f.eks. leilighet) innenfor en adresserbar bygning eller bygningsdel. Alle leiligheter skal ha sin egen adresse, på lik linje med eneboliger.
Deling av eigendom (3)
Ved deling av en eiendom blir det opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
Eiendomsregister (3)
Bruksnummer, GAB-register, Gårdsnummer, Matrikkel, Matrikkelen
Register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen er offisielt register over fast eiendom i Norge.
Feiing (3)
Tilsyn med fyringsanlegg, Tilsyn med ildsted
Vedlikehold og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen har brannforebyggende oppgaver, som feiing og tilsyn.
Fredet eiendom (3)
Kommunen kan beslutte at visse bygninger er bevaringsverdige, uten at de er blitt fredet av riksantikvaren. Selv om beslutningen ikke gir formelt vern, vil det ha betydning for bygge- og rivesaker.
Heftelser på eiendom (3)
Heftelser på en eiendom er en rettighet som begrenser grunneiers bruk av eiendommen. Boplikt, kulturminnevern eller reguleringsplaner er eksempler på typer heftelser.
Kommunale avgifter og gebyr (3)
Avløpsavgift, Avløpsgebyr, Brøyteavgift, Brøytegebyr, Feieavgift, Feiegebyr, Kemner, Kloakkavgift, Kloakkgebyr, Kommunale gebyr, Kommunekasse, Renovasjonsgebyr, Vannavgift, Vanngebyr
Avgifter er indirekte skatter på omsetning av varer og tjenester. Gebyr er en betaling for offentlig eller privat utført tjeneste, slik som renovasjonsgebyr og feiegebyr.
Oppmåling (3)
Dele, Deling av grunneiendom, Delingsforretning, Delingssøknad, Eiendomsdeling, Eiendomsmåling, Fastmerke, Flybilde, Flyfoto, Fradeling, Grensejustering, Grensepåvisning, Grunnlagsnett, Justering av grense, Kartdata, Kartforretning, Kartverk, Målebrev, Ortofoto, Påvisning av grense, Sammenføyning av eiendommer, Tomt
Oppmåling er en kommunal oppgave som omfatter fastsetting, beskrivelse og merking av nye grenser, endring av eksisterende grenser og dokumentasjon til matrikkelen (eiendomsregisteret).
Privat vei (3)
Privat veg
En avkjørsel er området mellom en offentlig vei og privat eiendom. Kommunen gir tillatelse til bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei.
Renovasjon (3)
Avfall, Avfallsbeholder, Avfallsplan, Boss, Gjenvinning, Kildesortering, Miljøsanering, Resirkulering, Returordning, Retursystem, Søppeltømming
Kommunene sørger for innsamling av husholdningsavfall, mottak for farlig avfall og returordninger for bestemte typer avfall.
Rettighetsregister (3)
Grunnbok, Grunnboka, Heftelser, Tinglysing
Register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Ved tinglysing får man rettsvern etter prinsippet om "først i tid, best i rett". Grunnboken er et offentlig register over rettigheter og heftelser i Norge.
Seksjonering (3)
Eierseksjonering, Reseksjonering
Seksjonering blir brukt når en eiendom består av flere selvstendige enheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning.
Vann og avløp (3)
Kommunen sørgjer for tilkopling til det offentlege anlegget for vatn og avløp.
Flytting (2)
Bostedsattest (3)
Bostedsbevis
**
Flyttemelding (3)
Adresseendring, Adresseforandring, Emigrasjon, Flytting til utlandet, Folkeregister
Melding om flytting. Skal sendes til folkeregisteret ved ligningskontoret. Medregnet flytting til utlandet.
Kjøp og salg (2)
Boligfinansiering (3)
Boliglån, Boligtilskudd, Byggelån, Etableringstilskudd, Grunnlån, Husbanken, Huslån, Startlån, Utbedringslån
Lån og støtte fra kommunen og Husbanken, for eksempel søknad om boliglån, kommunalt lån, startlån.
Eiendomsomsetning (3)
Boligkjøp, Boligomsetning, Boligsalg, Bustadomsetning, Eiendomskjøp, Eiendomssalg, Kjøp av eiendom, Megleropplysninger, Salg av eiendom
**
Tinglysing (3)
Grunnbok, Sammenføyingsattest, Sammenføyningsattest, Skjøte, Tinglysingsgebyr
**
Leie og utleie (2)
Kommunal bolig (3)
Kommunal leilighet, Kommunal utleiebolig, Midlertidig bolig, Midlertidig husvære
Bolig eid av kommunen som brukes til å leie ut bolig til de med økonomiske problemer.
Leieforhold (3)
Framleie, Husleie, Husleiekontrakt
Avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag.
Tomtefeste (3)
Bygsel, Festeavgift, Festetomt
Leie av grunn til hus som festeren (den som leier) har på tomta.
Planer (2)
Fylkesdelplan (3)
En fylkesdelplan omfatter en bestemt del av fylkets totale areal.
Fylkesplan (3)
Fylkesplanen er styrende for all planlegging i fylkeskommunen. Planen skal skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for fylkets innbyggere. En effektiv planlegging forutsetter kontakt og samspill mellom fylkeskommunen, private lokale interesser og statlige og kommunale organer under utarbeidingen av planene. Gjennom åpne møter, informasjon og høring søker fylkeskommunen å stimulere til debatt og medvirkning før vedtak fattes.
Kommunedelplan (3)
En kommunedelplan omfatter en bestemt del av kommunens totale areal.
Kommuneplan (3)
Arealplanlegging, Detaljregulering, Kommuneplanbestemmelser, Kommuneplanens arealdel, Kommuneplanens samfunnsdel, Næringsplan, Områderegulering, Oversiktsplanlegging, Samfunnsplan
Kommuneplan er styrende for all planlegging i kommunen. Planen skal skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere. En effektiv planlegging forutsetter kontakt og samspill mellom kommunen, private lokale interesser og statlige og fylkeskommunale organer under utarbeidingen av planene. Gjennom åpne møter, informasjon og høring søker kommunen å stimulere til debatt og medvirkning før vedtak fattes.
Private reguleringsplaner (3)
Arealbruksendring, Arealplanlegging, Ekspropriasjon, Offentlig reguleringsplan, Privat reguleringsplan, Reguleringsbestemmelse, Reguleringsforskrift
En reguleringsplan viser hvilke områder det kan bygges på. Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til detaljregulering for de områdene som ikke er regulert.
Regional planlegging (3)
Fylkesplanlegging, Interkommunalt plansamarbeid, Regionale planer
**
Reguleringsplan (3)
Arealbruksendring, Arealplanlegging, Ekspropriasjon, Offentlig reguleringsplan, Privat reguleringsplan, Reguleringsbestemmelse, Reguleringsforskrift
En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser.
Temaplan (3)
Temaplaner er kommunedelplaner for bestemte temaer, sektorer eller tjenester.
Priser og gebyr for bygg og eiendom (2)
Betalingssatser for kommunale tjenester (3)
Betaling for kommunale tjenester, som feiing, vann og avløpsgebyr, søppeltømming, osv.
Eiendomsskatt (3)
En kommunal skatt basert på verdien av en eiendom.
Gebyr for byggesak (3)
Kommunens politisk vedtatte regulativ for fastsettelse av gebyr og betalingssatser.
Renovasjonsavgift (3)
Renovasjonsgebyr>
**
Demokrati og innbyggerrettigheter (1)
Innbyggerrettigheter (2)
Flyktninger og beskyttelse (3)
Asyl, Asylmottak, Transittmottak
Til dette hører kvoteflyktninger, asylsøkere, asylmottak, retter flyktninger og asylsøkere har m.m.
Likestilling (3)
Kjønnsdiskriminering
**
Menneskerettigheter (3)
Ytringsfrihet
**
Oppholdstillatelse (3)
Arbeidsinnvandring, Bosettingstillatelse, Busettiingsløyve, Familiegjenforening, Familieinnvandring
**
Pass og visum (3)
Legitimasjon, Reisebevis, Reisedokument, Schengen-avtalen, Utlendingspass
Alle norske stastborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig norsk pass. Pass er det eneste godkjende norske identitetsdokumentet. Du treng derfor passet som legitimasjon ved innkvartering, banktjenester og i andre tilfelle der det er krav om identitetsdokumentasjon. Også på reiser til land som er med i Schengen-samarbeidet blir ein anbefalt å ta med pass. Enkelte land krever også visum for å reise inn (og ut) av landet.
Statsborgerskap (3)
**
Vergemål (3)
Hjelpeverge, Mindreårig, Overformynderiet, Umyndig
**
Medvirkning (2)
Innbyggerforslag (3)
Et forslag som er fremmet av innbyggerne. Kommunestyret eller fylkestinget plikter å behandle et innbyggerforslag dersom minst 2 % av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget.
Tolketjeneste (3)
Omsetjing, Oversetting, Tegnspråktolk, Tolking, Translatør
Tjenester som gjengir en persons tale for andre lyttere på det tidspunktet ytringen blir gjort. Gjengivelsen kan være muntlig, skriftlig eller på tegnspråk, og (oftest) på annet språk.
Personopplysninger (2)
D-nummer (3)
**
Flyttemelding (3)
Adresseendring, Adresseforandring, Emigrasjon, Flytting til utlandet, Folkeregister
Melding om flytting. Skal sendes til folkeregisteret ved ligningskontoret. Medregnet flytting til utlandet.
Fødselsattest (3)
**
Fødselsnummer (3)
Personnummer
**
Personnavn (3)
Etternavn, Folkeregister, Fornavn, Mellomnavn, Navneendring, Slektsnavn
Melding om å ta, endre eller sløyfe navn skal sendes til folkeregisteret. Alle skal ha forenavn og eitt enkelt eller dobbelt etternavn. I tillegg kan en ha mellomnavn. Første gangs navneval må skje innen barnet fyller seks måneder.
Personvern (3)
Kredittopplysninger, Overvåking, Overvåkning, Persondata, Personregister, Tausheitserklæring, Taushetserklæring, Taushetsplikt
Personopplysningsloven inneholder rettigheter om personlige opplysninger. Det er ikke lov til å bruke informasjon om den enkelte uten at det blir gitt samtykke til at opplysningene kan brukes. Virksomheter skal sikre opplysningene.
Politiattest (3)
Vandelsattest
**
Politikk og valg (2)
Politiske partier (3)
Partifinansiering, Partiprogram, Partistøtte
**
Valg (3)
Folkeavstemning, Forhåndsstemming, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg, Kommunevalg, Listeforslag, Manntall, Samemanntall, Sametingsvalg, Stemmeberettiget, Stemmerett, Stemmeseddel, Stortingsvalg, Valgkort, Valgresultat
Avstemning for å velge ut personer til verv, stillinger og posisjoner. I Norge er det stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg hvert fjerde år. Alle norske borgere som har fylt 18 år innen valgåret har stemmerett.
Åpenhet (2)
Elevrettigheter (3)
Elevrettigheter er betegnelsen for de rettighetene som ligger i opplæringslova, forvaltningsloven, offentleglova, personopplysningsloven og forskrift om miljørettet helsevern. Det er kommunen og fylkeskommunen som er ansvarlige for elevenes rettigheter.
Innsynsrett (3)
Innsyn
Rett til innsyn og informasjon om egne personopplysninger for å ta vare på eget personvern. Det kan kreves at feilaktige eller unødvendige opplysninger skal slettes.
Personvern (3)
Kredittopplysninger, Overvåking, Overvåkning, Persondata, Personregister, Tausheitserklæring, Taushetserklæring, Taushetsplikt
Personopplysningsloven inneholder rettigheter om personlige opplysninger. Det er ikke lov til å bruke informasjon om den enkelte uten at det blir gitt samtykke til at opplysningene kan brukes. Virksomheter skal sikre opplysningene.
Familie og barn (1)
Barnehage (2)
Barnehage - innhold og kvalitet (3)
Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehageplass (3)
Barnehagedekning, Familiebarnehage, Foreldrebetaling, Friplass, Søskenmoderasjon
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. Felles søknadsskjema for kommunale og private barnehager.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (3)
Audiopedagog, Logoped, PP-tjeneste, PPT
**
Tilsyn og godkjenning av barnehager (3)
Kommunen fører tilsyn med private og kommunale barnehager og skal godkjenne barnehager under oppføring.
Barnevern og foreldrestøtte (2)
Barnevern (3)
Bekymringsmelding, Hjelpetiltak, Omsorgsovertagelse, Omsorgsovertakelse, Omsorgstiltak, Plasseringstiltak
Hjelp og støtte til barn, unge og familier i vanskelige situasjoner.
Bekymringsmelding til barnevernet (3)
Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig.
Besøkshjem (3)
Besøksfamilie
Hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorg for barna sine, for å hindre adferdsproblemer hos et barn eller hindre problem i nettverket til barnet eller familien. Besøkshjemmet må godkjennes av barnevertjenesten.
Fosterhjem (3)
Beredskapshjem, Familiehjem, Fosterbarn, Fosterforeldre, Tilsynsfører
Et fosterhjem er et privat hjem som tar imot barn og unge til oppfostring i kortere eller lengre tid. Medregnet fosterhjemsavtale, økonomiske vilkår m.m.
Hjelp ved overgrep (3)
Barnehus, Barnemishandling, Familievold, Incest, Overgrepsmottak, Seksuelle overgrep
Kommunen kan tilby beskyttelse og bistand ved vold og overgrep.
Støtte til familier (3)
Familiekontor, Familierådgiving, Familierådgivning, Familievernkontor, Husmorvikar, Parkurs, Samlivskurs
Rådgivning eller forskjellige former for avlastning til familier som er sårbare og som trenger hjelp
Dødsfall og gravferd (2)
Dødsattest (3)
Dødsmelding, Dødsårsak, Legeerklæring ved dødsfall
**
Gravferd (3)
Askespredning, Begravelse, Bisettelse, Bisetting, Gravferdsstønad, Gravferdsstøtte, Gravlegging, Kremasjon, Kremering
Som regel er det de nærmeste etterlatte som har ansvaret for gravferden. Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffer kommunen avgjørelse. Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.
Gravferdsstønad (3)
Gravferdsstønad skal kompensere for utgifter i forbindelse med gravferd. Det kan også omfatte båretransport.
Gravplass (3)
Festegrav, Festet grav, Frigrav, Gravlund, Gravsted, Kirkegård, Kistegrav, Minnelund, Urnegrav, Urnelund
Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.
Skifte ved dødsfall (3)
Dødsbo, Dødsboskifte, Offentlig skifte, Skifterett, Uskifte, Uskiftet bo
**
Ekteskap (2)
Krisesenter (3)
Et trygt, midlertidig botilbud, informasjon om rettigheter, råd og veiledning, formidling til hjelpeinstanser for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner.
Separasjon og skilsmisse (3)
Søknad om separasjon og skilsmisse skal sendes til fylkesmannen i det fylket dere sist bodde sammen. Dere må først søke om separasjon. Under separasjonstiden er dere fremdeles formelt gift. Ingen av kan derfor inngå ekteskap på nytt i denne perioden. Etter ett år, kan én eller begge søke om skilsmisse.
Tvangsekteskap (3)
Benevnelse for et arrangert ekteskap som blir gjennomført til tross for at minst én av partene er motvillig
Vielse (3)
Borgerlig vielse, Borgerlig vielse, Bryllup, Ektepakt, Ekteskap, Ekteskapsinngåelse, Ekteskapssvilkår, Folkeregister, Giftemål, Kirkelig vielse, Partnerskap, Partnerskapsinngåelse, Partnerskapsregistrering, Særeie, Vigsel, Vigsle
Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at man blir viet av ordfører, varaordfører eller en annen ansatt eller folkevalgt. Kirkelig vielse gjennomføres av Den norske kirke eller et annet trossamfunn
Familieytelser (2)
Barnebidrag (3)
Barnebidrag er et bidrag fra en forelder til en annen til forsørgelse av felles barn som ikke bor sammen med begge foreldrene. Det kan også omfatte bidragsforskudd og ektefellebidrag.
Barnepensjon (3)
En ytelse til barn som har mistet en eller begge foreldrene. Pensjonen skal sikre barnet inntekt til livsopphold.
Barnetrygd (3)
Barnetrygd skal bidra til å dekke utgifter til forsørgelse av barn
Gjenlevendepensjon (3)
Ektefellepensjon, Etterlattepensjon
Pensjon/overgangsstønad til igjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer ved dødsfall.
Kontantstøtte (3)
Bidra til at familiene gis valgfrihet når det gjelder omsorgsform for barn.
Stønad til enslig forsørger (3)
Stønad til enslig mor eller far som har aleneomsorgen for barn, Det omfatter også stønad til barnetilsyn, tilleggsstønader og stønad til skolepenger mv.
Ytelser til gjenlevende (3)
Gjenlevendepensjon og overgangsstønad til gjenlevende ektefelle / samboer. Kan også omfatte stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad. Barnepensjon gis når en eller begge foreldre er døde. Ytelser til enslig tidligere familiepleier som ikke kan forsørge seg selv etter pleieforholdets opphør.
Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon (3)
Adopsjonspenger, Engangsstønad, Foreldrepenger, Svangerskapspenger
**
Ytelser ved sykdom i familien (3)
Omsorgspenger, Opplæringspenger, Pleiepenger
Bidra til å dekke bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive i forbindelse med barns eller barnepassers sykdom, barns funksjonshemning og pleie av nærstående i livets sluttfase, som omfatter pleiepenger, omsorgspenger, opplæringspenger.
Foreldre og foresatte (2)
Adopsjon (3)
Stebarnsadopsjon, Utenlandsadopsjon
Ta til seg et barn som sitt eget.
Farskapserklæring (3)
Farskap til et barn kan fastsettes enten automatisk for barn født i ekteskap, ved erklæring eller ved dom. Far kan erklære farskap både før fødselen, i forbindelse med fødselen og etter fødselen.
Fastsettelse av foreldreskap (3)
Farskap, Foreldreansvar
Foreldreskap omfatter fastsettelse av farskap og medmorskap.
Foreldrepermisjon (3)
Adopsjonspermisjon, Barselpermisjon, Fedrekvote, Fødselspermisjon, Pappapermisjon, Svangerskapspermisjon, Tidskonto
Permisjon fra arbeid for mor og far i forbindelse med fødsel og adopsjon, dersom vilkårene for opptening er oppfylte.
Medmorskap (3)
Søknad om medmorskap sendes folkeregistermyndigheten.
Omsorgspermisjon (3)
Permisjonsretter for arbeidstakere i forbindelse med barns og barnepassers sykdom, og fedres rett til to uker fri i forbindelse med fødselen. Tilsvarende gjelder adoptivforeldre og fosterforeldre i forbindelse med at de overtar omsorgen for barnet.
Personnavn (3)
Etternavn, Folkeregister, Fornavn, Mellomnavn, Navneendring, Slektsnavn
Melding om å ta, endre eller sløyfe navn skal sendes til folkeregisteret. Alle skal ha forenavn og eitt enkelt eller dobbelt etternavn. I tillegg kan en ha mellomnavn. Første gangs navneval må skje innen barnet fyller seks måneder.
Ytelser til foreldre og foresatte (3)
Bidragsforskudd, Engangsstønad, Foreldrepenger, Fødselspenger, Omsorgspenger, Overgangsstønad, Stønad til barnetilsyn
Økonomiske ytelser i forbindelse med det å ha barn.
Samliv (2)
Krisesenter (3)
Et trygt, midlertidig botilbud, informasjon om rettigheter, råd og veiledning, formidling til hjelpeinstanser for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner.
Personnavn (3)
Etternavn, Folkeregister, Fornavn, Mellomnavn, Navneendring, Slektsnavn
Melding om å ta, endre eller sløyfe navn skal sendes til folkeregisteret. Alle skal ha forenavn og eitt enkelt eller dobbelt etternavn. I tillegg kan en ha mellomnavn. Første gangs navneval må skje innen barnet fyller seks måneder.
Samboerskap (3)
Samboerkontrakt
**
Samlivsbrudd (3)
Delt foreldreansvar, Mekling for foreldre, Samværsrett, Separasjon, Skilsmisse
**
Vielse (3)
Borgerlig vielse, Borgerlig vielse, Bryllup, Ektepakt, Ekteskap, Ekteskapsinngåelse, Ekteskapssvilkår, Folkeregister, Giftemål, Kirkelig vielse, Partnerskap, Partnerskapsinngåelse, Partnerskapsregistrering, Særeie, Vigsel, Vigsle
Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at man blir viet av ordfører, varaordfører eller en annen ansatt eller folkevalgt. Kirkelig vielse gjennomføres av Den norske kirke eller et annet trossamfunn
Helse og omsorg (1)
Akutt hjelp (2)
Hjelp ved overgrep (3)
Barnehus, Barnemishandling, Familievold, Incest, Overgrepsmottak, Seksuelle overgrep
Kommunen kan tilby beskyttelse og bistand ved vold og overgrep.
Krisesenter (3)
Et trygt, midlertidig botilbud, informasjon om rettigheter, råd og veiledning, formidling til hjelpeinstanser for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner.
Legevakt (3)
Akutthjelp
**
Livskriser (3)
Akutt psykologisk hjelp i en krisesituasjon. Tjenesten tilbyr samtale, rådgivning, hjelp til selvhjelp og formidler kontakt med andre hjelpeinstanser.
Avlastning og støtte (2)
Korttidsopphold (3)
Akuttplass, Avlastningsopphald, Avlastningsopphold, Rehabiliteringsopphold, Vurderingsopphold
Tidsavgrenset opphold i institusjoner som for eksempel sykehjem. Blir tildelt hjemmeboende med behov for kortere opphold, gjerne i forbindelse med sykehusopphold.
Ledsagerbevis (3)
Ledsager
Et dokument gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres.
Omsorgsavlastning (3)
Pleieavlastning
Et tilbud til enkeltpersoner eller familier som har tunge omsorgsoppgaver. Skal bidra til at omsorgsyteren får et liv med god helse og tid til ferie og fritid. Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem.
Omsorgsstønad (3)
Ledsager, Omsorgslønn
Kommunen kan gi omsorgsstønad til personer som pleier og har omsorg for familie og nærstående. Hensikten med ordningen er å støtte opp under den familiebaserte omsorgen, og gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet.
Personlig assistent (3)
Brukerstyrt personlig assistanse
**
Rehabilitering (3)
Attføring
Hjelp til personer med sammensatte behov på grunn av nye skader, som hjerneslag, trafikkskade o.l.
Rådgivning og kurs (3)
Brukerstyrt personlig assistanse
Tjenester og tilbud til pårørende eller til de som midlertidig eller varig trenger støtte eller avlastning.
Støtte til familier (3)
Familiekontor, Familierådgiving, Familierådgivning, Familievernkontor, Husmorvikar, Parkurs, Samlivskurs
Rådgivning eller forskjellige former for avlastning til familier som er sårbare og som trenger hjelp
Støttekontakt (3)
Fritidsassistent, Fritidskontakt
Et tilbud til personer med behov for kontakt, hjelp og veiledning i hverdagen. Støttekontakten tilbyr melmom annet sosialt samvær etter behov og følge til ulike fritidsaktiviteter.
Tilrettelagt arbeidstilbud (3)
Brukerstyrt personlig assistanse
Kommunen kan tilby og koordinere tiltak slik at yrkeshemmede og utviklingshemmede som har arbeidsevne og kapasitet, skal få varig og tilrettelagt arbeid etter endt utdanning.
Tilrettelagt fritid (3)
Aktiv fritid, Ferietilbud, Fritidskalender
Aktiviteter og tilbud for personer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse.
Tolketjeneste (3)
Omsetjing, Oversetting, Tegnspråktolk, Tolking, Translatør
Tjenester som gjengir en persons tale for andre lyttere på det tidspunktet ytringen blir gjort. Gjengivelsen kan være muntlig, skriftlig eller på tegnspråk, og (oftest) på annet språk.
Folkehelse (2)
Allergi (3)
Pollenallergi, Pollenvarsel, Pollenvarsling
**
Bioteknologi (3)
Fosterdiagnostikk, Genetiske undersøkelser, Genmodifisert mat, Genteknologi
**
Blodgiving (3)
Blodbank, Blodgiver, Blodgjevar
**
Ernæring (3)
E-stoffer, Grønn resept, Kosthold, Mat, Matvarer, Næringsmiddel, Næringsmidler, Tilsetningsstoffer, Tilsettingsstoffer
Kosthold og kostholdstilrådinger
Fysisk aktivitet (3)
Grønn resept, Mosjon, Trening, Trim
Grønn resept og trening.
Gift (3)
Blåskjellvarsel, Forgiftning, Giftig, Giftinformasjon, Løsemiddel
Informasjon om gift og forgiftinger.
Innemiljø (3)
Hygiene, Inneklima, Renhold, Ventilasjon
Tilskudd, råd og veiledning om bedre innemiljø.
Livsstil (3)
Samfunnstjeneste
Kommunen tilbyr aktivitetar som fremjar helse og førebygger skade og sjukdom.
Organdonasjon (3)
Donor, Donorkort, Organdonor
**
Radonmåling (3)
Måling av mengden radongass i inneluft.
Skadedyr (3)
Flått, Hodelus, Husbukk, Kakerlakk, Lus, Maur, Mus, Møll, Rotter, Skadedyrbekjempelse, Skadedyrkontroll, Skadedyrsbekjempelse, Skadedyrskontroll
Motarbeiding av skadedyr.
Smittevern (3)
Epidemi, Hygiene, Karantene, Kjønnssykdom, Pandemi, Seksuelt overførbare sykdommer, Smitte, Vaksinasjonskort, Vaksinasjonssertifikat, Vaksinering
**
Strålevern (3)
Radioaktivitet, Radon, Stråling, UV-stråling, UV-varsel, UV-varsling
**
Støy (3)
Støyklage, Støyskjerming, Trafikkstøy
Tiltak og tilskudd til tiltak som skal begrense støy fra fly, jernbane, veitrafikk og industri.
Tobakk (3)
Nikotin, Røykeavvenning, Røykeslutt, Røykestopp, Røyketelefonen, Røykfri, Røyking, Snus, Tobakksskade
**
Helsetjenester (2)
Alternativ behandling (3)
**
Behandlingsreise (3)
Utanlandsbehandling, dvs. behandling i utlandet ved manglende kompetanse i Norge.
Ergoterapi (3)
Ergoterapeut
Tilbud til personer som har vanskligheter med å klare daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det i samenheng med alder, funksjonshemming, sykdom eller skade.
Europeisk helsetrygdkort (3)
Helseforsikring, Helsetrygdekort
**
Fengselshelsetjeneste (3)
**
Frikort for helsetjenester (3)
Egenandel, Egenandelstak, Frikort
Den delen av en helsetjeneste man må betale selv. Summen blir fastsatt av Stortinget hvert år.
Friskliv og mestring (3)
Kommunen tilbyr forskjellige tjenester som bidrar til å holde innbyggerne friske eller som bidrar til mestring av en sykdom.
Fysioterapi (3)
Fysioterapeut, Manuellterapeut, Manuellterapi
En del av helsetilbudet til kommunen. Bli gitt i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sjukdom eller skade. Medregnet manuell terapi.
Helsestasjon (3)
Barselgruppe, Helsesøster
Kommunalt tilbud om helsefremmende og forebyggende helsearbeid
Helsestasjon for ungdom (3)
Unge under 20 år kan få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold.
Helsesykepleier (3)
En helsykepleier er en sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid på system- og individnivå og er et tilbud til skoleelever.
Hjemmesykepleie (3)
Livshjelp, Psykiatrisk hjemmesykepleie, Terminal pleie
Sykepleie for hjemmeboende pasienter. Tjenesten kan omfatte sårbehandling, pleie, medikamenthandtering osv. for eldre, syke, funksjonshemma osv. Arbeidet blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere. Tjenesten er gratis.
Kiropraktikk (3)
Kiropraktor
En kiropraktor gir leddfrigjørende /manipulasjonsbehandling, men behandler også muskulaturen. Behandlingen kan bli gitt som forebyggende helsearbeid og ved behandling av sjukdom og skade.
Langvarige helsetjenester (3)
Enkelte har behov for tjenester innenfor forskjellige områder. Eksempler er tjenester innenfor habilitering og rehabilitering, individuell plan og andre tverrfaglige eller koordinerte tjenester.
Legehjelp (3)
Allmennlege, Allmennlegetjeneste, Fastlegebytte, Fastlegeordning, Legeattest, Legeerklæring, Legetime
Kommunale tilbud som omfatter legevakt og fastlege.
Legemiddel (3)
Apotek, Blå resept, Legemidler, Medisin, Medisinering, Medisinutsalg, Reseptbestilling, Reseptfornyelse
**
Psykisk helse (3)
BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Barnepsykiatri, DPS, Distriktspsykiatrisk senter, Psykiatri, Psykiske lidelser, Psykolog, Ungdomspsykiatri
**
Skolehelsetjeneste (3)
Helsesøster, Skolelege, Skulelækjar
**
Svangerskapsomsorg (3)
Fosterdiagnostikk, Fødsel, Graviditet, Hjemmefødsel, Jordmor, Jordmortjeneste, Svangerskap, Svangerskapskontroll
Svangerskapskontroll på helsestasjonen er et tilbud til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen tilbyr helseundersøkelser, veiledning, opplysningsvirksomhet samt samlivs- og foreldreveiledning.
Sykehjem (3)
Aldersheim, Aldershjem, Bo- og behandlingssenter, Boform for heldøgns omsorg og pleie, Gamlehjem, Langtidsopphold, Pleieheim, Pleiehjem, Rehabiliteringsopphold, Sykeheim, Sykeheimsopphold, Sykeheimsplass, Sykehjemsopphold, Sykehjemsplass
**
Sykehus (3)
DRG, Diagnoserelaterte grupper, Fritt sykehusvalg, Helseforetak, Spesialisthelsetjeneste
**
Syketransport (3)
Ambulanse, Helsebuss, Helseekspress, Kjørekontor, Pasientreise, Sykebil, Sykehusbuss
**
Tannhelsetjeneste (3)
Kjeveortopedi, Periodontitt, Skoletannlege, Tannbehandling, Tannkjøttsykdom, Tannlegevakt, Tannpleier, Tannregulering
**
Trygghet i hjemmet (3)
Digital kalender, Digital varsling, Døralarm, Døralarm, E-lås, Elektronisk dørlås, Elektronisk medisindispenser, Fallvarsling, bevegelsesvarsling og røykvarsling, GPS, Komfyrvakt, Lokaliseringstjenester, Responstjenester, Sensorer for egenmåling, Talehjelpemiddel
Omfatter tjenester og tekniske løsninger som gir hjemmeboende syke og eldre mer selvstendighet, medbestemmelse, livskvalitet og komfort.
Vaksine (3)
Vaksine mot smittsomme sykdommer tilbys hele befolkningen. Det er kommunens helsetjeneste som står for tilbudet.
Hjelpemidler (2)
Bevegelseshjelpemidler (3)
Hjelpemidler for bevegelseshemmede.
Hørselshjelpemidler (3)
Hjelpemidler for hørselshemmede.
Kommunikasjon og kognisjon (3)
Hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelse av tale og språk til personer som har skader, er operert eller som har redusert funksjonsevne på grunn av sykdom.
Synshjelpemidler (3)
Hjelpemidler for blinde, svaksynte og andre synshemmede.
Omsorgstjenester (2)
Bofellesskap (3)
Kommunalt botilbud til psykisk utviklingshemmede, eldre, personer med funksjonsnedsettelser eller enslige mindreårige asylsøkere.
Dagtilbud (3)
Dagopphold, Dagsenter
Et tilbud til hjemmeboende eldre, funksjonshemmede m.fl. Dagsenterne skal gi deltakelse i sosialt fellesskap, hindre isolasjon og gi anledning til økt mestring og utvikling av funksjonsnivå.
Egenbetaling (3)
Betalingsfritak, Betalingsreduksjon
Den delen av en omsorgstjeneste man må betale selv. Til dette hører egenbetaling for t.d. hjemmehjelp og trygghetsalarm. Ikke medregnet foreldrebetaling i barnehage, skolefritidsordning eller kulturskole.
Hjemmehjelp (3)
Praktisk bistand i hjemmet, Rengjøringshjelp
Tilbud om praktisk hjelp i hjemmet for personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming, rusmiddelmisbruk, alder aller andre årsaker trenger hjelp til daglige gjøremål.
Hjemmesykepleie (3)
Livshjelp, Psykiatrisk hjemmesykepleie, Terminal pleie
Sykepleie for hjemmeboende pasienter. Tjenesten kan omfatte sårbehandling, pleie, medikamenthandtering osv. for eldre, syke, funksjonshemma osv. Arbeidet blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere. Tjenesten er gratis.
Matlevering (3)
Matombringning
**
Omsorgsbolig (3)
Tilrettelagt bolig
En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.
Omsorgsstønad (3)
Ledsager, Omsorgslønn
Kommunen kan gi omsorgsstønad til personer som pleier og har omsorg for familie og nærstående. Hensikten med ordningen er å støtte opp under den familiebaserte omsorgen, og gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet.
Pasient- og brukerombud (3)
Pasientklage, Pasientombud
**
Tilrettelagt transport (3)
Drosjelapper, Reiserett, TT-bruker, TT-kort, TT-ordning, TT-tjeneste
En tjeneste rettet mot funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport. Skal gi anledning til å ta del i aktiviteter i nærmiljøet. TT-ordninga skal bare benyttes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som blir dekket av folketrygden.
Pasientrettigheter (2)
Klage på helse- og omsorgstjenester (3)
Pasient eller pårørende har rett til å klage hvis de er misfornøyd med utførelsen av en tjeneste eller hvis det er skjedd en feil. Hvis det er skjedd en svært alvorlig hendelse, kan pårørende og/eller pasient melde det til Statens helsetilsyn.
Pasient- og brukerombud (3)
Pasientklage, Pasientombud
**
Pasientskadeerstatning (3)
Pasientklage, Pasientombud
**
Rus og avhengighet (2)
Aktiviteter og livsmestring for rusavhengige (3)
Aktiviteter og ressurser som blir tilbudt rusavhengige, som arbeidstrening, helsesamtaler, fritidsaktiviteter, osv.
Doping (3)
Bruk av stoff som kan påvirke prestasjonsevnen til kroppen i ulike sammenhenger.
Hjelp ved rusavhengighet (3)
Hjelp til å stoppe misbruk av alkohol og andre rusmidler. Tiltak kan også omfatte råd, veiledning og hjelp til familier.
Spilleavhengighet (3)
Spillavhengighet, Spillegalskap
**
Svangerskap (2)
Abort (3)
Svangerskapsavbrudd
Selvbestemt svangerskapsavbrudd innen 12. svangerskapsuke.
Prevensjon (3)
Sterilisering
**
Svangerskapsomsorg (3)
Fosterdiagnostikk, Fødsel, Graviditet, Hjemmefødsel, Jordmor, Jordmortjeneste, Svangerskap, Svangerskapskontroll
Svangerskapskontroll på helsestasjonen er et tilbud til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen tilbyr helseundersøkelser, veiledning, opplysningsvirksomhet samt samlivs- og foreldreveiledning.
Ufrivillig barnløshet (3)
Assistert befruktning, In vitro-befruktning, Kunstig befruktning, Prøverørsbefruktning, Prøverøyrsbefrukting
**
Kultur, idrett og fritid (1)
Bibliotek (2)
Bibliotektjenester (3)
Bokbuss, Bokbåt, Fagbibliotek, Folkebibliotek, Folkeboksamling, Fylkesbibliotek, Høgskolebibliotek, Høyskolebibliotek, Læringssenter, Skolebibliotek, Universitetsbibliotek
Bibliotektjenester omfatter lån av medier, lesing og studier, men er også en møteplass og sosial arena og lokale for kulturarrangementer. Biblioteket skal være gratis for alle. Formålet er å arbeide for opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet.
Lånekort (3)
Lånekortet brukes for å identifisere den som låner og til å registrere utlån på biblioteket.
Utlån og reservasjon (3)
Bibliotekene låner ut bøker og medier gratis.
Friluftsliv (2)
Badeplass (3)
Bad, Badestrand, Badetemperaturer, Badevann, Basseng, Svømmeanlegg, Svømmebasseng, Svømmehall
**
Bålbrenning (3)
Bråtebrann, Bråtebrenning, Bålplass, Grillplass, Sankthansbål, St. Hansbål
Utendørs brenning eller brenning av avfall i småovner. Kommunen fastsetter lokale regler.
Friområde (3)
Friluftsområde, Gapahuk, Marka, Markaområde, Park, Parkanlegg, Telting, Teltplass, Turområde, Turveg
Et geografisk avgrenset areal som er regulert av kommunen til friluftsliv. Regulering til friområde brukes gjerne for å sikre allmennheten tilgang til attraktive arealer nær tettbebygde områder. Det gjelder spesielt områder som egner seg for badeliv, sportsfiske, lek og turgåing til fots og på ski.
Sykkel (3)
Bysykkel, Sykkelfelt, Sykkelkart, Sykkelparkering, Sykkelsti, Sykkelveg, Sykkelvei, Sykling
Kommunen kan tilby sykler til utleie eller utlån. Kommunen planlegger, utvikler og drifter sykkelstier.
Tilskudd til friluftsliv (3)
Tilskudd til tiltak som fremmer bruk av natur og friluftsområder.
Tilskudd til viltformål (3)
**
Turløyper (3)
Natursti, Sykkelløyper, Sykkelstier, Turkart, Turløype, Turområde, Tursti, Turveg, Turvei, Turveikart
En opparbeidet trasé for ferdsel til fots eller med sykkel, tilgjengelig for alle og vedlikeholdt av kommunen eller en privat organisasjon.
Fritid (2)
Dyrehold (3)
Husdyrhold, Kjæledyr og sportsdyr
Dyr som mennesker har for glede og trivsel, ikke for å produsere mat eller arbeidskraft.
Fritidstilbud (3)
Aktivitetshus, Fritidsklubb, Ungdomshus, Ungdomsklubb
Idrettsaktiviteter, familieaktiviteter og kulturelle aktiviteter for alle aldersgrupper. Omfatter også tilskudd innbyggerne kan søke på.
Frivilligsentral (3)
Frivillighetssentral
Frivillighetssentraler er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Målet er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed fremme og styrke det frivillige arbeidet.
Lag og foreninger (3)
Frivillige organisasjoner
Private institusjoner med ideell, politisk eller annet formål.
Lekeplass (3)
Ein avgrensa stad utandørs som er lagt til rette for at barn kan leike.
Musikk- og kulturskole (3)
Kultur- og musikkskole, Kulturskole, Musikkskole
Musikk- og kulturfaglig tilbud for barn og ungdom. Tilbudet er organisert i samarbeid med skoleverket og kulturlivet ellers.
Seniortilbud (3)
Eldresenter
En samling aktiviteter og treffsteder for pensjonister.
Tilrettelagt fritid (3)
Aktiv fritid, Ferietilbud, Fritidskalender
Aktiviteter og tilbud for personer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse.
Våpentillatelse (3)
Våpenkort, Våpenløyve, Våpensøknad
**
Idrett (2)
Doping (3)
Bruk av stoff som kan påvirke prestasjonsevnen til kroppen i ulike sammenhenger.
Idrettsanlegg (3)
Alpinanlegg, Badeanlegg, Ballbinge, Fotballbane, Gymnastikksal, Hall, Idrettsbane, Idrettshall, Idrettsplass, Ishall, Lysanlegg, Lysløype, O-kart, Orienteringskart, Skianlegg, Skileikanlegg, Skileikområde, Skiløype, Skøytebane, Treningstid, Uteanlegg
Anlegg som er tilrettelagt for idrettsaktiviteter.
Idrettsarrangement (3)
Idrettskonkurranser, turneringer, fotballkamper osv.
Idrettslag (3)
Idrettsforening, Idrettsklubb
Forening for organisering av idrett.
Svømmehall (3)
Svømmebasseng
Svømmehaller er åpne for publikum til visse tider og kan være tilgjengelige for utleie
Kultur (2)
Arkiv (3)
Byarkiv, Kommunearkiv, Lokalhistorisk arkiv, Riksarkivet, Statsarkiv
Offentlige organs ansvar for arkiv innebærer bevaring, forvaltning av informasjon og sikring av offentlighet og personvern.
Bibliotektjenester (3)
Bokbuss, Bokbåt, Fagbibliotek, Folkebibliotek, Folkeboksamling, Fylkesbibliotek, Høgskolebibliotek, Høyskolebibliotek, Læringssenter, Skolebibliotek, Universitetsbibliotek
Bibliotektjenester omfatter lån av medier, lesing og studier, men er også en møteplass og sosial arena og lokale for kulturarrangementer. Biblioteket skal være gratis for alle. Formålet er å arbeide for opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet.
Festival (3)
Billettbestilling, Festivalpass
Større arrangementer rundt et hovedemne, f.eks. kulturelt eller idrettslig.
Film og kino (3)
Billettbestilling, Filmklubb, Kinobillett
Film- og kinofremvisning. Billetter, tilskudd og drift av filmklubb m.m..
Kulturbygg (3)
Galleri, Grendehus, Herredshus, Kulturhus, Samfunnshus
Lokale og regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur, som for eksempel nasjonale kulturbygg, samfunnshus, kulturbåter og lignende.
Kulturminner (3)
Bautasteiner, Dyregraver, Gravhauger, Kulturminnevern, Offerplasser
Kulturminner kan være gravhauger, offerplasser, dyregraver og bautasteiner. Kulturminner kan befinne seg på land eller under vann. Fylkeskommunen eller sametinget gir tillatelser til tiltak på eiendommer med kulturminner.
Kulturtilbud (3)
Dans, Musikk, Teater
Tilbud innenfor musikk, dans og teater.
Museum (3)
Bygdesamling, Bygdetun, Museer, Utstilling
Institusjon eller bygning med samling av gjenstander av kulturhistorisk, historisk, naturvitenskaplig, teknisk eller kunstnerisk interesse. Er systematisk ordnet og åpen for publikum.
Musikk- og kulturskole (3)
Kultur- og musikkskole, Kulturskole, Musikkskole
Musikk- og kulturfaglig tilbud for barn og ungdom. Tilbudet er organisert i samarbeid med skoleverket og kulturlivet ellers.
Slektsforskning (3)
Slektsforsking
**
Lotteri og pengespill (2)
Bingo (3)
Entreprenørbingo, Foreningsbingo
Medreknet søknad om løyve til å spille bingo.
Lotteri (3)
Basar
**
Spilleautomat (3)
Spillehall, Underholdningsautomat
**
Tilskudd til kultur, idrett og fritid (2)
Tilskudd og støtteordningar knytt til kultur, idrett og fritid.
Idrettsmidler (3)
Aktivitetsstøtte, Arrangementsstøtte, Idrettsformål, Idrettsstipend, Spillemidler, Tippemidler
Økonomisk støtte til idrettsformål.
Kulturmidler (3)
Aktivitetsstøtte, Arrangementsstøtte, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, Festivalstøtte, Kulturarbeid, Kulturformål, Kulturprosjekt, Kulturstipend, Kulturtilskudd, Kulturverntilskudd, Kunstnerstipend, Spillemidler, Tippemidler, Underskuddsgaranti
Kommunalt eller fylkeskommunalt tilskudd til kulturarbeid, som for eksempel oppstartingstilskudd, prosjektmidler, kulturstipend, festivalstøtte og kunstnerstipend.
Nærmiljøtilskudd (3)
Spillemidler, Tippemidler
Tilskudd til tiltak og ulike anlegg i nærmiljøet, som for eksempel fritidsklubb, ungdomskafé, bydelsanlegg, lekeplasser, skoleområder og grøntareal i sentrumsområder.
Tilskudd til friluftsliv (3)
Tilskudd til tiltak som fremmer bruk av natur og friluftsområder.
Tilskudd til helse og eldre (3)
Folkehelse, Støtteordninger for helse og eldre
Offentlige midler som skal støtte lag, foreninger og organisasjoner til å drive aktiviteter rettet mot folkehelse og eldre.
Tilskudd til tro og livssyn (3)
Støtteordninger for tro og livssyn
Offentlig tilskudd til tros- og livssynssamfunn.
Ungdomsmidler (3)
Aktivitetsstøtte, Ungdomsformål, Ungdomstiltak
**
Utlån og leie (2)
Utlån eller leige av utstyr frå ei offentleg verksemd
Fritidsutstyr (3)
Utlån eller leige av utstyr, som for eksempel syklar, kjelkar og liknande.
Lokaler og idrettsanlegg (3)
Utlån eller leie av baner, idrettshaller, svømmehaller med mer.
Lov og rett (1)
Erstatningsordninger (2)
Menerstatning (3)
**
Naturskadeerstatning (3)
Erstatning etter naturskade.
Pasientskadeerstatning (3)
Pasientklage, Pasientombud
**
Rettferdsvederlag (3)
Barnehjemserstatning, Billighetserstatning, Krigsbarn, Rettferdsyting
**
Voldsoffererstatning (3)
**
Lovbrudd og straff (2)
Anmeldelse (3)
Forbrytelse, Forseelse, Kriminalitet, Lovbrudd, Politisak
Melde ei sak til politiet
Bot (3)
Mulkt
Pengeytelse som blir pålagt i forbindelse med rettsbrot. Til dette hører fartsbot.
Forelegg (3)
Forenklet forelegg
**
Påtaleunnlatelse (3)
**
Samfunnsstraff (3)
Samfunnstjeneste
**
Soning (3)
Fengselsstraff, Forvaring, Kriminalomsorg, Sikring
**
Rettsvesen (2)
Dom (3)
Anke, Ankeerklæring, Benådning, Betinget dom, Frifinnelse, Påanking, Ubetinget dom
**
Domstol (3)
Arbeidsretten, Byrett, Forliksklage, Forliksmegling, Forliksmekling, Forliksråd, Herredsrett, Hjelpestevnevitne, Hovedstvevnevitne, Høyesterett, Jordskifterett, Konsulrett, Lagmannsrett, Lagrettemedlem, Legdommer, Lekdommer, Meddommer, Riksrett, Skjønnsrett, Stevnevitne, Tingrett
**
Mekling (3)
Konfliktråd, Megling, Rettsmegling, Rettsmekling
Mekling er et møte mellom to eller flere personer i ein konflikt. Mekling i konfliktråd skjer med en uavhengig mekler oppnevnt av kommunen. Dette gjelder mekling i separasjons- og skilsmissesaker og rettsmekling.
Namsmyndighet (3)
Namsfogd, Namsmann, Tvangsauksjon, Tvangsfullbyrdelse, Tvangssalg
Tingrett og namsmann vedtar og foretar tvangsfullføringa. I en del større kommuner er det egen namsfut. I landet forøvrig er det lensmannen eller det lokale politiet som fungerer som namsmann.
Notarius publicus (3)
Apostille, Byfogd, Notarialbekreftelse, Notarialforretning, Notarius publikus, Sorenskriver
**
Rettshjelp (3)
Advokatbistand, Advokathjelp, Fri rettshjelp, Fri sakførsel, Juridisk hjelp, Rettsråd
**
Rettssak (3)
Påtale, Rettsgebyr, Rettstvist, Saksøking, Sivil sak, Stevning, Straffesak, Tiltale, Vitnegodtgjørelse, Vitnegodtgjøring
**
Natur, klima og miljø (1)
Avfallshåndtering (2)
Farlig avfall (3)
Deponi, EE-avfall, Elektrisk avfall, Elektronisk avfall, Giftig avfall, Miljøstasjon, Miljøvern, Spesialavfall, Spillolje
Farlig avfall leveres til kommunale mottaksordninger.
Kompostering (3)
Hjemmekompostering
Biologisk prosess der planterester og annen organisk materiale blir brutt ned. Kommunen lager egen avtale for de som ønsker å kompostere hjemme.
Renovasjon (3)
Avfall, Avfallsbeholder, Avfallsplan, Boss, Gjenvinning, Kildesortering, Miljøsanering, Resirkulering, Returordning, Retursystem, Søppeltømming
Kommunene sørger for innsamling av husholdningsavfall, mottak for farlig avfall og returordninger for bestemte typer avfall.
Returordninger (3)
Gjenvinningsstasjoner og andre ordninger for mottak eller innsamling av avfall.
Energi (2)
Energibruk (3)
ENØK-tiltak, Effektiv energibruk, Energiforbruk, Energisparing, Energiøkonomisering, Oljefyr, Pellets, Varmepumpe, Vedovn
Ulike måter å redusere bruken av energi. For eksempel energisparingstiltak og tilskudd.
Energimerking (3)
**
Fornybar energi (3)
Alternativ energi, Bioenergi, Fjernvarme, Geovarme, Grønn energi, Jordvarme, Ny fornybar energi, Solceller, Solenergi, Spillvarme, Vannkraft, Vindkraft
Energi frå fornybare energikilder
Forurensning og stråling (2)
Forurenset grunn (3)
Deponi, Forurensing, Grunnforurensing, Grunnforurensning, Jordforurensing, Jordforurensning, Miljøvern
Den som skal bygge eller grave på en eiendom der det kan være forurenset grunn, har plikt til å sjekke omfanget av en eventuell forurensning. Kun fageksperter kan brukes til å foreta undersøkelsen. Der det finnes slik forurensning, skal det lages en egen tiltaksplan for hvordan grunnen skal sikres.
Luftkvalitet (3)
Benzen, Eksos, Forurensing, Luftforurensing, Luftforurensning, Luftureining, Miljøvern, NOx, Nitrogenoksider, O3, Ozon, SO2, Svevestøv, Svoveldioksid
Utslipp til atmosfæren, som har ugunstig påvirkning på miljøet. Fremkalt av menneskelig aktivitet.
Radonmåling (3)
Måling av mengden radongass i inneluft.
Strålevern (3)
Radioaktivitet, Radon, Stråling, UV-stråling, UV-varsel, UV-varsling
**
Støy (3)
Støyklage, Støyskjerming, Trafikkstøy
Tiltak og tilskudd til tiltak som skal begrense støy fra fly, jernbane, veitrafikk og industri.
Utslippstillatelse (3)
Utslippsløyve
**
Vannforurensning (3)
Forsuring, Forurensing, Miljøvern, Vannforurensing
Skader på elver, sjøer og havvann pga. utslipp fra industri, kloakk, landbruk m.m.
Miljøtilskudd (2)
Tilskudd til friluftsliv (3)
Tilskudd til tiltak som fremmer bruk av natur og friluftsområder.
Tilskudd til miljøtiltak (3)
**
Tilskudd til viltformål (3)
**
Naturforvaltning (2)
Akvakultur (3)
Fiskeoppdrett, Havbruk, Oppdrettsnæring, Skalldyroppdrett
**
Allemannsrett (3)
Ferdselsregler, Fri ferdsel
**
Bålbrenning (3)
Bråtebrann, Bråtebrenning, Bålplass, Grillplass, Sankthansbål, St. Hansbål
Utendørs brenning eller brenning av avfall i småovner. Kommunen fastsetter lokale regler.
Friområde (3)
Friluftsområde, Gapahuk, Marka, Markaområde, Park, Parkanlegg, Telting, Teltplass, Turområde, Turveg
Et geografisk avgrenset areal som er regulert av kommunen til friluftsliv. Regulering til friområde brukes gjerne for å sikre allmennheten tilgang til attraktive arealer nær tettbebygde områder. Det gjelder spesielt områder som egner seg for badeliv, sportsfiske, lek og turgåing til fots og på ski.
Fritidsfiske (3)
Fiskekort, Fiskeravgift, Sportsfiske
Kommunens bestemmelser om fiskeavgifter og fiskekort.
Jakt og fangst (3)
Elgjakt, Ettersøkshund, Fellingskvote, Fellingsløyve, Fellingsrapport, Fellingstillatelse, Jaktrapportering, Jegeravgift, Jegerprøve, Jegerregisteret, Småviltjakt, Snarefangst, Storviltjakt, Vald
Kommunens bestemmelser om jakt og fangst som jegerprøve og jaktkort.
Motorferdsel i utmark (3)
ATV, Beltebil, Ervervskjører, Ervervskjøring, Firehjuling, Helikopter, Leiekjører, Leiekjøring, Motorbåt, Scooterløyve, Sjøfly, Skuterløyve, Snøscooter, Snøskuter, Terrengkjøretøy, Traktor
Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy og båt eller annen flytende eller flyvende motordrevet fartøy. Det inkluderer også landing og start med motordrevne luftfartøy. Med utmark menes udyrket mark. I praksis vil det si mesteparten av strender, svaberg, vann, myr, hei, skog og fjell. Kommunen regulerer bruk av motorferdsel i utmark.
Naturvern (3)
Artsvern, Biologisk mangfold, Fredning, Landkapsvernområde, Marine verneområder, Miljøinformasjon, Miljøvern, Myrvern, Nasjonalpark, Naturreservat, Restriksjonssone, Spesialområde bevaring, Trua arter, Truede arter, Verneområde, Verneverdig, Våtmarksvern
Tiltak som gjøres for å bevare naturområder, kulturlandskap og naturtyper.
Plantedyrking (3)
Avlingssvikt, Forvarevirksomhet, Forvirksomhet, Fôrvarevirksomhet, Fôrvirksomhet, Gjødsel, Gjødsling, Husdyrgjødsel, Jordbruk, Jordbruksareal, Kulturlandskap, Miljøplan, Nydyrking, Planteproduksjon, Regionalt miljøprogram, SMIL, Spesielle miljøtiltak i jordbruket, Økologisk jordbruk, Økologisk landbruk
Tilskudd og tilrettelegging for plantekasser, parsellhager o.l.
Tilskudd til viltformål (3)
**
Vassdrag (3)
Eutrofiering, Fallrettigheter, Kalking, Overgjødsling, Vassdragsforvaltning
Kommunens arbeid med forvaltning av vassdrag og informasjon til grunneiere.
Viltforvaltning (3)
Elg, Fallvilt, Hjortevilt, Rovdyr, Rovvilt, Rådyr, Skadd vilt, Skadet vilt, Småvilt, Storvilt, Viltfond, Viltnemnd, Viltpåkjørsel
Arbeidet med å bevare, øke, høste eller avgrense viltbestander. I de fleste tilfeller blir arbeidet utøvd av kommunen eller fylkeskommunen gjennom viltnemnder eller ved delegert vedtak.
Vær og klima (2)
Flomvarsel (3)
Flomfare, Flomvarsling
Varsel om flom. Medregnet vannføringsprognoser.
Klima (3)
Klimadata, Klimaendring, Klimagasser, Klimakalkulator, Klimakvote, Klimastatistikk, Klimatilpasning, Værdata, Værstatistikk
Værforhold, værlag, også Co2-kvoter, miljøovervåking, klimaendringer.
Klimakvote (3)
CO2-kvote, Klimaendring, Klimakalkulator, Klimasårbarhet
Tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2.
Klimatiltak (3)
Tiltak som er med på å forebygge klimaendringer.
Skogbrannvarsel (3)
Skogbrannfare, Skogbrannvarsling
Varsel om fare for skogbrann.
Skredvarsel (3)
Jordras, Jordskred, Leirras, Leirskred, Rasfare, Skredfare, Skredvarsling, Snøras, Snøskred
**
Værvarsel (3)
Havvarsel, Kulingvarsel, Kystvarsel, Småbåtvarsel, Vermelding, Vindvarsel, Værmelding, Værvarsling, Vêrdata, Vêrstatistikk, Vêrvarsling
**
Næring (1)
Handel og service (2)
Offentlig innkjøp (3)
Offentlig anskaffelse
**
Produktsikkerhet (3)
CE-merking, Faremerking, Produktmerking
**
Landbruk (2)
Dyrehelse (3)
Dyrevern
Helsetilstand og trivsel til husdyr.
Erstatningsordninger i landbruket (3)
**
Landbrukseiendom (3)
Bo- og driveplikt, Driveplikt, Jordskifte, Konsesjonsfridom, Konsesjonsfrihet, Odel
Kommunen er myndighet for søknader om fritak fra driveplikt og boplikt, søknad om konsesjon, tillatelser til tiltak eller deling av eiendommen.
Plantedyrking (3)
Avlingssvikt, Forvarevirksomhet, Forvirksomhet, Fôrvarevirksomhet, Fôrvirksomhet, Gjødsel, Gjødsling, Husdyrgjødsel, Jordbruk, Jordbruksareal, Kulturlandskap, Miljøplan, Nydyrking, Planteproduksjon, Regionalt miljøprogram, SMIL, Spesielle miljøtiltak i jordbruket, Økologisk jordbruk, Økologisk landbruk
Tilskudd og tilrettelegging for plantekasser, parsellhager o.l.
Plantevern (3)
Giftnemnda, Plantehelse, Plantevernavgift, Plantevernmiddel, Plantevernmidler, Plantevernplan, Sprøytemiddel, Sprøytemidler
Kjøp og bruk av plantevernmidler krever gyldig autorisasjonsbevis.
Reindrift (3)
Nedfôring, Rovdyr, Rovdyrerstatning, Rovdyrskade, Rovvilterstatning, Rovviltskade
Reindrift er en viktig næring både i samisk og lokal sammenheng.
Skogbruk (3)
Avvirking, Avvirkning, Hogst, Skogavgift, Skogdrift, Skogfond, Skogkultur, Skogsdrift, Skogsvirke, Skogvern, Vernet skog
Skogbruk omfatter dyrking og stell av trebestand og drift og utnytting av det virket som blir produsert.
Vegbygging (3)
Avkjøringstillatelse, Avkjørsel, Brobygging, Landbruksveg, Landbruksvei, Skogsbilvei, Skogsveg, Skogsvei, Skogveg, Skogvei, Tunnelbygging, Veibygging
Tillatelser til bygging av private veier som landbruksveier og utvikling av det kommunale veinettet.
Veterinær (3)
Veterinærtjenester for landbruket.
Næringsliv (2)
Bevilling og tillatelser (3)
Frisør, Hudpleievirksomhet, Hulltakingsvirksomhet, Tatoveringsvirksomhet, Torgsalg
Noen bransjer trenger bevilling, tillatelser og godkjenning for å drive virksomheten sin. Det gjelder for eksempel virksomheter som driver servering, renholdstjenester, godstransport og persontransport, bygg og anlegg og bemanning.
Patent, design og varemerke (3)
Oppfinnelse, Patentbeskyttelse, Patentering
Patent, designbeskyttelse og registrering av varemerke er virkemidler som beskytter en virksomhet eller et produkt fra å bli kopiert. Virksomheter kan søke om å ta patent på en oppfinnelse, registrere et design eller et varemerke.
Rapportering for næringsdrivende (3)
Alle som driver næringsvirksomhet i Norge har plikt til å rapportere til det offentlige om forhold innenfor økonomi, skatt og avgifter.
Sertifisering og autorisasjon (3)
Miljøsertifisering
Sertifisering er en ekstern verifisering av virksomheten og kreves i noen bransjer, til dømes ISO-sertifisering. En autorisasjon beviser en kvalifikasjon og gir tillatelse til å drive et yrke.
Standarder (3)
En standard er en felles definisjon og beskrivelse på hvordan noe skal lages eller gjøres. Standarder gir detaljerte beskrivelser til EU-direktiver, lover og forskrifter og finnes for de fleste bransjer.
Starte eller avslutte bedrift (3)
Etablere barnehage, Konkurs
Råd, veiledning, støtteordninger og regelverk som gjelder for bedrifter som er i oppstartsfasen eller som skal avsluttes.
Tilsyn og kontroll med næringsvirksomhet (3)
Det offentlige gjennomfører tilsyn og kontroll med bedrifters etterlevelse av lover og regler.
Tjenester og krav til arbeidsgiver (3)
Informasjon, veiledning og hjelpemidler for å imøtekomme offentlige krav til arbeidsgivere.
Tjenester og krav til enkeltbransjer (3)
Informasjon, veiledning og hjelpemidler for å imøtekomme spesifikke krav innenfor enkeltbransjer.
Utenlandsk bedrift (3)
En standard er en felles definisjon og beskrivelse på hvordan noe skal lages eller gjøres. Standarder gir detaljerte beskrivelser til EU-direktiver, lover og forskrifter og finnes for de fleste bransjer.
Næringsutvikling (2)
Næringsareal (3)
Offentlig eid areal som kan tilbys lokalt næringsliv.
Næringsklynger (3)
Næringsparker og andre samlinger av bedrifter som kan ha nytte av å være lokalisert eller gruppert sammen.
Støtte til bedrifter (3)
Næringsfond
Tilbud til lokale bedrifter som omfatter råd og veiledning, hjelp til etablering, tilbud om utstyr og økonomiske støtteordninger.
Tilskuddsordninger for næring (2)
Avløsertilskudd (3)
Avløserordning
Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Husdyrbrukere skal få avløsing ved ferier, sykdom o.l.
Jordbrukstilskudd (3)
Fellesbetegnelse for tilskudd til spesielle formål innenfor jordbruk.
Produksjonstilskudd (3)
Fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger i landbruket.
Skogbrukstilskudd (3)
Tilskuddsordninger for skogbrukere.
Støtte til bedrifter (3)
Næringsfond
Tilbud til lokale bedrifter som omfatter råd og veiledning, hjelp til etablering, tilbud om utstyr og økonomiske støtteordninger.
Tilskudd til økologisk landbruk (3)
Fellesbetegnelse for tilskudd til de som driver økologisk landbruk.
Samfunnssikkerhet og beredskap (1)
Brann (2)
Brannfarlig vare, Brannvesen, Eksplosiver, Ildsted, Sprengstoff
Bekymringsmelding om brannsikkerhet (3)
**
Branntilsyn (3)
**
Feiing (3)
Tilsyn med fyringsanlegg, Tilsyn med ildsted
Vedlikehold og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen har brannforebyggende oppgaver, som feiing og tilsyn.
Fyrverkeri (3)
Avbrenning, Oppskyting, Pyroteknisk vare
Søknad og tillatelse til å oppbevare og selge fyrverkeri
Melding om overnatting (3)
**
Forsvaret (2)
Repetisjonstjeneste (3)
**
Sesjon (3)
**
Verneplikt (3)
Forsvar, Førstegangstjeneste, Innrullering, Militærnekting, Militært tjenestebevis, Sesjon, Sivilarbeid, Siviltjeneste, Tjenestebevis
**
Varslingstjenester (2)
Blåskjellvarsel (3)
Blåskjellvarslet gir informasjon om hvor skjell kan være giftige.
Flomvarsel (3)
Flomfare, Flomvarsling
Varsel om flom. Medregnet vannføringsprognoser.
Flyalarm (3)
**
Lynvarsel (3)
Varsel om lyn.
Skogbrannvarsel (3)
Skogbrannfare, Skogbrannvarsling
Varsel om fare for skogbrann.
Skredvarsel (3)
Jordras, Jordskred, Leirras, Leirskred, Rasfare, Skredfare, Skredvarsling, Snøras, Snøskred
**
Værvarsel (3)
Havvarsel, Kulingvarsel, Kystvarsel, Småbåtvarsel, Vermelding, Vindvarsel, Værmelding, Værvarsling, Vêrdata, Vêrstatistikk, Vêrvarsling
**
Skatt og avgift (1)
Avgift (2)
Arbeidsgiveravgift (3)
Altinn, Terminoppgave
Arbeidsgiveravgift er en skatt som arbeidsgiver betaler.
Dokumentavgift (3)
Dokumentavgift er en særavgift som skal betales ved tinglysing av et dokument som overfører fast eiendom. Avgiften er på 2,5 % av markedsverdien på eiendommen på tinglysingstidspunktet. I enkelte tilfeller slipper du å betale dokumentavgift, f.eks. ved overføring av fast eiendom mellom ektefeller.
Kommunale avgifter og gebyr (3)
Avløpsavgift, Avløpsgebyr, Brøyteavgift, Brøytegebyr, Feieavgift, Feiegebyr, Kemner, Kloakkavgift, Kloakkgebyr, Kommunale gebyr, Kommunekasse, Renovasjonsgebyr, Vannavgift, Vanngebyr
Avgifter er indirekte skatter på omsetning av varer og tjenester. Gebyr er en betaling for offentlig eller privat utført tjeneste, slik som renovasjonsgebyr og feiegebyr.
Merverdiavgift (3)
Altinn, Moms, Mva.
**
Motorvognavgifter (3)
Bensinavgift, Bilavgifter, Biltilsynet, Dieselavgift, Engangsavgift, Omregistreringsavgift, Trafikkstasjon, Veiavgift, Vektårsavgift, Årsavgift
**
Toll (3)
Fortolling, Grensepasseringsattest, Tolldeklarasjon, Tollerklæring, Tollkreditt, Tollkvote, Tollsats, Tolltariff, Tollverdierklæring, Varefortegnelse
**
Skatt (2)
Betaling av skatt (3)
Alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd må betale skatt til stat og kommune.
Eiendomsskatt (3)
En kommunal skatt basert på verdien av en eiendom.
Skatteattest (3)
En skatteattest er dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt. Leverandører til stat eller kommune trenger å vise skatteattest.
Skattekort (3)
Frikort
Skattekortet er et elektronisk dokument som viser hvor mye skatt arbeidsgiveren din skal trekke før lønnen blir utbetalt til deg.
Skattemelding for formue- og inntektsskatt (3)
Selvangivelse
Melding om formue og inntekt som skal leveres som ledd i egenfastsetting av skatt.
Skole og utdanning (1)
Grunnskole (2)
Brukermedvirkning i skolen (3)
Brukermedvirkning omfatter hjem-skolesamarbeid og elevmedvirkning. Alle elever har rett til å medvirke og påvirke egen skolehverdag. Alle foreldre har rett til å medvirke gjennom råd og utvalg.
Ferie og fridager (3)
Oversikt over fylkeskommunen sin planlagga fridagar og feriar for skulane.
Grunnskole (3)
Barneskole, Barnetrinn, Elevråd, Foreldreråd, Foreldreutvalg, Fritt skolevalg, KRL-faget, Mellomtrinn, RLE-faget, Skolebytte, Skolekrets, Skolemiljøutvalg, Skolestart, Skoletilhørighet, Skuletilhøyrsel, Skuletilknyting, Ungdomsskole, Ungdomstrinn
Den obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er ti-årig, og barna starter på skolen det året de fyller er seks. Grunnskuleopplæringen er gratis. Det gjelder også alt undervisningsmateriell.
Hjemmeundervisning (3)
Foreldre underviser selv egne barn. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen.
Karakterer og evaluering (3)
Karakterer gis i orden og oppførsel, muntlig og skriftlig eksamen og som standpunktkarakter. Det er mulig å klage på alle karakterer. Evaluering omfatter underveisvurdering, sluttvurdering og andre evalueringer av eleven.
Mobbing i skolen (3)
Elever eller foresatte som ønsker å varsle om mobbing, plaging, trakassering eller diskriminering kan melde direkte til skolens rektor.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (3)
Audiopedagog, Logoped, PP-tjeneste, PPT
**
Permisjon og fritak (3)
Permisjon er å gi eleven fri for en periode etter søknad fra foresatte eller elever over 18 år. Fritak fra undervisning eller vurdering i enkelte fag kan gis etter søknad fra foresatte eller elever over 18 år.
Privatskole (3)
Friskole
**
Skolefritidsordning (3)
SFO
**
Skolehelsetjeneste (3)
Helsesøster, Skolelege, Skulelækjar
**
Skolemiljø (3)
Skolen har ansvar for å fremme elevenes helse, trivsel og læring. Ansvaret omfatter det fysiske miljøet, som bygning, uteareal og luftkvalitet. Det gjelder også det psykososiale miljøet og problemer som mobbing, trakassering eller diskriminering.
Skoleskyss (3)
Skolebuss, Skoletransport, Skoleveg, Skolevei
Transport til og fra skolen. Retten gjelder for elever som bor over en viss avstand fra skolen og elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Retten til skyss gjeld ikke til/fra skolefritidsordningen (SFO).
Skoletilhørighet (3)
Barn i skolealder blir delt inn i skolekretser. Elever har rett til å gå på den skolen de hører til. Kommunen kan beslutte bytte av skole etter søknad fra foresatte.
Spesialundervisning (3)
Spesialskole
**
Særskilt språkopplæring (3)
Forsterket opplæring i norsk inntil eleven har fått tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Om nødvendig har eleven også rett til tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring.
Tilpasset opplæring (3)
Friskole
Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, lærlinger, lærekandidater og voksne. Tilpasset opplæring er et virkemiddel for at alle skal oppleve økt læringsutbytte. Det er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet.
Høyere utdanning (2)
Bibliotektjenester (3)
Bokbuss, Bokbåt, Fagbibliotek, Folkebibliotek, Folkeboksamling, Fylkesbibliotek, Høgskolebibliotek, Høyskolebibliotek, Læringssenter, Skolebibliotek, Universitetsbibliotek
Bibliotektjenester omfatter lån av medier, lesing og studier, men er også en møteplass og sosial arena og lokale for kulturarrangementer. Biblioteket skal være gratis for alle. Formålet er å arbeide for opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet.
Etterutdanning og videreutdanning (3)
**
Fagskoleutdanning (3)
Teknisk fagskole
Korte yrkesrettede utdanningar som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimuim to studieår.
Fjernundervisning (3)
**
Høgskole og universitet (3)
Høyskole
**
Samordna opptak (3)
Studieplass
**
Skolehverdag (2)
Skoleskyss (3)
Skolebuss, Skoletransport, Skoleveg, Skolevei
Transport til og fra skolen. Retten gjelder for elever som bor over en viss avstand fra skolen og elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Retten til skyss gjeld ikke til/fra skolefritidsordningen (SFO).
Skolemiljø (2)
Innemiljø (3)
Hygiene, Inneklima, Renhold, Ventilasjon
Tilskudd, råd og veiledning om bedre innemiljø.
Studiefinansiering (2)
Stipend (3)
Legat, Lån, Lånekassa, Lånekassen, Statens lånekasse for utdanning, Studielån
Økonomiske støtte i form av stipend og/eller lån. Blir gitt til elever og studenter i vidaregående og høyere utdanning.
Studielån (3)
Legat, Lån, Lånekassa, Lånekassen, Statens lånekasse for utdanning, Stipend
Økonomiske støtte i form av stipend og/eller lån. Blir gitt til elever og studenter i videregående og høyere utdanning.
Videregående skole (2)
Elevråd, Skolemiljøutvalg, Skoleutvalg
Vidaregående skole omfatter kompetansegivende opplæring mellom grunnskolen og høyere utdanning. Opplæringen er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års vidaregående opplæring. Fylkeskommunen har lovfestet plikt til å følge opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikke er under opplæring eller i arbeid.
Brukermedvirkning i skolen (3)
Brukermedvirkning omfatter hjem-skolesamarbeid og elevmedvirkning. Alle elever har rett til å medvirke og påvirke egen skolehverdag. Alle foreldre har rett til å medvirke gjennom råd og utvalg.
Eksamen (3)
Eksamen kan være sentralt gitt fra Utdanningsdirektoratet eller lokalt gitt, og kan være skriftlig, muntlig eller praktisk. Fravær fra eksamen krever dokumentert gyldig fravær. Alle kan klage på sin eksamenskarakter.
Fag- og yrkesopplæring (3)
Ferie og fridager (3)
Oversikt over fylkeskommunen sin planlagga fridagar og feriar for skulane.
Fravær (3)
Videregående skoler har regler for hvor mye fravær en elev kan ha uten å miste grunnlaget for karakter. Fraværsreglene er nasjonale, men hver skole kan selv vurdere enkelttilfeller slik at ikke all fravær telles som fravær. I tillegg finnes det gyldige grunner til fravær som visse rettigheter i opplæringsloven, helse, politisk arbeid, religionsutøvelse eller annet. Gyldige grunner til fravær må dokumenteres.
Karakterer og evaluering (3)
Karakterer gis i orden og oppførsel, muntlig og skriftlig eksamen og som standpunktkarakter. Det er mulig å klage på alle karakterer. Evaluering omfatter underveisvurdering, sluttvurdering og andre evalueringer av eleven.
Mobbing i skolen (3)
Elever eller foresatte som ønsker å varsle om mobbing, plaging, trakassering eller diskriminering kan melde direkte til skolens rektor.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (3)
Audiopedagog, Logoped, PP-tjeneste, PPT
**
Permisjon og fritak (3)
Permisjon er å gi eleven fri for en periode etter søknad fra foresatte eller elever over 18 år. Fritak fra undervisning eller vurdering i enkelte fag kan gis etter søknad fra foresatte eller elever over 18 år.
Skolemiljø (3)
Skolen har ansvar for å fremme elevenes helse, trivsel og læring. Ansvaret omfatter det fysiske miljøet, som bygning, uteareal og luftkvalitet. Det gjelder også det psykososiale miljøet og problemer som mobbing, trakassering eller diskriminering.
Skoleskyss (3)
Skolebuss, Skoletransport, Skoleveg, Skolevei
Transport til og fra skolen. Retten gjelder for elever som bor over en viss avstand fra skolen og elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Retten til skyss gjeld ikke til/fra skolefritidsordningen (SFO).
Søke skole (3)
Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til tre års videregående opplæring. Søknad til videregående skole gjøres sentralt og det er lik frist over hele landet.
Utdannings- og yrkesveiledning (3)
Alle videregående skoler tilbyr rådgivning til utdanninger og yrker.
Videregående opplæring (3)
Videregående skole omfatter kompetansegivende opplæring mellom grunnskolen og høyere utdanning. Opplæringen er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Fylkeskommunen har lovfestet plikt til å følge opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikke er under opplæring eller i arbeid.
Voksenopplæring (2)
Etterutdanning og videreutdanning (3)
**
Fjernundervisning (3)
**
Grunnskole for voksne (3)
Grunnskoleopplæring for voksne
Voksne som ikke har fått grunnskoleopplæring har rett til grunnskoleopplæring. Opplæringen er gratis og tilpasset den enkeltes behov.
Introduksjonsprogram for innvandrere (3)
Introduksjonsordning
Introduksjonsprogrammet gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap og skal gjøre det enklere for innvandrere å ta del i arbeidslivet og å gjøre dem mer økonomisk selvstendige.
Norskopplæring (3)
Opplæring i nynorsk og bokmål.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (3)
Audiopedagog, Logoped, PP-tjeneste, PPT
**
Spesialundervisning (3)
Spesialskole
**
Videregående skole for voksne (3)
Voksne som ikke har fått grunnskoleopplæring har rett til grunnskoleopplæring. Opplæringen er gratis og tilpasset den enkeltes behov.
Sosiale tjenester (1)
Botilbud (2)
Akuttovernatting (3)
Akuttovernatting for bostedsløse tilreisende.
Bofellesskap (3)
Kommunalt botilbud til psykisk utviklingshemmede, eldre, personer med funksjonsnedsettelser eller enslige mindreårige asylsøkere.
Kommunal bolig (3)
Kommunal leilighet, Kommunal utleiebolig, Midlertidig bolig, Midlertidig husvære
Bolig eid av kommunen som brukes til å leie ut bolig til de med økonomiske problemer.
Midlertidig botilbud (3)
Bolig eid av kommunen og brukt til å skaffe bolig i en nødsituasjon.
Omsorgsbolig (3)
Tilrettelagt bolig
En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.
Tilrettelagte botilbud (3)
Kommunal bolig for personer med psykiske lidelser eller rusproblemer.
Trygde- og servicebolig (3)
Tilrettelagt bolig, Trygdebolig
**
Kvalifisering til arbeid (2)
Introduksjonsprogram for innvandrere (3)
Introduksjonsordning
Introduksjonsprogrammet gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap og skal gjøre det enklere for innvandrere å ta del i arbeidslivet og å gjøre dem mer økonomisk selvstendige.
Kvalifiseringsprogram (3)
Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud fra Nav for personer som trenger tett og koordinert oppfølging over tid for å komme ut i arbeid.
Lærling (3)
En lærling utdanner seg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. Bedrifter som ønsker lærlinger kan søke om å bli godkjent lærebedrift og tilby læreplasser.
Økonomiske ytelser og rådgiving (2)
Arbeidsavklaringspenger (3)
Attføringspenger, Attføringsstønad, Attføringsytelser, Tidsbegrenset uførestønad, Uføregrad, Uføretrygd
Økonomisk støtte som skal sikre inntekt til livsopphold til personer som har fått inntektsevnen langvarig nedsett pga. sykdom, skade eller lyte.
Boligfinansiering (3)
Boliglån, Boligtilskudd, Byggelån, Etableringstilskudd, Grunnlån, Husbanken, Huslån, Startlån, Utbedringslån
Lån og støtte fra kommunen og Husbanken, for eksempel søknad om boliglån, kommunalt lån, startlån.
Bostøtte (3)
Boligtilskudd
Bostøtte er en hjelp for personer som har lave inntekter og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er kommunen som behandler søknaden.
Dagpenger (3)
Arbeidsledighetstrygd, Arbeidsløshetstrygd
**
Omsorgsstønad (3)
Ledsager, Omsorgslønn
Kommunen kan gi omsorgsstønad til personer som pleier og har omsorg for familie og nærstående. Hensikten med ordningen er å støtte opp under den familiebaserte omsorgen, og gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet.
Rehabiliteringspenger (3)
**
Reiseutgifter (3)
Reisetilskudd
**
Sosialhjelp (3)
Grunnstønad, Hjelpestønad, Introduksjonsstønad, Introduksjonsstøtte, Kommunalt lån, Livsopphold, Livsoppholdssatser, Sosiallån, Sosialstønad, Utdanningsstønad, Utdanningsstøtte, Økonomisk sosialhjelp, Økonomisk stønad
Økonomisk støtte som skal sikre hjelp til livsopphold. Med dette menes penger til det som regnes som nødvendig for å leve, slik som mat, klær, bolig, men også fritid, telefoni, tv, internett, transport og helseutgifter.
Stønad ved arbeidsmarkedstiltak (3)
Borteboertillegg, Flyttetilskudd, Individstønad, Reisetilskudd, Tilskudd til flytting, Tilsynstillegg
**
Svangerskapspenger (3)
Økonomisk ytelse til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette å arbeide under svangerskapet, fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret.
Sykepenger (3)
Gir kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.
Ventelønn (3)
Vartpenger, Ventepenger
**
Ytelser til foreldre og foresatte (3)
Bidragsforskudd, Engangsstønad, Foreldrepenger, Fødselspenger, Omsorgspenger, Overgangsstønad, Stønad til barnetilsyn
Økonomiske ytelser i forbindelse med det å ha barn.
Økonomisk rådgiving (3)
Personar med betalings- eller gjeldsproblem kan få hjelp til å setje opp eit realistisk budsjett, forhandle med kreditorar og inngå ei gjeldsordningsavtale.
Trafikk og transport (1)
Båt, havn og kyst (2)
Båtplass (3)
Småbåthavn
Utleie av båtplasser og drift av småbåthavner.
Havn (3)
Havneavgift, Havnevesen
Kommunale havner kan omfatte fergeterminaler, kaianlegg, utleie, fortøynings- og slepetjenester m.m.
Kystforvaltning (3)
Fyrlys, Lostjeneste, Navigasjon, Navigering
**
Sjøfart (3)
Skipsfart
Skips- og sjøfart. Gjelder norskregistrerte skip og utenlandske skip som kommer til norske havner.
Sjøsikkerhet (3)
Sjøvett
**
Førerkort og sertifikat (2)
Beltekjøretøy (3)
Beltebil, Beltetraktor, Beltevogn, Tråkkemaskin
Kommunen vedtar i forskrift tillatelser og forbud om kjøring av firehjuling og andre motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy utenfor fastsatte løyper.
Båtførerbevis (3)
Båtførerprøven
Er du født 01.01.1980 eller senere, og skal føre båt med mer enn 25 hk eller over 8 meter lengde trenger du båtførerbevis
Firehjuling (3)
ATV, Terrengkjøretøy
Kommunen vedtar i forskrift tillatelser og forbud om kjøring av firehjuling og andre motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy utenfor fastsatte løyper.
Flysertifikat (3)
Helikopter, Helikoptersertifikat
Tillatelse til å føre fly og helikopter.
Fritidsskippersertifikat (3)
Båtførerprøven
For å kunne føre fritidsbåt mellom 15 og 24 meter må du ha et fritidsskippersertifikat.
Førerkort (3)
Beltebil, Bil, Biltilsynet, Buss, Føreropplæring, Førerprøve, Lastebil, Midlertidig kjøretillatelse, Minibuss, Mopedførerbevis, Mopedførerkort, Motorsykkel, Personbil, Prikkbelastning, Sertifikat, Terrengkjøretøy, Trafikkstasjon, Traktor
Løyve til å føre motorkjøretøy. Til dette hører føreropplæring og førerprøve til alle førerkortklasser.
Internasjonalt båtsertifikat (ICC) (3)
Skal du føre fritidsbåter i utlandet kan det hende du må ha internasjonal båtførersertifikat. International Cerfiticate of Competency (ICC), er en internasjonal standard for fritidsbåtsertifikat.
Kjøreseddel (3)
**
Snøskuter (3)
Snøscooter
Kommunen vedtar i forskrift tillatelser og forbud om kjøring av snøskuter og andre motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy utenfor fastsatte løyper.
Truckførerbevis (3)
Dokumentasjon på at man har hatt oppæring i truckføring. Kan gjelde for ulike truck-klasser.
Vannskuter (3)
Kommunen vedtar i forskrift tillatelser og forbud om kjøring av vassskuter og andre motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy utenfor fastsatte løyper.
Kjøretøy (2)
Beltekjøretøy (3)
Beltebil, Beltetraktor, Beltevogn, Tråkkemaskin
Kommunen vedtar i forskrift tillatelser og forbud om kjøring av firehjuling og andre motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy utenfor fastsatte løyper.
Elbil (3)
El-bil, Ladeplass, Ladestasjon
Utbygging av ladestasjoner, miljørabatter på bomstasjoner og parkering, tilskudd til ladestasjoner i borettslag og annet.
Firehjuling (3)
ATV, Terrengkjøretøy
Kommunen vedtar i forskrift tillatelser og forbud om kjøring av firehjuling og andre motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy utenfor fastsatte løyper.
Heftelser i motorvogn (3)
Tinglyst pant eller andre hefter på bil, motorsykkel, tilhenger eller andre kjøretøy
Kjøretøykontroll (3)
Biltilsynet, EU-kontroll, EØS-kontroll, Periodisk kjøretøykontroll, Periodisk kontroll, Teknisk kjøretøykontroll, Teknisk kontroll, Trafikkstasjon
Til dette hører periodisk og annen kontroll av kjøretøy.
Motorvognavgifter (3)
Bensinavgift, Bilavgifter, Biltilsynet, Dieselavgift, Engangsavgift, Omregistreringsavgift, Trafikkstasjon, Veiavgift, Vektårsavgift, Årsavgift
**
Piggdekk (3)
Bildekk, Dekk, Kjetting, Oblat, Piggdekkavgift, Piggdekkgebyr, Piggdekkoblat, Piggdekkpant, Piggdekkretur, Vinterdekk
Kommunen kan fastsette gebyr for bruk av piggdekk ettersom piggdekk skaper miljøfarlig veistøv.
Registrering av kjøretøy (3)
Eierskifte, Kjennemerke, Kjøretøyregisteret, Omregistrering, Registreringsforhold, Salgsmelding
Førstegangsregistrering av kjøretøy i Norge og omregistrering av kjøretøy, skjema, salgsmelding m.m.
Snøskuter (3)
Snøscooter
Kommunen vedtar i forskrift tillatelser og forbud om kjøring av snøskuter og andre motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy utenfor fastsatte løyper.
Vannskuter (3)
Kommunen vedtar i forskrift tillatelser og forbud om kjøring av vassskuter og andre motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy utenfor fastsatte løyper.
Vrakpant (3)
Bilvrak
Vrakpant er en panteordning for bil, og er et tiltak for at flere skal gjenvinne ødelagte/gamle biler istedenfor at de skal stå å skade miljøet.
Luftfart (2)
Drone (3)
Droneflyving
*
Fly og helikopter (3)
Flyskjøte, Landingsplass, Landingstillatelse, Luftfartøyregister, Privatfly, Sjøfly
Landingstillatelse, landingsplass m.m. for fly og helikopter.
Lufthavn (3)
Flybase, Flyplass, Landingsplass
Et sted hvor fly letter og lander
Mobilitetstilbud (2)
Kollektivtilbod, Transporttilbud
Drivstoff og ladestasjoner (3)
Bensin, Diesel, Hurtiglading, Hydrogen
**
Lokasjonstjenester (3)
Bildeling, Sykkeldeling
**
Miljøvennlig transport (3)
**
Parkering og hvileplasser (3)
Avgiftsparkering, Innfartsparkering, Parkeringsavgift, Parkeringsbot, Parkeringsgebyr, Parkeringskort, Parkeringsløyve, Parkeringsplass, Parkeringstillatelse, Rasteplasser, Utfartsparkering
Parkeringstillatelser, parkeringsgebyr, regelverk for gateparkering, parkering for forflytningshemmede, klage på parkeringsbot, betaling av parkeringsbot.
Reisebillett (3)
Billettbestilling, Billetter, Billettinformasjon, Billettpris, Bussbillett, Ekspressbåt, Fergebillett, Ferjebillett, Flybillett, Honnørrabatt, Hurtigbåt, Moderasjon, Rutebåt, Sporveisbillett, Studentrabatt, T-banebillett, Togbillett, Trikkebillett
Ordninger for billettkjøp og priser til kollektivtrafikk og andre transportmidler.
Reisegaranti (3)
Reisegaranti gir rettigheter hvis buss, tog eller ferge ikke går. Det kan være refusjon, andre transportmidler eller dekning av drosjeutgifter.
Ruteinformasjon (3)
Bussrute, Busstider, Båtrute, Fergerute, Fergetider, Ferjerute, Ferjetider, Forsinkelser, Kanselleringer, Køreplaner, Ruteopplysning, Rutetabell, Rutetider, Sporveisrute, T-banerute, Togrute, Togtider, Trikkerute
Informasjon om rutetider m.m. for kollektivtrafikk.
Ruteplanlegger (3)
Vegkart, Veikart
Automatisert informasjon på Internett der en kan få hjelp til valg av transportmiddel og informasjon om reisetider mellom ulike reisemål.
Skoleskyss (3)
Skolebuss, Skoletransport, Skoleveg, Skolevei
Transport til og fra skolen. Retten gjelder for elever som bor over en viss avstand fra skolen og elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Retten til skyss gjeld ikke til/fra skolefritidsordningen (SFO).
Takster og kjøpsinformasjon (3)
Billett, Billettpriser
**
Tilrettelagt transport (3)
Drosjelapper, Reiserett, TT-bruker, TT-kort, TT-ordning, TT-tjeneste
En tjeneste rettet mot funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport. Skal gi anledning til å ta del i aktiviteter i nærmiljøet. TT-ordninga skal bare benyttes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som blir dekket av folketrygden.
Trafikkinformasjon (2)
Vegtrafikk
Bominformasjon (3)
Autopass, Bompenger, Bomstasjon, Trafikantbetaling, Veiprisning
Bompengefinansiering er en finansieringsmodell for veiprosjekter der en veistrekning bygges, eller utbedres, ved at brukerne av veien betaler en avgift hver gang de passerer et betalingspunkt.
Sanntids trafikkinformasjon (3)
Kolonnekjøring, Omkjøring, Vegmelding, Vegstenging, Veimelding, Veistenging
Informasjon om veg og trafikkforhold.
Trafikksignaler og reguleringer (3)
Forbikjøringsrestriksjoner, Høydebegrensinger, Trafikklys, Tyngdebregrensinger
**
Trafikksikkerhet (3)
Skoleveg, Skolevei, Trafikksikkerheitsplan, Trafikksikkerhetsplan, Trafikkulykker, Trygg trafikk, Vegtrafikkulykke, Veitrafikkulykke
Sikkerhet for de som ferdest i trafikken.
Veg- og føreforhold (3)
Brøyting, Glatt veidekke, Salting, Veistandard
**
Vegarbeid (3)
Veiarbeid
Informasjon om kortvarig eller langvarig veiarbeid.
Veg og vegregulering (2)
Vegtrafikk
Aksellastrestriksjoner (3)
Telerestriksjoner
Innskrenking av hvor tunge kjøretøy som kan kjøre på en veg. Akseltrykket må vere under en viss grense.
Brøyting (3)
Brøyteavtale
Snørydding og vintervedlikehold.
Feiing og strøing (3)
Brøyteavtale
Feiing og rydding av sand og grus, vårrengjøring av veier, strøing av sand og grus om vinteren.
Gangveg (3)
Fortau, Fotgjenger, Gangfelt, Gangsti, Gangvei
Kommunen utvikler og vedlikeholder gangveier og sykkelstier.
Gatelys (3)
Gatebelysning, Vegbelysning, Veglys, Veibelysning, Veilys
Henvendelser til kommunen om feil på gatelys.
Gravemelding (3)
Gravetillatelse, Terrenginngrep
Kommunen gir tillatelse til å grave i kommunale veier, parkområder og friområder.
Miljøvennlig transport (3)
**
Parkering og hvileplasser (3)
Avgiftsparkering, Innfartsparkering, Parkeringsavgift, Parkeringsbot, Parkeringsgebyr, Parkeringskort, Parkeringsløyve, Parkeringsplass, Parkeringstillatelse, Rasteplasser, Utfartsparkering
Parkeringstillatelser, parkeringsgebyr, regelverk for gateparkering, parkering for forflytningshemmede, klage på parkeringsbot, betaling av parkeringsbot.
Privat vei (3)
Privat veg
En avkjørsel er området mellom en offentlig vei og privat eiendom. Kommunen gir tillatelse til bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei.
Sykkel (3)
Bysykkel, Sykkelfelt, Sykkelkart, Sykkelparkering, Sykkelsti, Sykkelveg, Sykkelvei, Sykling
Kommunen kan tilby sykler til utleie eller utlån. Kommunen planlegger, utvikler og drifter sykkelstier.
Trafikksignaler og reguleringer (3)
Forbikjøringsrestriksjoner, Høydebegrensinger, Trafikklys, Tyngdebregrensinger
**
Vegbygging (3)
Avkjøringstillatelse, Avkjørsel, Brobygging, Landbruksveg, Landbruksvei, Skogsbilvei, Skogsveg, Skogsvei, Skogveg, Skogvei, Tunnelbygging, Veibygging
Tillatelser til bygging av private veier som landbruksveier og utvikling av det kommunale veinettet.
Vegnett (3)
Aksellastrestriksjoner, Fortau, Gangveier, Sykkelnettverk, Sykkelstier, Sykkeveger
**
Vegvedlikehold (3)
Asfaltering, Asfaltlapping, Feiebil, Grusing, Kantklipping, Kosting, Veivedlikehold
Vedlikehold av kommunale veier, trafikksikkerhet langs vei, asfaltering og grusing, holdeplasser og leskur.
Yrkestransport (2)
Godstransport (3)
Enkeltturtillatelse, Fellesskapstillatelse, Frakt og logistikk, Godsløyve, Spesialtransport, Transportbevilling, Transportløyve, Tungtransport, Vegliste
Alle som skal drive godstransport med motorvogn over 3500 kg, må ha løyve. Fylkeskommunene har det administrative ansvaret for løyveordningene. Privatpersoner eller t.d. et idrettslag kan i enkelttilfeller gjennomføre transportoppdrag uten løyve.
Parkering og hvileplasser (3)
Avgiftsparkering, Innfartsparkering, Parkeringsavgift, Parkeringsbot, Parkeringsgebyr, Parkeringskort, Parkeringsløyve, Parkeringsplass, Parkeringstillatelse, Rasteplasser, Utfartsparkering
Parkeringstillatelser, parkeringsgebyr, regelverk for gateparkering, parkering for forflytningshemmede, klage på parkeringsbot, betaling av parkeringsbot.
Persontransport (3)
Buss, Drosjeløyve, Enkeltturtillatelse, Fellesskapslisens, Limousin, Passasjertransport, Selskapsvognløyve, Taxi, Transportbevilling, Transportløyve, Turbil, Turbuss, Turvognløyve
Ansvaret for lokal kollektivtransport er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Staten har det overordnede ansvaret for den samlede transportpolitikken, og skal utvikle og fastsette rammevilkårene for kollektivtransporten.