Los

Arbeid (1)
Arbeidsliv (2)
Arbeidsavtale (3)
Arbeidskontrakt, Tilsetjingsforhold, Tilsetjingskontrakt
Avtale som omtalar rettane og pliktene til arbeidsgjevar og arbeidstakar.
Arbeidsgjevar (3)
Aa-melding, Aa-registeret, Arbeidsgivaransvar, Arbeidsgivarkontroll, Arbeidsgjevaransvar, Arbeidsgjevarkontroll, Lønns- og trekkoppgåve, Tiltaksarrangør
Alle som har tilsett arbeidstakarar for å utføre arbeid i si teneste.
Arbeidsløyve (3)
Arbeidsinnvandring
Om du er frå eit land utanfor EU/EØS og ynskjer å arbeide i Noreg, må du ha oppholdstillatelse. Hvis du ikkje allereie har oppholdstillatelse, må du søke om oppholdstillatelse for arbeid. Tidlegere blei dette kalla ein arbeidstillatelse. Dette kan for eksempel vere ein oppholdstillatelse for faglærte arbeidarar, nasjonalitetskokker, sesongarbeidere, sjølvstendig næringsdrivande eller tilsett i ein humanitær, ideell eller religiøs organisasjon.
Arbeidsmarknadstiltak (3)
AMO, Arbeidspraksis, Lønnstilskot, Praksisplass, Tiltaksarrangør
Tiltak som skal bidra til å styrkje kompetanse og arbeidsevna til deltakarane, gje deltakarane betre føresetnader for å få ordinært arbeid, førebyggje og dempe skadeverknadene av arbeidsløyse m.m.. Til dette høyrer Arbeidsmarked-kurs, arbeidspraksis i ordinære eller skjerma verksemder, arbeid med bistand, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift m.m. Arbeids- og velferdsetaten er ansvarleg for tiltaka, og Nav fylke skal godkjenna dei.
Arbeidsmiljø (3)
AMU, Arbeid av barn og ungdom, Arbeidsmiljøutval, Arbeidstilsynet, BHT, Bedriftshelseteneste, Gravide arbeidstakarar, HMT, Helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid, Helse-, miljø- og tryggleiksarbeid, Mellombels arbeidsplass, Omplassering, Skiftande arbeidsplass, Unge arbeidstakarar, Verneombod
Forholda for arbeidstakarane på ein arbeidsplass, særleg dei fysiske, vernetekniske, yrkeshygieniske og velferdsmessige forholda.
Arbeidstvist (3)
Arbeidskonflikt, Arbeidstakarorganisasjon, Arbeidstakarorganisasjon, Fagforeining, Interessetvist, Lockout, Streik, Tenestetvist
Arbeidstvist er ein spesifikk type konflikt som kan oppstå på arbeidsplasser. Arbeidstvisten kan oppstå som følgje av uenighet om for eksempel lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø osv. I Norge oppstår arbeidstvister som regel i forbindelse med krav fra ansatte om oppretting av tariffavtale og/eller ved reforhandling av eksisterande tariffavtale
CV (3)
Curriculum vitae, Kandidatsøk
Eit samandrag over erfaringar og kvalifikasjonar fra utdanning og yrkesliv. Det er vanlig å leggje ved ein CV når ein søker på ein stilling. Ein CV inneheld vanlegvis informasjon om personalia, utdanning og arbeidserfaring, kurs, fritidsinteresser og liknande.
Ferierettar (3)
Fellesferie
Ferie er ein vanleg nemning på samanhengande rekkje av dagar då man har fri frå arbeidet. I Norge er dette regulert i ferielova.
Inkluderande arbeidsliv (3)
IA-avtale, IA-bedrift, Tilretteleggingstilskot
Eit avtalesamarbeid som skal skape eit arbeidsliv med plass til alle gjennom å førebyggje sjukefråvær og fråfall og på denne måten bidra til å øke sysselsettningen.
Innemiljø (3)
Hygiene, Inneklima, Reinhald, Ventilasjon
Tilskot, råd og rettleiing om betre innemiljø.
Oppseiing (3)
Avskil, Overflødig
Oppseiing er den vanlegaste måten å avslutte eit arbeidsforhold på. Det finnast faste reglar for korleis ei oppseeing skal skje. Desse reglane finn ein i arbeidsmiljølova.
Permittering (3)
Permittering inneber at arbeidstakaren vert heilt eller delvis løyst frå arbeidet på grunn av innskrenking i drifta eller arbeidsstans bestemt av arbeidsgjevar.
Sjukefråvær (3)
Eigenmelding, Sjukemelding, Sjukmelding
Sjukefråvær er fråver frå lønna arbeid på grunn av sjukdom. .
Tilrettelegging på arbeidsplassen (3)
Dette omfatter brukeroppfølging og veiledning til de som trenger hjelp med å stå i arbeid eller være i aktivitet.
Yrkesskadedekning (3)
Arbeidsulukke, Skadeforklaring, Yrkesrelatert helseplage, Yrkessjukdom, Yrkesskadeforsikring
Yrkesskade er ein skade som skjer ved ei ulykke i arbeidstiden. Yrkesskadedekningen gir særfordelar utover folketrygda sitt ordinære stønadssystem.
Arbeidssøking (2)
Arbeidsløyve (3)
Arbeidsinnvandring
Om du er frå eit land utanfor EU/EØS og ynskjer å arbeide i Noreg, må du ha oppholdstillatelse. Hvis du ikkje allereie har oppholdstillatelse, må du søke om oppholdstillatelse for arbeid. Tidlegere blei dette kalla ein arbeidstillatelse. Dette kan for eksempel vere ein oppholdstillatelse for faglærte arbeidarar, nasjonalitetskokker, sesongarbeidere, sjølvstendig næringsdrivande eller tilsett i ein humanitær, ideell eller religiøs organisasjon.
Arbeidsmarknadstiltak (3)
AMO, Arbeidspraksis, Lønnstilskot, Praksisplass, Tiltaksarrangør
Tiltak som skal bidra til å styrkje kompetanse og arbeidsevna til deltakarane, gje deltakarane betre føresetnader for å få ordinært arbeid, førebyggje og dempe skadeverknadene av arbeidsløyse m.m.. Til dette høyrer Arbeidsmarked-kurs, arbeidspraksis i ordinære eller skjerma verksemder, arbeid med bistand, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift m.m. Arbeids- og velferdsetaten er ansvarleg for tiltaka, og Nav fylke skal godkjenna dei.
CV (3)
Curriculum vitae, Kandidatsøk
Eit samandrag over erfaringar og kvalifikasjonar fra utdanning og yrkesliv. Det er vanlig å leggje ved ein CV når ein søker på ein stilling. Ein CV inneheld vanlegvis informasjon om personalia, utdanning og arbeidserfaring, kurs, fritidsinteresser og liknande.
Yrkesautorisasjon (3)
Autorisasjon
Rett til å praktisere eit yrke.
Inntekt (2)
Feriepengar (3)
Feriepengar er ei godtgjersle ein arbeidstakar opparbeider seg rett til gjennom kalenderåret forut for ferieåret. Feriepeng er eit prosenttillegg til den løna som er utbetalt året før pengane skal utbetalast. Retten til feriepeng er nedfelt i ferielova.
Lønn (3)
Likeløn, Lønnsgarantiordninga, Lønnsoppgjer, Lønnsregulativ, Lønsforhandling, Regulativ, Tariffavtale
Betaling for utført arbeid. Regulert av lovverk og avtalar.
Skattekort (3)
Frikort
Skattekortet er eit elektronisk dokument som viser kor mykje skatt arbeidsgjevaren din skal trekkje før løna vert utbetalt til deg.
Inntektssikring (2)
Alderspensjon (3)
AFP, Alderstrygd, Avtalefesta pensjon, Folketrygdpensjon, Førtidspensjon, Grunnbeløp, Grunnpensjon, Omsorgspoeng, Pensjonsfond, Pensjonskasse, Pensjonspoeng, Sjømannspensjon, Tidlegpensjon
Pensjonsutbetaling frå folketrygda etter fylte 67 år. I offentleg sektor er det også særaldersgrenser. Medrekna avtalefesta pensjon, pensjonsberekning m.m.
Arbeidsavklaringspengar (3)
Attføringspengar, Attføringsstønad, Attføringsytingar, Tidsavgrensa uførestønad, Uføregrad, Uføretrygd
Økonomisk yting som skal sikre inntekt til livsopphald til personar som har fått inntektsevna langvarig nedsett pga. sjukdom, skade eller lyte.
Attlevandepensjon (3)
Ektefellepensjon, Gjenlevandepensjon
Pensjon/overgangsstønad til attlevande ektefelle, registrert partnar eller sambuar ved dødsfall.
Barnepensjon (3)
En yting til barn som har mista ein eller begge foreldra. Pensjonen skal sikre barnet inntekt til livsopphald.
Forsørgingstillegg (3)
Ei behovsprøvd yting til alders- og uførepensjonistar som forsørgjer ektefelle og/eller barn under 18 år.
Pensjonskalkulator (3)
Pensjonsutrekning, Pensjonsutrekning
Automatisert informasjon på internett der ein kan rekne ut framtidig alderspensjon frå folketrygda. Statens Pensjonskasse og Kommunal Landspensjonskasse har også pensjonsberekningar på Internett.
Personskadetrygd (3)
Invalidepensjon, Krigsinvalidepensjon, Krigspensjon, Samordning
Folketrygda er den mest generelle trygdeordninga, og ho omfattar alle som er busette i Noreg. Personskadetrygdene (krigspensjon og "gammal" yrkesskadetrygd) og tenestepensjonsordningane må sjåast som supplerande ordningar til folketrygda.
Sjukepengar (3)
Gjev kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive folketrygd-medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sjukdom eller skade.
Tenestepensjon (3)
Samordning
Ei alderspensjons-opptening i tillegg til folketrygda. Arbeidsgjevarar har plikt til å oppretta ei pensjonsordning for tilsette og personar som utfører arbeid i foretaket.
Tilleggstønader til arbeidsretta tiltak (3)
Stønad som skal kompensere for bestemte utgifter i forbindelse med gjennomføring av arbeidsretta tiltak.
Uføretrygd (3)
Turistinformasjon
Økonomisk yting som kan gjevast dersom det ikkje er utsikt til betring av inntekts- eller arbeidsevne.
Permisjonsordningar (2)
Foreldrepermisjon (3)
Adopsjonspermisjon, Barselpermisjon, Fedrekvote, Fødselspermisjon, Pappapermisjon, Svangerskapspermisjon, Tidskonto
Permisjon frå arbeid for mor og far i samband med fødsel og adopsjon, dersom vilkåra for opptening er oppfylte.
Omsorgspermisjon (3)
Permisjonsrettar for arbeidstakarar i forbindelse med sjukdom til barn og barnepassar, og fedres rett til to veker fri i samband med fødselen. Tilsvarande gjeld adoptivforeldre og fosterforeldre i samband med at dei overtek omsorgen for barnet.
Utdanningspermisjon (3)
Studiepermisjon
Rett til heiltids- eller deltidspermisjon til arbeidstakarar som etter ei tid i arbeidslivet ønskjer seg meir utdanning. Kan krevjast for inntil tre år og er ein del av kompetansereformen.
Velferdspermisjon (3)
Fri frå arbeid når det er viktige grunnar for det.
Bygg og eigedom (1)
Bygging (2)
Byggjesak (3)
Ansvarsrett, Arealbruksendring, Beliggenhetskontroll, Bruksendring, Bustadbygging, Byggeløyve, Bygging, Byggjeforskrifter, Byggjeforskrifter, Byggjeløyve, Byggjemelding, Byggjesøknad, Byggjetiltak, Byggsak, Ferdigattest, Førehandskonferanse, Grunnundersøking, Husbygging, Husutstikking, Hyttebygging, Nabovarsel, Sjølvbyggjar
Løyve og dokument i samband med oppføring eller endring av eit bygg, som t.d. byggjemelding, byggjeløyve, nabovarsel m.m.
Forureina grunn (3)
Deponi, Forureining, Grunnforureining, Grunnforureining, Jordforureining, Jordureining, Jordureining, Miljøvern
Den som skal byggje eller grave på ein eigedom der det kan vere forureina grunn, har plikt til å sjekke omfanget av ei eventuell forureining. Berre fagekspertar kan brukast til å gjennomføre undersøkinga. Der det finst slik forureining, skal det lagast ein eigen tiltaksplan for korleis grunnen skal sikrast.
Førehandskonferanse (3)
Førehandskonferanse er ei ordning der tiltakshavar (byggherre) og kommunen kan møtast for å avklare førutsetningar for byggetiltaket og rammene for den vidare saksbehandlingen.
Gravemelding (3)
Graveløyve, Terrenginngrep
Kommunen gir løyve til å grave i kommunale vegar, parkområde og friområde.
Klage på byggjesak (3)
**
Melding om bygging (3)
Melding til kommunen om bygging eller tilbygg som er unnateke søknadsplikt.
Melding om ulovlege tiltak (3)
Innbyggjarar kan melde frå om byggjetiltak som dei meiner er ulovlege eller farlege.
Nabovarsel (3)
Den som skal byggje eller grave har plikt til å varsle naboar og gjenbuere om tiltaket før dei tek i gong. Naboar skal ha høve til å kvittere når dei ikkje har nokre merknader, eller protestere. Kommunen kan frita søkjaren for varsling eller utvide varslingsplikta, avhengig av tiltaket.
Eigedom (2)
Adressetildeling (3)
Adressering, Gateadresse, Gatenamn, Husnummer, Vegnamn, Vegnamn
Kommunen gir eller endrar adresser. Eigarar og andre som blir påverka av avgjerda har rett til å uttale seg.
Brukseiningsnummer (3)
Adresse, Bustadnummer, Bustadregister
**
Buplikt (3)
Konsesjon
Kommunen ønskjer å leggje til rette for levande lokalsamfunn og sikre busetjinga ved at bustadeigedomar i størst mogeleg grad blir nytta som heilårsbustader. Ved kjøp av ein bustad i eit område med buplikt, er ein forplikta til å bu der. For å bli friteke frå buplikta kan ein søkje om konsesjon.
Deling av eigedom (3)
Ved deling av ein eigedom blir det oppretta ein ny sjølvstendig eigedom med eige gardsnummer og bruksnummer.
Eigedomsregister (3)
Bruksnummer, GAB-register, Gardsnummer, Matrikkel, Matrikkelen
Register over fast eigedom, herunder bygningar, bustadar og adresser. Matrikkelen er offisielt register over fast eigedom i Noreg.
Feiing (3)
Tilsyn med eldstad, Tilsyn med fyringsanlegg
Vedlikehald og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen har brannførebyggjande oppgåver, som feiing og tilsyn.
Freda eigedom (3)
Kommunen kan avgjere at visse bygningar er bevaringsverdige, utan at dei er blitt freda av riksantikvaren. Sjølv om avgjerda ikkje gir formelt vern, vil det ha aktualitet for byggje- og rivesaker.
Hefte på eigedom (3)
Hefte på ein eigedom er ein rett som avgrensar bruken til grunneigaren av eigedomen. Buplikt, kulturminnevern eller reguleringsplaner er døme på typar heftelser.
Kommunale avgifter og gebyr (3)
Avlaupsavgift, Avlaupsgebyr, Brøyteavgift, Brøytegebyr, Feieavgift, Feiegebyr, Kemner, Kloakkavgift, Kloakkgebyr, Kommunale gebyr, Kommunekasse, Renovasjonsgebyr, Vassavgift, Vassgebyr
Avgifter er indirekte skattar som blir lagde på omsetning av varer og tenester. Gebyr er ei betaling for offentleg eller privat utført teneste, slik som renovasjonsgebyr og feiegebyr.
Oppmåling (3)
Dele, Deling av grunneigedom, Delingsforretning, Delingssøknad, Eigedomsdeling, Eigedomsmåling, Fastmerke, Flybilete, Flyfoto, Frådeling, Grensejustering, Grensepåvising, Grunnlagsnett, Justering av grense, Kartdata, Kartforretning, Kartverk, Målebrev, Ortofoto, Påvising av grense, Samanføying av eigedommar, Tomt
Oppmåling er ei kommunal oppgåve som omfattar fastsetjing, forklaring og merking av nye grensar, endring av gjeldande grenser og dokumentasjon til matrikkelen (eigedomsregisteret).
Privat veg (3)
Privat veg
Ei avkøyrsle er området mellom ein offentleg veg og privat eigedom. Kommunen gir tillatelse til å byggje eller flytte ei avkøyrsle frå kommunal veg.
Renovasjon (3)
Attvinning, Avfall, Avfallsbehaldar, Avfallsplan, Boss, Bostømming, Kjeldesortering, Miljøsanering, Resirkulering, Returordning, Retursystem
Kommunane sørgjer for innsamling av hushaldsavfall, mottak for farleg avfall og returordningar for bestemde typar avfall.
Rettigheitsregister (3)
Grunnbok, Grunnboka, Heftelser, Tinglysing
**
Seksjonering (3)
Eigarseksjonering, Reseksjonering
Seksjonering vert nytta der ein eigedom består av fleire sjølvstendige einingar som skal seljast og pantsetjast kvar for seg, og der det ikkje er naturlig å dele eigedommen på vanlig måte ved ei delingsforretning.
Vatn og avløp (3)
Kommunen sørger for tilkobling til det offentlige anlegget for vann og avløp.
Flytting (2)
Bustadattest (3)
Bustadbevis
**
Flyttemelding (3)
Adresseendring, Adresseendring, Emigrasjon, Flytting til utlandet, Folkeregister
Melding om flytting. Skal sendast til folkeregisteret ved likningskontoret. Medrekna flytting til utlandet.
Kjøp og sal (2)
Bustadfinansiering (3)
Bustadlån, Bustadtilskot, Byggelån, Etableringstilskot, Grunnlån, Husbanken, Huslån, Startlån, Utbetringslån
Lån og stønad frå kommunen og Husbanken, til dømes søknad om bustadlån, startlån.
Eigedomsomsetning (3)
Bustadkjøp, Bustadomsetnad, Bustadomsetning, Bustadsal, Eigedomskjøp, Eigedomssal, Kjøp av eigedom, Meklaropplysningar, Sal av eigedom
**
Tinglysing (3)
Grunnbok, Samanføyingsattest, Sammenføyningsattest, Skøyte, Tinglysingsgebyr
Tinglysing er ei offentleg registrering av ein avtale mellom to partar om rettar og plikter som gjeld fast eigedom eller visse typar lausøyre. Tinglyste dokument som gjeld fast eigedom blir registrerte i grunnboka.
Leige og utleige (2)
Kommunal bustad (3)
Kommunal leilegheit, Kommunal utleigebustad, Mellombels bustad, Mellombels husvære
Bustad ått av kommunen som blir brukt til å leige ut bustad til dei med økonomiske problem.
Leigeforhold (3)
Framleige, Husleige, Husleigekontrakt
Avtalar om bruksrett til husrom mot vederlag.
Tomtefeste (3)
Bygsel, Festeavgift, Festetomt
Leige av grunn til hus som festaren (den som leiger) har på tomta.
Planar (2)
Fylkesdelplan (3)
Ein fylkesdelplan omfattar ein bestemt del av fylket sitt areal.
Fylkesplan (3)
Fylkesplanen er styrande for all planlegging i fylkeskommunen. Planen skal skape langsiktigheit og forutsigbarheit i politikk og arealbruk for fylket sine innbyggjarar. Ei effektiv planlegging føreset kontakt og samspel mellom fylkeskommunen, private lokale interesser og statlege og kommunale organ under utarbeidinga av planane. Gjennom opne møter, informasjon og høyring søkjer fylkeskommunen å stimulere til debatt og medverknad før avgjerd fattast.
Kommunedelplan (3)
En kommunedelplan omfattar ein bestemt del av det totale arealet til kommunen.
Kommuneplan (3)
Arealdelen til kommuneplanen, Arealplanlegging, Detaljregulering, Føresegner til kommuneplanen, Næringsplan, Områderegulering, Oversynsplanlegging, Samfunnsdelen til kommuneplanen, Samfunnsplan
Kommuneplan er styrande for all planlegging i kommunen. Planen skal skape langsiktigheit og forutsigbarheit i politikk og arealbruk for kommunen sine innbyggjarar. Ei effektiv planlegging føreset kontakt og samspel mellom kommunen, private lokale interesser og statlege og fylkeskommunale organ under utarbeidinga av planane. Gjennom opne møter, informasjon og høyring søkjer kommunen å stimulere til debatt og medverknad før avgjerd fattast.
Private reguleringsplanar (3)
Arealbruksendring, Arealplanlegging, Offentleg reguleringsplan, Oreigning, Privat reguleringsplan, Reguleringsforskrift, Reguleringsføresegn
Ein reguleringsplan syner kva område det kan byggjast på. Private tiltakshavarar, organisasjonar og andre myndigheter kan fremja forslag til detaljregulering for dei områda som ikkje er regulerte.
Regional planlegging (3)
Fylkesplanlegging, Interkommunalt plansamarbeid, Regionale planer
Fylkesplanlegging er heimla i plan- og bygningslova og er eit verkemiddel for å utvikle fylket. Kan m.a. innehalde retningslinjer for bruken av areal og naturressursar som har vesentleg verknad ut over grensene for ein kommune eller som må sjåast i samanheng med for fleire kommunar. Planane blir til i ein prosess leia av fylkeskommunen, og Fylkestinget vedtek planane.
Reguleringsplan (3)
Arealbruksendring, Arealplanlegging, Offentleg reguleringsplan, Oreigning, Privat reguleringsplan, Reguleringsforskrift, Reguleringsføresegn
Ein reguleringsplan er ein politisk vedteken plan over eit avgrensa område. Reguleringsplanen fastset korleis området kan brukast og kva som kan byggjast der. Planen omfattar eit kart med reguleringsbestemmelsar.
Temaplan (3)
Temaplanar er kommunedelplanar for bestemte tema, sektorar eller tenester.
Prisar og gebyr for bygg og eigedom (2)
Betalingssatsar for kommunale tenester (3)
Betaling for kommunale tenester, som feiing, vatn og avløpsgebyr, bostømming, osv.
Eigedomsskatt (3)
Ein kommunal skatt basert på verdien av ein eigedom.
Gebyr for byggjesak (3)
Kommunens politisk vedtekne regulativ for fastsetjing av gebyr og betalingssatsar.
Renovasjonsavgift (3)
Renovasjonsgebyr>
**
Demokrati og innbyggjarrettar (1)
Innbyggjarettar (2)
Flyktningar og vern (3)
Asyl, Asylmottak, Transittmottak
Til dette høyrer kvoteflyktningar, asylsøkjarar, asylmottak, rettar flyktningar og asylsøkjarar har m.m.
Likestilling (3)
Kjønnsdiskriminering
**
Menneskerettar (3)
Ytringsfridom
Grunnleggjande rettar og fridomar som individa har overfor statsmaktene, og som følgjer av internasjonale overeinskomstar og praksis. Til dei klassiske menneskerettane høyrer rettstryggleik, religionsfridom, stemmerett og ytringsfridom.
Opphaldsløyve (3)
Arbeidsinnvandring, Busetjingsløyve, Busettiingsløyve, Familiegjenforening, Familieinnvandring
Løyve til å opphalde seg i landet permanent eller for ei kortare elle lengre tid.
Pass og visum (3)
Legitimasjon, Reisedokument, Reiseløyve, Schengen-avtalen, Utlendingspass
Alle norske statsborgarar som skal reise utanfor Norden, bør ha gyldig norsk pass. Pass er det einaste godkjende norske identitetsdokumentet. Du treng difor passet som legitimasjon ved innkvartering, banktenester og i andre tilfelle der det blir kravd identitetsdokumentasjon. Også på reiser til land som er med i Schengen-samarbeidet blir ein tilrådd å ta med pass. Enkelte land krev også visum for å reise inn (og ut) av landet.
Statsborgarskap (3)
Inneber tilhøyring til ein stat, og visse rettar og plikter overfor denne staten. Norsk statsborgarskap kan ein få ved fødsel, adopsjon, etter melding eller etter søknad.
Verjemål (3)
Hjelpeverje, Mindreårig, Overformynderiet, Umyndig
Verje er ein person som tek seg av ein umyndig sine interesser og handlar for den umyndige i formuessakene hans. Ein umyndig er etter lova ein mindreårig (under 18 år) eller ein som er umyndiggjort. Den umyndige kan ikkje sjølv råde over midlane sine eller binde seg ved rettshandel med mindre anna er bestemt.
Medverknad (2)
Innbyggjarforslag (3)
Eit forslag som er fremja av innbyggjarane. Kommunestyre eller fylkesting pliktar å ta stilling til framlegg som gjeld arbeidet deira dersom minst 2 % av innbyggjarane, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak framlegget.
Tolketeneste (3)
Omsetjing, Omsetting, Tegnspråktolk, Tolking, Translatør
Tenester som gjev att ein persons tale for andre lyttarar på det tidspunktet ytringa blir gjort. Attgjevinga kan vera muntleg, skriftleg eller på tegnspråk, og (oftast) på eit anna språk.
Openheit (2)
Elevrettar (3)
Elevrettar er nemninga for dei rettane som ligg i opplæringslova, forvaltingslova, offentleglova, personopplysingslova og forskrift om miljøretta helsevern. Det er kommunen og fylkeskommunen som er ansvarlege for elevane sine rettar.
Innsynsrett (3)
Innsyn
Rett til innsyn og informasjon om eigne personopplysningar for å ta vare på eige personvern. Det kan krevjast at urette eller unødvendige opplysningar skal slettast.
Personvern (3)
Kredittopplysningar, Overvaking, Overvaking, Persondata, Personregister, Tausheitserklæring, Teielovnad, Teieplikt
Personopplysningslova inneheld rettar om opplysninar om ein sjølv. Det er ikkje høve til å bruke informasjon om den einskilde utan at det vert gjeve samtykke til at opplysningane kan nyttast. Verksemder skal sikra opplysningane.
Personopplysningar (2)
D-nummer (3)
**
Flyttemelding (3)
Adresseendring, Adresseendring, Emigrasjon, Flytting til utlandet, Folkeregister
Melding om flytting. Skal sendast til folkeregisteret ved likningskontoret. Medrekna flytting til utlandet.
Fødselsattest (3)
**
Fødselsnummer (3)
Personnummer
**
Personnamn (3)
Etternamn, Folkeregister, Førenamn, Mellomnamn, Namneendring, Slektsnamn
Melding om å ta, endre eller sløyfe namn skal sendast til folkeregisteret. Alle skal ha førenamn og eitt enkelt eller dobbelt etternamn. I tillegg kan ein ha mellomnamn. Første gongs namneval må skje innan barnet fyller seks månader.
Personvern (3)
Kredittopplysningar, Overvaking, Overvaking, Persondata, Personregister, Tausheitserklæring, Teielovnad, Teieplikt
Personopplysningslova inneheld rettar om opplysninar om ein sjølv. Det er ikkje høve til å bruke informasjon om den einskilde utan at det vert gjeve samtykke til at opplysningane kan nyttast. Verksemder skal sikra opplysningane.
Politiattest (3)
Vandelsattest
**
Politikk og val (2)
Politiske parti (3)
Partifinansiering, Partiprogram, Partistøtte
Alle parti som vil ha einerett til partinamn eller ønskjer å stille liste etter "forenkla reglar" må la seg registrere i Partiregisteret ved Brønnøysundregistra.
Val (3)
Folkeavstemming, Fylkestingsval, Førehandsstemming, Kommmuneval, Kommunestyreval, Listeforslag, Manntal, Røystefør, Samemanntal, Sametingsval, Stemmerett, Stemmesetel, Stortingsval, Valkort, Valresultat
Avstemning for å peike ut personar til verv, stillingar og posisjonar. I Noreg er det stortingsval og kommune- og fylkestingsval kvart fjerde år. Alle norske borgarar som er fylt 18 år innan valåret har stemmerett.
Familie og barn (1)
Barnehage (2)
Barnehage - innhald og kvalitet (3)
Barnehagen skal vareta behovet til barna for omsorg og leik og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehageplass (3)
Barnehagedekning, Familiebarnehage, Foreldrebetaling, Friplass, Syskenmoderasjon
Barnehagen er ei pedagogisk tilrettelagt verksemd for barn under opplæringspliktig alder. Felles søknadsskjema for kommunale og private barnehagar.
Pedagogisk-psykologisk teneste (3)
Audiopedagog, Logoped, PP-teneste, PPT
Alle kommunar og fylkeskommunar skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Born/elevar under 15 år kan visast til tenesta av føresette eller i samråd med barnehage/skule. Unge over 15 år kan sjølv ta initiativ til kontakt med tenesta, eventuelt i samarbeid med skulen. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det vert utarbeidd ei sakkunnig vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak.
Tilsyn og godkjenning av barnehagar (3)
Kommunen fører tilsyn med private og kommunale barnehagar og skal godkjenne barnehagar under oppføring.
Barnevern og foreldrestøtte (2)
Barnevern (3)
Bekymringsmelding, Hjelpetiltak, Omsorgsovertaking, Omsorgsovertaking, Omsorgstiltak, Plasseringstiltak
Hjelp og støtte til barn, unge og familiar i vanskelege situasjonar.
Besøksheim (3)
Besøksfamilie
Hjelpetiltak for å betre foreldras omsorg for barna sine, for å hindre åtferdsproblem hos eit barn eller hindra problem i nettverket til barnet eller familien. Besøksheimen må godkjennast av barnevertenesta.
Fosterheim (3)
Beredskapsheim, Familieheim, Fosterbarn, Fosterforeldre, Tilsynsførar
Ein fosterheim er ein privat heim som tek mot barn og unge til oppfostring i kortare eller lengre tid. Medrekna fosterheimsavtale, økonomiske vilkår m.m.
Hjelp ved overgrep (3)
Barnehus, Barnemishandling, Familievald, Incest, Overgrepsmottak, Seksuelle overgrep
Kommunen kan tilby vern og hjelp ved vald og overgrep
Melding til barnevernstenesta (3)
Både privatpersonar og offentlege instansar kan melde frå til barnevernstenesta om at eit barn kan ha det vanskeleg.
Støtte til familiar (3)
Familiekontor, Familierådgjeving, Familierådgjeving, Familievernkontor, Husmorvikar, Parkurs, Samlivskurs
Rådgjeving eller forskjellige former for avlasting til familiar som er sårbare og som treng hjelp.
Dødsfall og gravferd (2)
Dødsattest (3)
Dødsmelding, Dødsårsak, Legeerklæring ved dødsfall
**
Gravferd (3)
Begravelse, Bisetjing, Bisetting, Gravferdsstønad, Gravferdsstøtte, Gravlegging, Kremasjon, Kremering, Oskespreiing
Som regel er det dei nærmaste attlevande som har ansvaret for gravferda. Ved usemje om kven som skal sørgje for gravferda, treffer kommunen avgjerd. Dersom ingen sørgjer for gravferda, skal den sørgjast for av kommunen der avdøde hadde bustaden sin.
Gravferdsstønad (3)
Gravferdsstønad skal kompensere for utgifter i forbindelse med gravferd. Det kan også omfatte båretransport.
Gravplass (3)
Festa grav, Festegrav, Frigrav, Gravlund, Gravsted, Kistegrav, Kyrkjegard, Minnelund, Urnegrav, Urnelund
Alle som har bustad i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kyrkjeleg fellesråd kan gi løyve til at også personar utan bustad i kommunen kan få gravplass.
Skifte ved dødsfall (3)
Dødsbu, Dødsbuskifte, Offentleg skifte, Skifterett, Uskifta bu, Uskifte
Fordeling av formue og eigedom mellom arvingar etter eit dødsfall eller mellom ektefeller ved skilsmisse.Privat eller offentleg skifte.
Ekteskap (2)
Krisesenter (3)
Eit trygt, mellombels butilbod, informasjon om rettar, råd og rettleiing, formidling til hjelpeinstansar for kvinner, menn og barn som er utsett for vald eller truslar i nære relasjonar.
Separasjon og skilsmisse (3)
Søknad om separasjon og skilsmisse skal sendast til fylkesmannen i det fylket de sist budde saman. De må først søkje om separasjon. Under separasjonstida er de fremdeles formelt gift. Ingen av kan difor inngå ekteskap på nytt i denne perioden. Etter eit år, kan ein eller begge søkje om skilsmisse.
Tvangsekteskap (3)
Nemning på eit arrangert ekteskap som vert gjennomført trass i at minst ein av partane er motvillig.
Vigsel (3)
Borgarleg vielse, Borgarleg vigsel, Bryllaup, Ektepakt, Ekteskap, Ekteskapsinngåing, Ekteskapssvilkår, Folkeregister, Giftarmål, Giftemål, Kyrkjeleg vigsel, Partnarskap, Partnarskapsregistrering, Partnerskapsinngåing, Særeige, Vigsle
Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Noreg. Det betyr at ein blir vigt av ordførar, varaordførar eller ein annan tilsett eller folkevalt. Kyrkeleg vielse vert gjennomført av Den norske kyrkja eller eit anna trusamfunn
Familieytingar (2)
Attlevandepensjon (3)
Ektefellepensjon, Gjenlevandepensjon
Pensjon/overgangsstønad til attlevande ektefelle, registrert partnar eller sambuar ved dødsfall.
Barnebidrag (3)
Barnebidrag er eit bidrag frå ein forelder til ein annan til forsørging av felles barn som ikkje bur saman med begge foreldrene. Det kan også omfatte bidragsforskudd og ektefellebidrag.
Barnepensjon (3)
En yting til barn som har mista ein eller begge foreldra. Pensjonen skal sikre barnet inntekt til livsopphald.
Barnetrygd (3)
Barnetrygd skal bidra til å dekke utgifter til forsørgelse av barn
Kontantstøtte (3)
Bidra til at familiane blir gitt valfridom når det gjeld omsorgsform for barn.
Stønad til einsleg forsørgar (3)
Stønad til einsleg mor eller far som har aleineomsorgen for barn. Det omfattar også stønad til barnetilsyn, tilleggsstønader og stønad til skulepengar mv.
Ytingar til gjenlevende (3)
Gjenlevendepensjon og overgangsstønad til gjenlevande ektefelle / samboar. Kan også omfatte stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad. Barnepensjon blir gitt når ein eller begge foreldre er døde. Ytelsar til einsleg tidligere familiepleier som ikkje kan forsørge seg sjølv etter pleieforholdets opphør.
Ytingar ved sjukdom i familien (3)
Omsorgspengar, Opplæringspengar, Pleiepengar
Bidra til å dekke bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive i forbindelse med sjukdom til barn eller barnepassar, barn som har funksjonshemning og pleie av nærståande i livet sin sluttfase, som omfattar pleiepengar, omsorgspengar, opplæringspengar.
Ytingar ved svangerskap, fødsel og adopsjon (3)
Adopsjonspengar, Eingongsstønad, Foreldrepengar, Svangerskapspengar
**
Foreldre føresette (2)
Adopsjon (3)
Stebarnsadopsjon, Utanlandsadopsjon
Ta til seg eit barn som sitt eige.
Farskapserklæring (3)
Farskap til eit barn kan fastsetjast enten automatisk for barn født i ekteskap, ved erklæring eller ved dom. Far kan erklære farskap både før fødselen, i forbindelse med fødselen og etter fødselen.
Fastsetjing av foreldreskap (3)
Farskap, Foreldreansvar
Foreldreskap omfattar fastsettelse av farskap og medmorskap.
Foreldrepermisjon (3)
Adopsjonspermisjon, Barselpermisjon, Fedrekvote, Fødselspermisjon, Pappapermisjon, Svangerskapspermisjon, Tidskonto
Permisjon frå arbeid for mor og far i samband med fødsel og adopsjon, dersom vilkåra for opptening er oppfylte.
Medmorskap (3)
Søknad om medmorskap skal sendast folkeregistermyndigheita.
Omsorgspermisjon (3)
Permisjonsrettar for arbeidstakarar i forbindelse med sjukdom til barn og barnepassar, og fedres rett til to veker fri i samband med fødselen. Tilsvarande gjeld adoptivforeldre og fosterforeldre i samband med at dei overtek omsorgen for barnet.
Personnamn (3)
Etternamn, Folkeregister, Førenamn, Mellomnamn, Namneendring, Slektsnamn
Melding om å ta, endre eller sløyfe namn skal sendast til folkeregisteret. Alle skal ha førenamn og eitt enkelt eller dobbelt etternamn. I tillegg kan ein ha mellomnamn. Første gongs namneval må skje innan barnet fyller seks månader.
Ytingar til foreldre og føresette (3)
Bidragsforskot, Eingongsstønad, Foreldrepengar, Fødselspengar, Omsorgspengar, Overgangsstønad, Støtte til barnetilsyn
Økonomiske ytingar i samband med det å ha barn.
Samliv (2)
Krisesenter (3)
Eit trygt, mellombels butilbod, informasjon om rettar, råd og rettleiing, formidling til hjelpeinstansar for kvinner, menn og barn som er utsett for vald eller truslar i nære relasjonar.
Personnamn (3)
Etternamn, Folkeregister, Førenamn, Mellomnamn, Namneendring, Slektsnamn
Melding om å ta, endre eller sløyfe namn skal sendast til folkeregisteret. Alle skal ha førenamn og eitt enkelt eller dobbelt etternamn. I tillegg kan ein ha mellomnamn. Første gongs namneval må skje innan barnet fyller seks månader.
Sambuarskap (3)
Sambuarkontrakt
Det er inga generell likebehandling av sambuarar og ektepar i lovverket. Sambuarar blir behandla som ektefellar på enkelte område og som einslege på andre. Medrekna sambuarkontrakt.
Samlivsbrot (3)
Delt foreldreansvar, Mekling for foreldre, Samværsrett, Separasjon, Skilsmisse
Søknad om separasjon skal sendast til Fylkesmannen. Etter eitt år med separasjon kan ein søkja om skilsmisse. Ektefeller som flytter frå kvarandre utan å vere separerte, kan søkje om skilsmisse to år etter samlivsbrotet. Dersom ektefellene har felles barn under 16 år, må dei møte til mekling før dei kan separerast eller skiljast.
Vigsel (3)
Borgarleg vielse, Borgarleg vigsel, Bryllaup, Ektepakt, Ekteskap, Ekteskapsinngåing, Ekteskapssvilkår, Folkeregister, Giftarmål, Giftemål, Kyrkjeleg vigsel, Partnarskap, Partnarskapsregistrering, Partnerskapsinngåing, Særeige, Vigsle
Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Noreg. Det betyr at ein blir vigt av ordførar, varaordførar eller ein annan tilsett eller folkevalt. Kyrkeleg vielse vert gjennomført av Den norske kyrkja eller eit anna trusamfunn
Helse og omsorg (1)
Akutt hjelp (2)
Hjelp ved overgrep (3)
Barnehus, Barnemishandling, Familievald, Incest, Overgrepsmottak, Seksuelle overgrep
Kommunen kan tilby vern og hjelp ved vald og overgrep
Krisesenter (3)
Eit trygt, mellombels butilbod, informasjon om rettar, råd og rettleiing, formidling til hjelpeinstansar for kvinner, menn og barn som er utsett for vald eller truslar i nære relasjonar.
Legevakt (3)
Akutthjelp
**
Livskriser (3)
Akutt psykologisk hjelp i ein krisesituasjon. Tenesta tilbyr samtale, rådgjeving, hjelp til sjølvhjelp og formidlar kontakt med andre hjelpeinstansar.
Avlasting og støtte (2)
Følgjebevis (3)
Følgje
Eit dokument gjer det mulig å ta med seg følje utan ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmiddel der ordninga vert akseptert.
Korttidsopphald (3)
Akuttplass, Avlastingsopphald, Avlastningsopphald, Rehabiliteringsopphald, Vurderingsopphald
Tidsavgrensa opphald i institusjonar som til dømes sjukeheim. Vert tildelt heimebuande med behov for kortare opphald, gjerne i samband med sjukehusopphald.
Omsorgsavlasting (3)
Pleieavlasting
Eit tilbod til enkeltpersonar eller familiar som har tunge omsorgsoppgåver. Skal bidra til at omsorgsytaren får eit liv med god helse og tid til ferie og fritid. Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av heimejelp, dagtilbod eller avlastningsopphold på sjukeheim.
Omsorgsstønad (3)
Følgje, Omsorgsløn
Kommunen kan yte omsorgsstønad til personar som pleier og har omsorg for familie og nærståande. Hovudføremålet med omsorgslønnsordninga er å støtte opp under den familiebaserte omsorga, og gjere det mogeleg for private omsorgsytarar å halde fram med omsorgsarbeidet.
Personleg assistent (3)
Brukarstyrt personleg assistanse
Teneste som omfattar praktisk og personleg hjelp i dagleglivet for funksjonshemma med samansette og omfattande behov.
Rehabilitering (3)
Attføring
Hjelp til personar med samansette behov som har si årsak i nye skader, t.d. hjerneslag, trafikkskade o.l.
Rettleiing og kurs (3)
Brukarstyrt personleg assistanse
Tenester og tilbod til pårørande eller til dei som mellombels eller varig treng stønad eller avlasting.
Støtte til familiar (3)
Familiekontor, Familierådgjeving, Familierådgjeving, Familievernkontor, Husmorvikar, Parkurs, Samlivskurs
Rådgjeving eller forskjellige former for avlasting til familiar som er sårbare og som treng hjelp.
Støttekontakt (3)
Fritidsassistent, Fritidskontakt
Eit tilbod til personar med behov for kontakt, hjelp og rettleiing i kvardagen. Støttekontakten tilbyr mellom anna sosialt samvær etter behov og følgje til ulike fritidsaktivitetar.
Tilrettelagd arbeidstilbod (3)
Brukarstyrt personleg assistanse
Kommunen kan tilby og koordinere tiltak slik at yrkeshemma og utviklingshemma som har arbeidsevne og kapasitet, skal få varig og tilrettelagd arbeid etter enda utdanning.
Tilrettelagd fritid (3)
Aktiv fritid, Ferietilbod, Fritidskalender
Aktivitetar og tilbod for personar med fysisk eller psykisk funksjonsnedsetjing.
Tolketeneste (3)
Omsetjing, Omsetting, Tegnspråktolk, Tolking, Translatør
Tenester som gjev att ein persons tale for andre lyttarar på det tidspunktet ytringa blir gjort. Attgjevinga kan vera muntleg, skriftleg eller på tegnspråk, og (oftast) på eit anna språk.
Folkehelse (2)
Allergi (3)
Pollenallergi, Pollenvarsel, Pollenvarsling
Overfølsam overfor stoff ein kjem i kontakt med. Medrekna pollenvarsling.
Bioteknologi (3)
Fosterdiagnostikk, Genetiske undersøkingar, Genmodifisert mat, Genteknologi
All teknologi som baserer seg på bruk av mikroorganismar, plante- og dyreceller eller delar av slike celler til å framstille produkt, eller til å modifisere og forbetre levande organismar. Medrekna genteknologi og medisinsk bruk av bioteknologi.
Blodgjeving (3)
Blodbank, Blodgivar, Blodgjevar
Blod kan ikkje framstillast kunstig. Hovudregelen er at alle friske menneske mellom 18 og 65 år kan melde seg som blodgjevar og gje blod inntil fire gonger pr. år.
Ernæring (3)
E-stoff, Grøn resept, Kosthald, Mat, Matvarer, Næringsmiddel, Næringsmiddel, Tilsetjingsstoff, Tilsetjingsstoff
Kosthald og kosthaldstilrådingar
Fysisk aktivitet (3)
Grøn resept, Mosjon, Trening, Trim
Grøn resept og trening.
Gift (3)
Blåskjelvarsel, Forgifting, Giftig, Giftinformasjon, Løysemiddel
Informasjon om gift og forgiftningar.
Innemiljø (3)
Hygiene, Inneklima, Reinhald, Ventilasjon
Tilskot, råd og rettleiing om betre innemiljø.
Livsstil (3)
Samfunnsteneste
Kommunen tilbyr aktiviteter som fremmer helse og forebygger skade og sykdom.
Organdonasjon (3)
Donor, Donorkort, Organdonor
Organdonasjon er når ein organdonor gjev eitt eller fleire organ til andre. Som oftast skjer dette når donor er død, men ein levande person kan også avgje ei nyre og ein del av levera.
Radonmåling (3)
Måling av mengda radongass i inneluft.
Skadedyr (3)
Flått, Hovudlus, Husbukk, Kakerlakk, Lus, Maur, Mus, Møll, Rotter, Skadedyrbekjemping, Skadedyrkontroll, Skadedyrsbekjempelse, Skadedyrskontroll
Motarbeiding av skadedyr.
Smittevern (3)
Epidemi, Hygiene, Karantene, Kjønnssjukdom, Pandemi, Seksuelt overførlege sjukdommar, Smitte, Vaksinasjonskort, Vaksinasjonssertifikat, Vaksinering
Overvaking av smittsame sjudommar og smittestoff, og førebygging av smittsame sjukdommar.
Strålevern (3)
Radioaktivitet, Radon, Stråling, UV-stråling, UV-varsel, UV-varsling
Førebygging av skadelege verknader av stråling på menneske og miljø. Dette gjeld stråling frå radioaktivt stoff, røntgenstråling, partikkelstråling, og optisk stråling, radiofrekvent stråling, elektriske og magnetiske felt eller anna stråling med tilsvarande biologisk effekt, og ultralyd.
Støy (3)
Støyklage, Støyskjerming, Trafikkstøy
Tiltak og tilskot til tiltak som skal redusere støy frå fly, jarnbane, vegtrafikk og industri.
Tobakk (3)
Nikotin, Røykeavvenning, Røykeslutt, Røykestopp, Røyketelefonen, Røykfri, Røyking, Snus, Tobakksskade
Lovleg rusmiddel som ved bruk har ein betydeleg helserisiko. Det blir arbeidd for å redusere bruk av tobakk, motivere og gje hjelp til røykeslutt og sikre vern mot eksponering for tobakksrøyk.
Helsetenester (2)
Alternativ behandling (3)
Medisinske behandlingsmetodar som står utanfor etablert skulemedisin og ofte utanfor offentlege helsetilbod. Alternativ medisin vert ikkje dekt av folketrygda.
Behandlingsreise (3)
Utanlandsbehandling, dvs. behandling i utlandet ved manglande kompetanse i Noreg.
Ergoterapi (3)
Ergoterapeut
Tilbod til personer som har vanskar med å klare daglege aktivitetar, eller som står i fare for å få det i samband med alder, funksjonshemming, sjukdom eller skade.
Europeisk helsetrygdkort (3)
Helseforsikring, Helsetrygdekort
Dokumentasjon på at ein har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med statsborgarane i opphaldslandet. Gjeld ved midlertidig opphald i eit EØS-land eller Sveits.
Fengselshelseteneste (3)
**
Frikort for helsetenester (3)
Eigendel, Eigendelstak, Frikort
Den delen av ei helseteneste ein må betale sjølv. Summen blir fastsett av Stortinget kvart år.
Friskliv og meistring (3)
Kommunen tilbyr forskjellige tenester som bidreg til å halde innbyggjarane friske eller som bidreg til meistring av ein sjukdom.
Fysioterapi (3)
Fysioterapeut, Manuellterapeut, Manuellterapi
Ein del av helsetilbodet til kommunen. Blir gjeve i samband med førebyggjande helsearbeid og ved behandling av sjukdom eller skade. Medrekna manuell terapi.
Heimesjukepleie (3)
Livshjelp, Psykiatrisk heimesjukepleie, Terminal pleie
Sjukepleie for heimebuande pasientar. Tenesta kan omfatte sårbehandling, pleie, medikamenthandtering osv. for eldre, sjuke, funksjonshemma osb. Arbeidet vert utført av sjukepleiarar eller andre helsearbeidarar. Tenesta er gratis.
Helsesjukepleiar (3)
Ein helsjukepleiar er ein sjukepleiar med vidareutdanning i helsefremjande og førebyggande arbeid på system- og individnivå og er eit tilbod til skuleelevar.
Helsestasjon (3)
Barselgruppe, Helsesøster
Kommunalt tilbod om helsefremjande og førebyggjande helsearbeid.
Helsestasjon for ungdom (3)
Unge under 20 år kan få råd og rettleiing om blant anna rus, seksualitet, kjønnssjukdomar, psykiske problem og kosthald.
Kiropraktikk (3)
Kiropraktor
Ein kiropraktor gjev leddfrigjerande /manipulasjonsbehandling, men behandlar også muskulaturen. Behandlinga kan bli gjeven som førebyggjande helsearbeid og ved behandling av sjukdom og skade.
Langvarige helsetenester (3)
Somme har behov for tenester innanfor forskjellige område. Eksempel er tenester innanfor habilitering og rehabilitering, individuell plan og andre tverrfaglege eller koordinerte tenester.
Legehjelp (3)
Allmennlegeteneste, Allmennlækjar, Fastlegebyte, Fastlegeordning, Lækjarattest, Lækjartime, lækjarerklæring
Kommunale tilbod som omfattar legevakt og fastlege.
Lækjemiddel (3)
Apotek, Blå resept, Legemiddel, Medisin, Medisinering, Medisinutsal, Reseptbestilling, Reseptfornying
Eit lækjemiddel er eit farmasøytisk produkt som kan førebyggje, lækje eller lindre sjukdom, symptom, skade eller smerte hos menneske og dyr.
Psykisk helse (3)
BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Barnepsykiatri, DPS, Distriktspsykiatrisk senter, Psykiatri, Psykiske lidingar, Psykolog, Ungdomspsykiatri
I Opptrappingsplanen for psykisk helse er det tilrådd at distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal stå for det allmennpsykiatriske tilbodet, kommunane skal tilby bustad og nødvendig omsorg, mens sentralsjukehusa skal gje eit tilbod dersom det er naudsynt med spesielt store ressursar. Det er viktig at det er eit tett samarbeid mellom disse aktørane. (Norge.no)
Sjukeheim (3)
Aldersheim, Aldershjem, Bu- og behandlingssenter, Buform for heildøgns omsorg og pleie, Gamleheim, Langtidsopphald, Pleieheim, Pleiehjem, Rehabiliteringsopphald, Sjukeheim, Sjukeheimsopphald, Sjukeheimsplass, Sjukeheimsplass, Sykehjemsopphold
Kommunalt driven buform som skal ha tilbod om heildøgns opphald. Retta mot dei som ikkje får dekka sitt daglege behov for pleie og omsorg i heimen eller i omsorgsbustad. Tilbyr langtidsopphald, avlastningsopphald og korttidsopphald.
Sjukehus (3)
DRG, Diagnoserelaterte grupper, Fritt sjukehusval, Helseføretak, Spesialisthelseteneste
Ei fellesnemning på offentlege og private institusjonar som yter medisinsk hjelp.
Sjuketransport (3)
Ambulanse, Helsebuss, Helseekspress, Køyrekontor, Pasientreise, Sjukebil, Sjukehusbuss
**
Skulehelseteneste (3)
Helsesøster, Skulelege, Skulelækjar
Tilbod om helsetenester til alle skuleelevar under 20 år. Gjev råd og rettleiing, gjennomfører helseundersøkingar og vaksinasjonar og kan, ved behov, vise vidare til anna helsepersonell som fastlege, tannlege eller til spesialist. Har også som oppgåve å fremje godt lærings- og arbeidsmiljø for elevane. Kommunen er ansvarleg for tenesta.
Svangerskapsomsorg (3)
Fosterdiagnostikk, Fødsel, Graviditet, Heimefødsel, Jordmor, Jordmorteneste, Svangerskap, Svangerskapskontroll
Svangerskapskontroll på helsestasjonen er eit tilbod til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen skal tilby helseundersøkingar, rettleiing, opplysningsverksemd samt samlivs- og foreldrerettleiing.
Tannhelseteneste (3)
Kjeveortopedi, Periodontitt, Skuletannlege, Tannbehandling, Tannkjøtsjukdom, Tannlegevakt, Tannpleiar, Tannregulering
Helsetilbod tilrettelagt for å fremje god tannhelse hos innbyggjarane. Prioriterte grupper får gratis behandling. Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta.
Tryggleik i heimen (3)
Digital kalender, Digital varsling, Døralarm, Døralarm, E-lås, Elektronisk dørlås, Elektronisk medisindispenser, Fallvarsling, bevegelsesvarsling og røykvarsling, GPS, Komfyrvakt, Lokaliseringstenester, Responstenester, Sensorer for egenmåling, Talehjelpemiddel
Omfattar tenester og tekniske løysingar som gir heimebuande sjuke og eldre meir sjølvstende, medavgjerd, livskvalitet og komfort.
Vaksine (3)
Vaksine mot smittsame sjukdomar blir tilboden heile befolkninga. Det er kommunen si helseteneste som står for tilbodet.
Hjelpemiddel (2)
Høyrselshjelpemiddel (3)
Hjelpemiddel for høyrselshemma.
Kommunikasjon og kognisjon (3)
Hjelpemiddel til personar med funksjonsnedsetting av tale og språk til personer som har skadar, er operert eller som har redusert funksjonsevne på grunn av sykdom.
Rørslehjelpemiddel (3)
Hjelpemiddel for rørslehemma.
Synshjelpemiddel (3)
Hjelpemiddel for blinde, svaksynte og andre synshemma.
Omsorgstenester (2)
Bufellesskap (3)
Kommunalt butilbod til psykisk utviklingshemma, eldre, personar med funksjonsnedsetting eller einslege mindreårige asylsøkjarar.
Dagtilbod (3)
Dagopphald, Dagsenter
Eit tilbod til heimebuande eldre, funksjonshemma m.fl. Dagsentera skal gje deltaking i sosialt fellesskap, hindre isolasjon og gje høve til auka meistring og utvikling av funksjonsnivå.
Eigenbetaling (3)
Betalingsfritak, Betalingsreduksjon
Den delen av ei omsorgsteneste ein må betale sjølv. Til dette høyrer eigenbetaling for t.d. heimehjelp og tryggleiksalarm. Ikkje medrekna foreldrebetaling i barnehage, skulefritidsordning eller kulturskule.
Heimehjelp (3)
Praktisk bistand i heimen, Reingjeringshjelp
Tilbod om praktisk hjelp i heimen for personar som på grunn av sjukdom, funksjonshemming, rusmiddelmisbruk, alder aller andre årsaker treng hjelp til daglege gjeremål.
Heimesjukepleie (3)
Livshjelp, Psykiatrisk heimesjukepleie, Terminal pleie
Sjukepleie for heimebuande pasientar. Tenesta kan omfatte sårbehandling, pleie, medikamenthandtering osv. for eldre, sjuke, funksjonshemma osb. Arbeidet vert utført av sjukepleiarar eller andre helsearbeidarar. Tenesta er gratis.
Matlevering (3)
Matombringing
Tillbod til heimebuande eldre eller funksjonshemma som pga. alder eller andre årsaker ikkje er i stand til å lage mat.
Omsorgsbustad (3)
Tilrettelagt bustad
Ein omsorgsbustad er ein bustad som er tilpassa rørslehemma og lagt til rette slik at bebuaren skal kunne ta imot heildøgnsomsorg etter behov. Bustaden er bebuaren sin eigen heim. Bebuaren betalar husleige og får heimetenester på same vilkår som for andre heimebuande.
Omsorgsstønad (3)
Følgje, Omsorgsløn
Kommunen kan yte omsorgsstønad til personar som pleier og har omsorg for familie og nærståande. Hovudføremålet med omsorgslønnsordninga er å støtte opp under den familiebaserte omsorga, og gjere det mogeleg for private omsorgsytarar å halde fram med omsorgsarbeidet.
Pasient- og brukarombod (3)
Pasienteombod, Pasientklage
Helsetilsynet i fylket kan etter forspurnad frå pasient eller pårørande vurdere om helsepersonell i spesialisthelsetenesta har gitt forsvarleg behandling. Ein eventuell klage skal sendast til Statens helsetilsyn for vurdering etter helsepersonelllova.
Tilrettelagd transport (3)
Drosjelappar, Reiserett, TT-brukar, TT-kort, TT-ordning, TT-tjeneste
Ei teneste retta mot funksjonshemma som er avhengig av dør-til-dør-transport. Skal gje høve til å ta del i aktivitetar i nærmiljøet. TT-ordninga skal berre nyttast til lokale fritidsreiser, og ikkje til sjuketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som vert dekka av folketrygda.
Pasientrettar (2)
Klage på helse- og omsorgstenester (3)
Pasient eller pårørande har rett til å klage om dei er misfornøgd med utføringa av ein teneste eller om det er skjedd en feil. Om det er skjedd ei svært alvorleg hending, kan pårørande og/eller pasient melde det til Statens helsetilsyn.
Pasient- og brukarombod (3)
Pasienteombod, Pasientklage
Helsetilsynet i fylket kan etter forspurnad frå pasient eller pårørande vurdere om helsepersonell i spesialisthelsetenesta har gitt forsvarleg behandling. Ein eventuell klage skal sendast til Statens helsetilsyn for vurdering etter helsepersonelllova.
Pasientskadeerstatning (3)
Pasienteombod, Pasientklage
Er ein blitt påført skade etter behandlingssvikt innan den offentlege helsetenesta, kan ein ha krav på erstatning. Norsk pasientskadeerstatning er ein eigen erstatningsordning som er oppretta for fysiske pasientskadar innan for det offentlege helsevesen. Pasientombudet kan gi nærare informasjon om dette.
Rus og avhengigheit (2)
Aktivitetar og livsmeistring for rusavhengige (3)
Aktivitetar og ressursar som blir tilbydd rusavhengige, som arbeidstrening, helsesamtalar, fritidsaktivitetar, osv.
Doping (3)
Bruk av stoff som kan påverke prestasjonsevna til kroppen i ulike samanhengar.
Hjelp ved rusavhengigheit (3)
Hjelp til å stoppe misbruk av alkohol og andre rusmiddel. Tiltak kan også omfatte råd, rettleiing og hjelp til familiar.
Speleavhengigheit (3)
Spelavhengigheit, Spelegalskap
Speleavhengigheit er ein tilstand det ein person er vorten avhengig av pengespel og har mista kontrollen over forbruket sitt.
Svangerskap (2)
Abort (3)
Svangerskapsavbrot
Sjølvbestemt svangerskapsavbrot innan 12. svangerskapsveke.
Prevensjon (3)
Sterilisering
Middel eller metode for å hindre uønska graviditet. Helsestasjonen i kommunen gjev informasjon og rettleiing.
Svangerskapsomsorg (3)
Fosterdiagnostikk, Fødsel, Graviditet, Heimefødsel, Jordmor, Jordmorteneste, Svangerskap, Svangerskapskontroll
Svangerskapskontroll på helsestasjonen er eit tilbod til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen skal tilby helseundersøkingar, rettleiing, opplysningsverksemd samt samlivs- og foreldrerettleiing.
Ufrivillig barnløyse (3)
Assistert befruktning, In vitro-befruktning, Kunstig befruktning, Prøverøyrsbefrukting, Prøverøyrsbefruktning
Infertilitet hos ein eller begge partane i eit parforhold, eller kombinasjon av dårlege vilkår for å få barn hos begge to.
Kultur, idrett og fritid (1)
Bibliotek (2)
Bibliotektenester (3)
Bokbuss, Bokbåt, Fagbibliotek, Folkebibliotek, Folkeboksamling, Fylkesbibliotek, Høgskulebibliotek, Høgskulebibliotek, Læringssenter, Skulebibliotek, Universitetsbibliotek
Bibliotektenester omfattar lån av medium, lesing og studium, men er også ein møteplass og sosial arena og lokale for kulturarrangement. Biblioteket skal være gratis for alle. Formålet er å arbeide for opplysing, utdanning og anna kulturell verksemd.
Lånekort (3)
Lånekortet blir brukt for å identifisere den som låner og til å registrere utlån på biblioteket.
Utlån og reservasjon (3)
Biblioteka låner ut bøker og medium gratis.
Friluftsliv (2)
Badeplass (3)
Bad, Badestrand, Badetemperaturar, Badevatn, Basseng, Symjeanlegg, Symjebasseng, Symjehall
**
Bålbrenning (3)
Bråtebrann, Bråtebrenning, Bålplass, Grillplass, Jonsokbål, St. Hansbål
Utandørs brenning eller brenning av avfall i småomnar. Kommunen fastset lokale reglar.
Friområde (3)
Friluftsområde, Gapahuk, Marka, Markaområde, Park, Parkanlegg, Telting, Teltplass, Turområde
Eit geografisk avgrensa areal som er regulert av kommunen til friluftsliv. Regulering til friområde blir gjerne brukt for å sikre publikumet tilgang til attraktive areal nær tettbygd område. Det gjeld spesielt område som eignar seg for badeliv, sportsfiske, leik og turgåing og på ski.
Sykkel (3)
Bysykkel, Sykkelfelt, Sykkelkart, Sykkelparkering, Sykkelsti, Sykkelveg, Sykkelveg, Sykling
Kommunen kan tilby syklar til utleige eller utlån. Kommunen planlegg, utviklar og driftar sykkelstiar.
Tilskot til friluftsliv (3)
Tilskot til tiltak som fremjar bruk av natur og friluftsområde.
Tilskot til viltformål (3)
**
Turløyper (3)
Natursti, Sykkelløyper, Sykkelstiar, Turkart, Turløype, Turområde, Tursti, Turveg, Turvegkart
Ein opparbeidde trasé for ferdsel til fots eller med sykkel, open for alle og halden ved like av kommunen eller ein privat organisasjon.
Fritid (2)
Dyrehald (3)
Husdyrhold, Kjæledyr og sportsdyr
Dyr som menneska held for glede og trivsel, ikkje for å produsere mat eller utnytte arbeidskrafta frå.
Fritidstilbod (3)
Aktivitetshus, Fritidsklubb, Ungdomshus, Ungdomsklubb
Idrettsaktivitetar, familieaktivitetar og kulturelle aktivitetar for alle aldersgrupper. Omfattar også tilskot innbyggjarane kan søkja på.
Frivilligsentral (3)
Frivilligheitssentral
Frivillighetssentralar er en møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet. Målet er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersonar og organisasjonar i kommunen utfører, og dermed fremje og styrke det frivillige arbeidet.
Lag og foreiningar (3)
Friviljuge organisasjonar, Frivillige organisasjoner
Sjølveigande institusjonar, med føremål av ideell, politisk eller annan art.
Leikeplass (3)
Et avgrenset sted utendørs som er tilrettelagt for at barn kan leke.
Musikk- og kulturskule (3)
Kultur- og musikkskule, Kulturskule, Musikkskule
Musikk- og kulturfagleg tilbod for barn og ungdom. Tilbodet er organisert i samarbeid med skuleverket og kulturlivet elles.
Seniortilbod (3)
Eldresenter
Ei samling aktivitetar og treffstader for pensjonistar.
Tilrettelagd fritid (3)
Aktiv fritid, Ferietilbod, Fritidskalender
Aktivitetar og tilbod for personar med fysisk eller psykisk funksjonsnedsetjing.
Våpenløyve (3)
Våpenkort, Våpenløyve, Våpensøknad
**
Idrett (2)
Doping (3)
Bruk av stoff som kan påverke prestasjonsevna til kroppen i ulike samanhengar.
Idrettsanlegg (3)
Alpinanlegg, Badeanlegg, Ballbinge, Fotballbane, Gymnastikksal, Hall, Idrettsbane, Idrettshall, Idrettsplass, Ishall, Lysanlegg, Lysløype, O-kart, Orienteringskart, Skianlegg, Skileikanlegg, Skileikområde, Skiløype, Skøytebane, Treningstid, Uteanlegg
Anlegg som er lagt til rette for idrettsaktivitetar.
Idrettsarrangement (3)
Idrettskonkurransar, turneringar, fotballkampar osb.
Idrettslag (3)
Idrettsklubb, Idrettslag
Foreining for organisering av idrett.
Symjehall (3)
Symjebasseng
Symjehallar er opne for publikum til visse tider og kan være tilgjengelege for utleige
Kultur (2)
Arkiv (3)
Byarkiv, Kommunearkiv, Lokalhistorisk arkiv, Riksarkivet, Statsarkiv
Offentlege organs ansvar for arkiv inneber bevaring, forvalting av informasjon og sikring av offentlegheit og personvern.
Bibliotektenester (3)
Bokbuss, Bokbåt, Fagbibliotek, Folkebibliotek, Folkeboksamling, Fylkesbibliotek, Høgskulebibliotek, Høgskulebibliotek, Læringssenter, Skulebibliotek, Universitetsbibliotek
Bibliotektenester omfattar lån av medium, lesing og studium, men er også ein møteplass og sosial arena og lokale for kulturarrangement. Biblioteket skal være gratis for alle. Formålet er å arbeide for opplysing, utdanning og anna kulturell verksemd.
Festival (3)
Billettbestilling, Festivalpass
Større arrangement kring eit hovudemne, t.d. kulturelt eller idrettsleg.
Film og kino (3)
Billettbestilling, Filmklubb, Kinobillett
Film- og kinoframvising. Billettar, stønad og drift av filmklubb m.m..
Kulturbygg (3)
Galleri, Grendehus, Heradshus, Kulturhus, Samfunnshus
Lokale og regionale møteplassar og formidlingsarena for kultur, som til dømes nasjonale kulturbygg, samfunnshus, kulturbåtar og liknande.
Kulturminne (3)
Bautasteinar, Dyregraver, Gravhaugar, Kulturminnevern, Offerplassar
Kulturminne kan vere gravhaugar, offerplassar, dyregraver og bautasteinar. Kulturminne kan vere seg på land eller under vatn. Fylkeskommunen eller sametinget gir løyve til tiltak på eigedomar med kulturminne.
Kulturtilbod (3)
Dans, Musikk, Teater
Tilbod innan musikk, dans og teater.
Museum (3)
Bygdesamling, Bygdetun, Museum, Utstilling
Institusjon eller bygning med samling av gjenstandar av kulturhistorisk, historisk, naturvitskapleg, teknisk eller kunstnerisk interesse. Er systematisk ordna og open for publikum.
Musikk- og kulturskule (3)
Kultur- og musikkskule, Kulturskule, Musikkskule
Musikk- og kulturfagleg tilbod for barn og ungdom. Tilbodet er organisert i samarbeid med skuleverket og kulturlivet elles.
Slektsforsking (3)
Slektsforsking
Kartlegging av forfedre og deira samtid ved hjelp av ressursar som til dømes kyrkjebøker, tingbøker, folketeljingar og emigrantprotokollar.
Lotteri og pengespel (2)
Bingo (3)
Entreprenørbingo, Foreiningsbingo
Medrekna søknad om løyve til å spele bingo.
Lotteri (3)
Basar
Lotteri er eit tiltak der deltakarane mot innskot kan få gevinst av ulikt slag. Lotteri krev som hovudregel løyve frå politiet, og slikt løyve kan berre bli gjeve til lotteri kor inntektene går til eit samfunnsnyttig eller veldedig føremål.
Speleautomat (3)
Spelehall, Underhaldningsautomat
Gevinstautomat. Ein maskin der brukaren, etter ein viss pengeinnsats, kan få ein pengegevinst.
Tilskot til kultur, idrett og fritid (2)
Tilskot og støtteordningar knytt til kultur, idrett og fritid.
Idrettsmidlar (3)
Aktivitetsstøtte, Arrangementsstøtte, Idrettsføremål, Idrettsstipend, Spelemidlar, Tippemidlar
Økonomisk stønad til idrettsføremål.
Kulturmidlar (3)
Aktivitetsstøtte, Arrangementsstøtte, Den kulturelle skulesekken, Den kulturelle spaserstokken, Festivalstøtte, Kulturarbeid, Kulturføremål, Kulturprosjekt, Kulturstipend, Kulturtilskot, Kulturverntilskot, Kunstnarstipend, Spelemidlar, Tippemidlar, Underskotsgaranti
Kommunalt eller fylkeskommunalt tilskot til kulturarbeid, som til dømes oppstartingstilskot, prosjektmidlar, kulturstipend, festivalstøtte og kunstnarstipend.
Nærmiljøtilskot (3)
Spelemidlar, Tippemidlar
Tilskot til tiltak og ulike anlegg i nærmiljøet, som til dømes fritidsklubb, ungdomskafé, bydelsanlegg, grendaleikeplassar, skuleområde og grøne areal i sentrumsområda.
Tilskot til friluftsliv (3)
Tilskot til tiltak som fremjar bruk av natur og friluftsområde.
Tilskot til helse og eldre (3)
Folkehelse, Støtteordningar for helse og eldre
Offentlege midlar som skal støtte lag, foreiningar og organisasjonar til å drive aktivitetar retta mot folkehelse og eldre.
Tilskot til tru og livssyn (3)
Støtteordningar for tru og livssyn
Offentleg tilskot til tru- og livssynssamfunn.
Ungdomsmidlar (3)
Aktivitetsstøtte, Ungdomsføremål, Ungdomstiltak
Kommunale midlar som skal stimulere lag, foreningar og organisasjonar til å drive aktivitetar retta mot ungdom.
Utlån og leige (2)
Utlån eller leie av utstyr fra en offentlig virksomhet
Fritidsutstyr (3)
Utlån eller leie av utstyr, som for eksempel sykler, kjelker og lignende.
Lokale og idrettsanlegg (3)
Utlån eller leige av baner, idrettshallar, symjehallar med meir.
Lov og rett (1)
Erstatningsordningar (2)
Menerstatning (3)
Erstatning for tapt livsutfalding når ein person har fått varig og betydeleg skade av medisinsk art.
Naturskadeerstatning (3)
Erstatning etter naturskade.
Pasientskadeerstatning (3)
Pasienteombod, Pasientklage
Er ein blitt påført skade etter behandlingssvikt innan den offentlege helsetenesta, kan ein ha krav på erstatning. Norsk pasientskadeerstatning er ein eigen erstatningsordning som er oppretta for fysiske pasientskadar innan for det offentlege helsevesen. Pasientombudet kan gi nærare informasjon om dette.
Rettferdsvederlag (3)
Barneheimserstatning, Krigsbarn, Rettferdsvederlag, Rettferdsyting
Rettferdsvederlag ("billighetserstatning") er meint å vere ein siste utveg for å få ei økonomisk yting for den skaden eller ulempa ein er påført. Medrekna søknad om rettferdsvederlag av statskassen til krigsbarn, til utdanningslidande samar og kvenar, og for barn i barneheim, fosterheim og spesialskular.
Valdsoffererstatning (3)
Statleg erstatning som vert ytt til skadelidande etter visse valdshandlingar, mellom anna overfall, mishandling og valdtekt.
Lovbrot og straff (2)
Bot (3)
Mulkt
Pengeyting som blir pålagt i samband med rettsbrot. Til dette høyrer fartsbot.
Førelegg (3)
Forenkla førelegg
Bot. Eit dokument som særleg blir nytta i mindre straffesaker og som blir utferda av påtalemakta. Medrekna forenkla førelegg.
Politimelding ("Anmeldelse") (3)
Brotsverk, Kriminalitet, Lovbrot, Misferd, Politisak
Melde ei sak til politiet.
Påtaleunnlating (3)
**
Samfunnsstraff (3)
Samfunnsteneste
Alternativ til fengselsstraff når det elles ikkje ville ha vorte dømt strengare straff enn fengsel i eitt år.
Soning (3)
Fengselsstraff, Forvaring, Kriminalomsorg, Sikring
Straffegjennomføring i form av fengselsopphald. Ved halvvegs gjennomført straff, kan det vere aktuelt med soning utanfor fengsel med særlege vilkår.
Rettsstell (2)
Dom (3)
Anke, Ankeerklæring, Frifinning, Nåde, Påanking, Vilkårsdom, Vilkårslaus dom
Ei rettsavgjerd som avsluttar saka. I ei sivil sak vert kravet som er sett fram avgjort. I ei straffesak blir det avgjort om tiltalte er skuldig i ei straffbar handling og kva straff han i tilfelle skal ha.
Domstol (3)
Arbeidsretten, Byrett, Forliksklage, Forliksmekling, Forliksmekling, Forliksråd, Heradsrett, Hjelpestemnevitne, Hovudstemnevitne, Høgsterett, Jordskifterett, Konsulrett, Lagmannsrett, Lagrettemedlem, Lekdommar, Lekdommer, Meddommar, Riksrett, Skjønsrett, Stemnevitne, Tingrett
Domstolane er ei av dei tre statsmaktene i Noreg, og utøver den dømmande makta. Herunder også forliksråd og spesialdomstolane.
Mekling (3)
Konfliktråd, Mekling, Rettsmekling, Rettsmekling
Mekling er eit møte mellom to eller fleire personar i ein konflikt. Mekling i konfliktråd skjer med ein uavhengig meklar oppnemnd av kommunen. Dette gjeld mekling i separasjons- og skilsmissesaker og rettsmekling.
Namsmakt (3)
Namsfut, Namsmann, Tvangsauksjon, Tvangsfullføring, Tvangssal
Tingrett og namsmann vedtek og føretek tvangsfullføringa. I ein del større kommunar er det eigen namsfut. I landet elles er det lensmannen eller det lokale politiet som fungerer som namsmann.
Notarius publicus (3)
Apostille, Byfut, Notarialforretning, Notarialstadfesting, Notarius publikus, Sorenskrivar
Ein embetsmann som skriv under og dermed stadfestar visse rettslege forhold. Notarius publicus utfører vigsler og registreringar av partnarskap, og gjev notarialstadfestingar, herunder stadfesting av underskrift og rett kopi. Det er tingrettane og byfutane som utfører notarialforretningar. Også lensmenn kan gjere dette, med det er då i hovusak avgrensa til å stadfeste at ei underskrift er rett og utferding av leveattestar.
Rettshjelp (3)
Advokathjelp, Advokathjelp, Fri rettshjelp, Fri sakførsel, Juridisk hjelp, Rettsråd
Fri rettshjelp betyr at staten heilt eller delvis kan dekkje utgiftene til advokathjelp. Fri rettshjelp omfattar både fritt rettsråd og fri sakførsle. I nokre saker kan ein få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. I andre saker er det eit vilkår at ein er under visse inntektsgrenser.
Rettssak (3)
Påtale, Rettsgebyr, Rettstvist, Saksøking, Sivil sak, Stemning, Straffesak, Tiltale, Vitnegodtgjering, Vitnegodtgjering
Ei sak som blir ført for ein domstol. Flest mogelege sider ved saka skal utdjupast slik at domstolen på best mogeleg grunnlag kan dømme.
Natur, klima og miljø (1)
Avfallshandtering (2)
Farleg avfall (3)
Deponi, EE-avfall, Elektrisk avfall, Elektronisk avfall, Giftig avfall, Miljøstasjon, Miljøvern, Spesialavfall, Spillolje
Farleg avfall leverast til kommunale mottaksordningar.
Kompostering (3)
Heimekompostering
Biologisk prosess der planterestar og anna organisk materiale blir brote ned. Kommunen lagar eigen avtale for dei som ønskjer å kompostere heime.
Renovasjon (3)
Attvinning, Avfall, Avfallsbehaldar, Avfallsplan, Boss, Bostømming, Kjeldesortering, Miljøsanering, Resirkulering, Returordning, Retursystem
Kommunane sørgjer for innsamling av hushaldsavfall, mottak for farleg avfall og returordningar for bestemde typar avfall.
Returordningar (3)
Gjenvinningsstasjonar og andre ordningar for mottak eller innsamling av avfall.
Energi (2)
Energibruk (3)
ENØK-tiltak, Effektiv energibruk, Energiforbruk, Energisparing, Energiøkonomisering, Oljefyr, Pellets, Varmepumpe, Vedomn
Ulike måtar å redusere bruken av energi. Medrekna energisparingstiltak og tilskot.
Energimerking (3)
**
Fornybar energi (3)
Alternativ energi, Bioenergi, Fjernvarme, Geovarme, Grøn energi, Jordvarme, Ny fornybar energi, Solceller, Solenergi, Spillvarme, Vasskraft, Vindkraft
Energi frå fornybare energikjelder.
Forureining og stråling (2)
Forureina grunn (3)
Deponi, Forureining, Grunnforureining, Grunnforureining, Jordforureining, Jordureining, Jordureining, Miljøvern
Den som skal byggje eller grave på ein eigedom der det kan vere forureina grunn, har plikt til å sjekke omfanget av ei eventuell forureining. Berre fagekspertar kan brukast til å gjennomføre undersøkinga. Der det finst slik forureining, skal det lagast ein eigen tiltaksplan for korleis grunnen skal sikrast.
Luftkvalitet (3)
Benzen, Eksos, Forureining, Luftforureining, Luftforureining, Luftureining, Miljøvern, NOx, Nitrogenoksid, O3, Ozon, SO2, Svevestøv, Svoveldioksid
Utslepp til atmosfæren, som har ugunstig innverknad på miljøet. Framkalla av menneskeleg aktivitet.
Radonmåling (3)
Måling av mengda radongass i inneluft.
Strålevern (3)
Radioaktivitet, Radon, Stråling, UV-stråling, UV-varsel, UV-varsling
Førebygging av skadelege verknader av stråling på menneske og miljø. Dette gjeld stråling frå radioaktivt stoff, røntgenstråling, partikkelstråling, og optisk stråling, radiofrekvent stråling, elektriske og magnetiske felt eller anna stråling med tilsvarande biologisk effekt, og ultralyd.
Støy (3)
Støyklage, Støyskjerming, Trafikkstøy
Tiltak og tilskot til tiltak som skal redusere støy frå fly, jarnbane, vegtrafikk og industri.
Utsleppsløyve (3)
Utsleppsløyve
Løyve til å sleppe ut stoff, væske eller gass som kan vere forureinande. Eigar pliktar å søke kommunen om løyve til utslepp av avløpsvatn frå bustadhus, hytter, turistbedrifter og liknande.
Vassforureining (3)
Forsuring, Forureining, Miljøvern, Vassforureining
Skadelige verknader på vassdrag og havvatn pga. utslepp frå industri, kloakk, landbruk m.m.
Miljøtilskot (2)
Tilskot til friluftsliv (3)
Tilskot til tiltak som fremjar bruk av natur og friluftsområde.
Tilskot til miljøtiltak (3)
**
Tilskot til viltformål (3)
**
Naturforvaltning (2)
Akvakultur (3)
Fiskeoppdrett, Havbruk, Oppdrettsnæring, Skaldyroppdrett
Oppaling (oppdretting) av fisk eller skaldyr for sal, vanlegvis for å bli brukt som mat.
Allemannsrett (3)
Ferdselsreglar, Fri ferdsel
Ein av dei viktigaste føresetnadene for utøving av friluftsliv. Allemannsretten gjeld i utmark. Alllemannsretten er ein opphalds- og ferdselsrett, men gjev også rett til å hauste t.d. bær, sopp og blomster.
Bålbrenning (3)
Bråtebrann, Bråtebrenning, Bålplass, Grillplass, Jonsokbål, St. Hansbål
Utandørs brenning eller brenning av avfall i småomnar. Kommunen fastset lokale reglar.
Friområde (3)
Friluftsområde, Gapahuk, Marka, Markaområde, Park, Parkanlegg, Telting, Teltplass, Turområde
Eit geografisk avgrensa areal som er regulert av kommunen til friluftsliv. Regulering til friområde blir gjerne brukt for å sikre publikumet tilgang til attraktive areal nær tettbygd område. Det gjeld spesielt område som eignar seg for badeliv, sportsfiske, leik og turgåing og på ski.
Fritidsfiske (3)
Fiskaravgift, Fiskekort, Sportsfiske
Kommunen sine avgjerder om fiskeavgifter og fiskekort.
Jakt og fangst (3)
Elgjakt, Ettersøkshund, Fellingskvote, Fellingsløyve, Fellingsløyve, Fellingsrapport, Jaktrapportering, Jegeravgift, Jegerprøve, Jegerregisteret, Småviltjakt, Snarefangst, Storviltjakt, Vald
Kommunen sine avgjerder om jakt og fangst som jegerprøve og jaktkort.
Motorferdsel i utmark (3)
ATV, Beltebil, Ervervskøyrar, Ervervskøyring, Firehjuling, Helikopter, Leigekøyrar, Leigekøyring, Motorbåt, Scooterløyve, Sjøfly, Skuterløyve, Snøscooter, Snøskuter, Terrengkøyretøy, Traktor
Med motorferdsel meiner ein bruk av køyretøy og båt eller anna flytande eller svevande fartøy drive med motor. Det inkluderer også landing og start med motordrive luftfartøy. Med utmark meiner ein udyrka mark. I praksis vil det seie hovuddelen av strender, svaberg, vatn, myr, hei, skog og fjell. I lov om motorferdsel i utmark blir også setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligg i utmark, rekna likt med utmark.
Naturvern (3)
Artsvern, Biologisk mangfald, Freding, Landkapsvernområde, Marine verneområde, Miljøinformasjon, Miljøvern, Myrvern, Nasjonalpark, Naturreservat, Restriksjonssone, Spesialområde bevaring, Trua artar, Trua artar, Verneområde, Verneverdig, Våtmarksvern
Tiltak som blir gjort for å bevare naturområde, kulturlandskap og naturtypar.
Plantedyrking (3)
Avlingssvikt, Forvareverksemd, Forverksemd, Fôrvareverksemd, Fôrverksemd, Gjødsel, Gjødsling, Husdyrgjødsel, Jordbruk, Jordbruksareal, Kulturlandskap, Miljøplan, Nydyrking, Planteproduksjon, Regionalt miljøprogram, SMIL, Spesielle miljøtiltak i jordbruket, Økologisk jordbruk, Økologisk landbruk
Tilskot og tilrettelegging for plantekassar, parsellhagar o.l.
Tilskot til viltformål (3)
**
Vassdrag (3)
Eutrofiering, Fallrettar, Kalking, Overgjødsling, Vassdragsforvaltning
Kommunen sitt arbeid med forvalting av vassdrag og informasjon til grunneigarar.
Viltforvaltning (3)
Elg, Fallvilt, Hjortevilt, Rovdyr, Rovvilt, Rådyr, Skada vilt, Skadd vilt, Småvilt, Storvilt, Viltfond, Viltnemnd, Viltpåkøyrsel
Arbeidet med å bevare, auke, hauste eller avgrense viltbestandar. I dei fleste tilfella vert arbeidet utøvd av kommunen eller fylkeskommunen gjennom viltnemnder eller ved delegert vedtak.
Vêr og klima (2)
Flaumvarsel (3)
Flaumfare, Flaumvarsling
Varsel om flaum. Medrekna vassføringsprognosar.
Klima (3)
Klimadata, Klimaendring, Klimagassar, Klimakalkulator, Klimakvote, Klimastatistikk, Klimatilpassing, Verdata, Verstatistikk
Vêrforhold, vêrlag, medrekna Co2-kvotar, miljøovervaking, klimaendringar.
Klimakvote (3)
CO2-kvote, Klimaendring, Klimakalkulator, Klimasårbarheit
Tillatelse til å sleppe ut eitt tonn CO2.
Klimatiltak (3)
Tiltak som er med på å førebygge klimaendringar.
Skogbrannvarsel (3)
Skogbrannfare, Skogbrannvarsling
Varsel om fare for skogbrann.
Skredvarsel (3)
Jordras, Jordskred, Leirras, Leirskred, Rasfare, Skredfare, Skredvarsling, Snøras, Snøskred
Varsling om vegstrekningar og område som er særleg utsette for ras og skred i form av jord, leire, snø eller stein.
Vêrvarsel (3)
Havvarsel, Kulingvarsel, Kystvarsel, Småbåtvarsel, Vermelding, Vervarsling, Vindvarsel, Vêrdata, Vêrmelding, Vêrstatistikk, Vêrvarsling
**
Næring (1)
Handel og service (2)
Offentleg innkjøp (3)
Offentleg anskaffelse, Offentleg anskaffing
Innkjøp av varer, tenester der statlege, kommunale og fylkeskommunale styresmakter og offentlegrettslege organ er oppdragsgjevar.
Produktsikkerheit (3)
CE-merking, Faremerking, Produktmerking
At eit forbrukarprodukt som med utgangspunkt i normale bruksvilkår, ikke medfører en uakseptabel risiko for helseskade. Direktoratat for samfunnssikkerheit og beredskap og Statens forureiningstilsyn forvaltar produktkontrolllova.
Landbruk (2)
Dyrehelse (3)
Dyrevern
Helsetilstand og trivnad til husdyr.
Erstatningsordningar i landbruket (3)
**
Landbrukseigedom (3)
Bu- og driveplikt, Driveplikt, Jordskifte, Konsesjonsfridom, Konsesjonsfriheit, Odel
Kommunen er styresmakt for søknader om fritak frå driveplikt og buplikt, søknad om konsesjon, løyve til tiltak eller deling av eigedomen.
Plantedyrking (3)
Avlingssvikt, Forvareverksemd, Forverksemd, Fôrvareverksemd, Fôrverksemd, Gjødsel, Gjødsling, Husdyrgjødsel, Jordbruk, Jordbruksareal, Kulturlandskap, Miljøplan, Nydyrking, Planteproduksjon, Regionalt miljøprogram, SMIL, Spesielle miljøtiltak i jordbruket, Økologisk jordbruk, Økologisk landbruk
Tilskot og tilrettelegging for plantekassar, parsellhagar o.l.
Plantevern (3)
Giftnemnda, Plantehelse, Plantevernavgift, Plantevernmiddel, Plantevernmiddel, Plantevernplan, Sprøytemiddel, Sprøytemiddel
Kjøp og bruk av plantevernmiddel krev gyldig autorisasjonsprov.
Reindrift (3)
Nedfôring, Rovdyr, Rovdyrerstatning, Rovdyrskade, Rovvilterstatning, Rovviltskade
Reindrift er ei viktig næring både i samisk og lokal samanheng.
Skogbruk (3)
Avverking, Avverking, Hogst, Skogavgift, Skogdrift, Skogfond, Skogkultur, Skogsdrift, Skogsvirke, Skogvern, Verna skog
Skogbruk omfattar dyrking og stell av trebestand og drift og utnytting av det virke som blir produsert.
Vegbygging (3)
Avkøyring, Avkøyringsløyve, Avkøyrselløyve, Brubygging, Landbruksveg, Landbruksvei, Skogsbilveg, Skogsbilveg, Skogsveg, Skogsveg, Skogsveg, Skogveg, Tunellbygging, Vegbygging
Løyve til bygging av private vegar som landbruksvegar og utvikling av det kommunale vegnettet.
Veterinær (3)
Veterinærtenester for landbruket.
Næringsliv (2)
Bevilling og løyve (3)
Frisør, Hudpleieverksemd, Hulltakingsverksemd, Tatoveringsverksemd, Torgsal
Nokre bransjar treng bevilling, løyve og godkjenning for å drive verksemda si. Det gjeld for eksempel verksemder som driv servering, reinhaldstenester, godstransport og persontransport, bygg og anlegg og bemanning.
Patent, design og varemerke (3)
Oppfinning, Patentering, Patentvern
Patent, designvern og registrering av varemerke er verkemiddel som vernar ei verksemd eller eit produkt frå å bli kopiert. Verksemder kan søkje om å ta patent på ei oppfinning, registrere ein design eller eit varemerke.
Rapportering for næringsdrivande (3)
Alle som driv næringsverksemd i Noreg har plikt til å rapportere til det offentlege om forhold innanfor økonomi, skatt og avgifter.
Sertifisering og autorisasjon (3)
Miljøsertifisering
Sertifisering er ei ekstern verifisering av verksemda og blir kravd i nokre bransjar, for eksempel ISO-sertifisering. Ein autorisasjon provar ein kvalifikasjon og gir løyve til å drive eit yrke.
Standardar (3)
Eit standard er ein felles definisjon og omtale på korleis noko skal lagast eller gjerast. Standard gir detaljerte omtalar til EU-direktiv, lover og forskrifter og finst for dei fleste bransjar.
Starte eller avslutte bedrift (3)
Etablere barnehage, Konkurs
Råd, rettleiing, stønadordningar og regelverk som gjeld for bedrifter som er i oppstartsfasen eller som skal avsluttast.
Tenester og krav til arbeidsgivar (3)
Informasjon, rettleiing og hjelpemiddel for å innfri offentlege krav til arbeidsgjevarar.
Tenester og krav til enkeltbransjar (3)
Informasjon, rettleiing og hjelpemiddel for å innfri spesifikke krav innanfor enkeltbransjar.
Tilsyn og kontroll med næringsverksemd (3)
Det offentlege gjennomfører tilsyn og kontroll med korleis bedriftene etterlever lover og reglar.
Utenlandsk bedrift (3)
Ein standard er ein felles definisjon og omtale på korleis noko skal lagast eller gjerast. Standard gir detaljerte omtalar til EU-direktiv, lover og forskrifter og finst for dei fleste bransjar.
Næringsutvikling (2)
Næringsareal (3)
Offentleg eigd areal som kan tilbydast lokalt næringsliv.
Næringsklynger (3)
Næringsparkar og andre samlingar av bedrifter som kan ha nytte av å vere lokalisert eller gruppert saman.
Stønad til bedrifter (3)
Næringsfond
Tilbod til lokale bedrifter som omfattar råd og rettleiing, hjelp til etablering, tilbod om utstyr og økonomiske stønadsordningar.
Tilskotsordningar for næring (2)
Avløysartilskot (3)
Avløysarordning
Avløysarordningane er ein del av velferdsordningane i landbruket. Husdyrbrukarar skal få avløysing ved feriar, sjukdom o.l.
Jordbrukstilskot (3)
Fellesnamn for tilskot til spesielle formål innanfor jordbruk.
Produksjonstilskot (3)
Fellesnamn for ei rekkje tilskotsordningar i landbruket.
Skogbrukstilskot (3)
Tilskotsordningar for skogbrukarar.
Stønad til bedrifter (3)
Næringsfond
Tilbod til lokale bedrifter som omfattar råd og rettleiing, hjelp til etablering, tilbod om utstyr og økonomiske stønadsordningar.
Tilskot til økologisk landbruk (3)
Fellesnamn for tilskot til dei som driv økologisk landbruk.
Samfunnstryggleik og beredskap (1)
Brann (2)
Brannfarleg vare, Brannvesen, Eksplosiv, Eldstad, Sprengstoff
Bekymringsmelding om branntryggleik (3)
**
Branntilsyn (3)
**
Feiing (3)
Tilsyn med eldstad, Tilsyn med fyringsanlegg
Vedlikehald og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen har brannførebyggjande oppgåver, som feiing og tilsyn.
Fyrverkeri (3)
Avbrenning, Oppskyting, Pyroteknisk vare
Søknad og løyve til å oppbevare og selje fyrverkeri.
Melding om overnatting (3)
**
Forsvaret (2)
Repetisjonsteneste (3)
**
Sesjon (3)
**
Verneplikt (3)
Forsvar, Førstegongsteneste, Innrullering, Militærnekting, Militært tenestebevis, Sesjon, Sivilarbeid, Sivilteneste, Tenestebevis
Verneplikt er ei plikt mannlege statsborgarar i landet har til å delta i forsvaret av Noreg.
Varslingstenester (2)
Blåskjelvarsel (3)
Blåskjellvarslet gir informasjon om kvar skjell kan vera giftige.
Flaumvarsel (3)
Flaumfare, Flaumvarsling
Varsel om flaum. Medrekna vassføringsprognosar.
Flyalarm (3)
**
Lynvarsel (3)
Varsel om lyn.
Skogbrannvarsel (3)
Skogbrannfare, Skogbrannvarsling
Varsel om fare for skogbrann.
Skredvarsel (3)
Jordras, Jordskred, Leirras, Leirskred, Rasfare, Skredfare, Skredvarsling, Snøras, Snøskred
Varsling om vegstrekningar og område som er særleg utsette for ras og skred i form av jord, leire, snø eller stein.
Vêrvarsel (3)
Havvarsel, Kulingvarsel, Kystvarsel, Småbåtvarsel, Vermelding, Vervarsling, Vindvarsel, Vêrdata, Vêrmelding, Vêrstatistikk, Vêrvarsling
**
Skatt og avgift (1)
Avgift (2)
Arbeidsgjevaravgift (3)
Altinn, Terminoppgåve
Arbeidsgjevaravgift er ein skatt som arbeidsgjevar betaler.
Dokumentavgift (3)
Dokumentavgift er ei særavgift som skal betalast ved tinglysing av eit dokument som overfører fast eigedom. Avgifta er på 2,5 % av marknadsverdien på eigedommen på tinglysingstidspunktet. I enkelte tilfelle slepp du å betale dokumentavgift, f.eks. ved overføring av fast eigedom mellom ektefeller.
Kommunale avgifter og gebyr (3)
Avlaupsavgift, Avlaupsgebyr, Brøyteavgift, Brøytegebyr, Feieavgift, Feiegebyr, Kemner, Kloakkavgift, Kloakkgebyr, Kommunale gebyr, Kommunekasse, Renovasjonsgebyr, Vassavgift, Vassgebyr
Avgifter er indirekte skattar som blir lagde på omsetning av varer og tenester. Gebyr er ei betaling for offentleg eller privat utført teneste, slik som renovasjonsgebyr og feiegebyr.
Meirverdiavgift (3)
Altinn, Moms, Mva.
Avgift som skal betalast på omsetning av varer og tenester i alle ledd.
Motorvognavgifter (3)
Bensinavgift, Bilavgifter, Biltilsynet, Dieselavgift, Eingongsavgift, Omregistreringsavgift, Trafikkstasjon, Vegavgift, Vektårsavgift, Årsavgift
Motorvognavgiftene omfattar seks avgifter med til dels ulik grunngjeving og føremål. Avgiftene er knytt dels til kjøp/leige av køyretøy og dels til bruk av køyretøy. Dei ikkje-bruksavhengige avgiftene er eingongsavgifta, omregistreringsavgifta, årsavgifta og vektårsavgifta. Til dei bruksavhengige avgiftene høyrer avgiftene på bensin og diesel.
Toll (3)
Fortolling, Grensepasseringsattest, Tolldeklarasjon, Tollerklæring, Tollkreditt, Tollkvote, Tollsats, Tolltariff, Tollverdierklæring, Vareoversikt
Skatt på vareflaumen over ei grense. Ein skil mellom innførselstoll (skatt på importerte varer) og utførselstoll (skatt på eksporterte varer) og transittoll (skatt på gjennomførsel av utanlandske varer).
Skatt (2)
Betaling av skatt (3)
Alle som får lønn, pensjon eller uføretrygd må betale skatt til stat og kommune.
Eigedomsskatt (3)
Ein kommunal skatt basert på verdien av ein eigedom.
Skatteattest (3)
Ein skatteattest er dokumentasjon på innbetalt meirverdiavgift og skatt. Leverandørar til stat eller kommune treng å vise skatteattest.
Skattekort (3)
Frikort
Skattekortet er eit elektronisk dokument som viser kor mykje skatt arbeidsgjevaren din skal trekkje før løna vert utbetalt til deg.
Skattemelding for formue- og inntektsskatt (3)
Sjølvmelding
Melding om formue og inntekt som skal leverast som ledd i eigenfastsetting av skatt.
Skule og utdanning (1)
Grunnskule (2)
Brukarmedverknad i skulen (3)
Brukarmedverknad omfattar heim-skulesamarbeid og elevmedverknad. Alle elevar har rett til å medverke og påverke eigen skulekvardag. Alle foreldre har rett til å medverke gjennom råd og utval.
Ferie og fridagar (3)
Oversikt over fylkeskommunens planlagte fridager og ferier for skolene.
Grunnskule (3)
Barneskule, Barnetrinn, Elevråd, Fitt skuleval, Foreldreråd, Foreldreutval, KRL-faget, Mellomtrinn, RLE-faget, Skulebyte, Skulekrins, Skulemiljøutval, Skulestart, Skuletilhøyring, Skuletilhøyrsel, Skuletilknyting, Ungdomsskule, Ungdomssteg
Den obligatoriske grunnskoleopplæringa i Noreg er ti-årig, og barna startar på skulen det året dei fyller er seks. Grunnskuleopplæringa er gratis. Det gjeld også alt undervisningsmateriell.
Heimeundervisning (3)
Foreldra underviser sjølv eigne barn. Kommunen fører tilsyn med heimeundervisninga.
Karakterar og evaluering (3)
Eleven får karakterar i orden og oppførsle, munnleg og skriftleg eksamen og standpunktkarakter. Det er mogeleg å klage på alle karakterar. Evaluering omfattar undervegsvurdering, sluttvurdering og andre evalueringar av eleven.
Mobbing i skulen (3)
Elever eller foresatte som ønsker å varsle om mobbing, plaging, trakassering eller diskriminering kan melde direkte til skolens rektor.
Pedagogisk-psykologisk teneste (3)
Audiopedagog, Logoped, PP-teneste, PPT
Alle kommunar og fylkeskommunar skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Born/elevar under 15 år kan visast til tenesta av føresette eller i samråd med barnehage/skule. Unge over 15 år kan sjølv ta initiativ til kontakt med tenesta, eventuelt i samarbeid med skulen. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det vert utarbeidd ei sakkunnig vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak.
Permisjon og fritak (3)
Permisjon er å gi eleven fri for ein periode etter søknad frå føresette eller elever over 18 år. Skulen kan gje fritak frå undervising eller vurdering i einskilde fag etter søknad frå føresette eller elever over 18 år.
Privatskule (3)
Friskule
Friskular er skular i privat eige. Dei er regulerte av friskulelova.
Skulefritidsordning (3)
SFO
Eit tilbod før og etter skuletid til barn frå 1. til 4. klasse. Barn med spesielle behov kan få dette tilbodet frå 1. til 7. klasse.
Skulehelseteneste (3)
Helsesøster, Skulelege, Skulelækjar
Tilbod om helsetenester til alle skuleelevar under 20 år. Gjev råd og rettleiing, gjennomfører helseundersøkingar og vaksinasjonar og kan, ved behov, vise vidare til anna helsepersonell som fastlege, tannlege eller til spesialist. Har også som oppgåve å fremje godt lærings- og arbeidsmiljø for elevane. Kommunen er ansvarleg for tenesta.
Skulemiljø (3)
Skulen har ansvar for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane. Ansvaret omfattar det fysiske miljøet, som bygning, uteareal og luftkvalitet. Det gjeld også det psykososiale miljøet og problema som mobbing, trakassering eller diskriminering.
Skuleskyss (3)
Skulebuss, Skuletransport, Skuleveg, Skuleveg
Transport til og frå skulen. Retten gjeld for elevar som bur over ein viss avstand frå skulen og elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. Retten til skyss gjeld ikkje til/frå skulefritidsordninga (SFO).
Skuletilhøyrsel (3)
Barn i skulealder blir delt inn i skulekrinsar. Elevar har rett til å gå på den skulen dei høyrer til. Kommunen kan avgjere byte av skule etter søknad frå føresette.
Spesialundervisning (3)
Spesialskule, Spesialundervising
**
Særskild språkopplæring (3)
Forsterka opplæring i norsk inntil eleven har fått tilstrekkelege norskferdigheiter til å følgje den ordinære opplæringa i skulen. Om nødvendig har eleven også rett til tospråkleg fagopplæring og morsmålsopplæring.
Tilpassa opplæring (3)
Friskule
Tilpassa opplæring gjeld for alle elevar, lærlingar, lærekandidatar og vaksne. Tilpassa opplæring er eit verkemiddel for at alle skal oppleve auka læringsutbytte. Det er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpassingar til mangfaldet i elevgruppa innanfor fellesskapet.
Høgare utdanning (2)
Bibliotektenester (3)
Bokbuss, Bokbåt, Fagbibliotek, Folkebibliotek, Folkeboksamling, Fylkesbibliotek, Høgskulebibliotek, Høgskulebibliotek, Læringssenter, Skulebibliotek, Universitetsbibliotek
Bibliotektenester omfattar lån av medium, lesing og studium, men er også ein møteplass og sosial arena og lokale for kulturarrangement. Biblioteket skal være gratis for alle. Formålet er å arbeide for opplysing, utdanning og anna kulturell verksemd.
Etterutdanning og vidareutdanning (3)
**
Fagskuleutdanning (3)
Teknisk fagskule
Korte yrkesretta utdanningar som byggjer på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse, og som har eit omfang tilsvarande minimum eit halvt studieår og maksimuim to studieår.
Fjernundervisning (3)
**
Høgskule og universitet (3)
Høgskule
Høgare utdanning omfattar universitets- og høgskuleutdanning. Den byggjer normalt på eksamen frå treårig vidaregåande opplæring.
Samordna opptak (3)
Studieplass
Samordna opptak koordinerer opptak til høgskular og universitet i Noreg. Samordning av opptaket inneber at kvar søkjar berre får eitt tilbod om studieplass, og eventuelt tilbod om ventelisteplass.
Skulekvardag (2)
Skuleskyss (3)
Skulebuss, Skuletransport, Skuleveg, Skuleveg
Transport til og frå skulen. Retten gjeld for elevar som bur over ein viss avstand frå skulen og elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. Retten til skyss gjeld ikkje til/frå skulefritidsordninga (SFO).
Skulemiljø (2)
Innemiljø (3)
Hygiene, Inneklima, Reinhald, Ventilasjon
Tilskot, råd og rettleiing om betre innemiljø.
Studiefinansiering (2)
Stipend (3)
Legat, Lån, Lånekassa, Lånekassa, Statens lånekasse for utdanning, Studielån
Økonomiske støtte i form av stipend og/eller lån. Vert gitt til elevar og studentar i vidaregåande og høgare utdanning.
Studielån (3)
Legat, Lån, Lånekassa, Lånekassa, Statens lånekasse for utdanning, Stipend
Økonomiske støtte i form av stipend og/eller lån. Vert gitt til elevar og studentar i vidaregåande og høgare utdanning.
Vaksenopplæring (2)
Etterutdanning og vidareutdanning (3)
**
Fjernundervisning (3)
**
Grunnskule for vaksne (3)
Grunnskoleopplæring for vaksne
Vaksne som ikkje har fått grunnskuleopplæring har rett til grunnskuleopplæring. Opplæringa er gratis og tilpassa kvar enkelt.
Introduksjonsprogram for innvandrarar (3)
Introduksjonsordning
Introduksjonsprogrammet gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap og skal gjere det enklare for innvandrarar å ta del i arbeidslivet og å gjere dei meir økonomisk sjølvstendige.
Norskopplæring (3)
Opplæring i nynorsk og bokmål.
Pedagogisk-psykologisk teneste (3)
Audiopedagog, Logoped, PP-teneste, PPT
Alle kommunar og fylkeskommunar skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Born/elevar under 15 år kan visast til tenesta av føresette eller i samråd med barnehage/skule. Unge over 15 år kan sjølv ta initiativ til kontakt med tenesta, eventuelt i samarbeid med skulen. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det vert utarbeidd ei sakkunnig vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak.
Spesialundervisning (3)
Spesialskule, Spesialundervising
**
Vidaregåande skole for vaksne (3)
Vaksne som ikkje har fått grunnskuleopplæring har rett til grunnskuleopplæring. Opplæringa er gratis og tilpassa kvar enkelt.
Vidaregåande skule (2)
Elevråd, Skulemiljøutval, Skuleutval
Vidaregåande skule omfattar kompetansegjevande opplæring mellom grunnskulen og høgare utdanning. Opplæringa er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfesta rett til tre års vidaregåande opplæring. Fylkeskommunen har lovfesta plikt til å følgje opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikkje er under opplæring eller i arbeid.
Brukarmedverknad i skulen (3)
Brukarmedverknad omfattar heim-skulesamarbeid og elevmedverknad. Alle elevar har rett til å medverke og påverke eigen skulekvardag. Alle foreldre har rett til å medverke gjennom råd og utval.
Eksamen (3)
Eksamen kan vere sentralt gitt frå Utdanningsdirektoratet eller lokalt gitt, og kan vere skriftleg, munnleg eller praktisk. Fråvær frå eksamen krev dokumentert gyldig fråvær. Alle kan klage på eksamenskarakteren sin.
Fag- og yrkesopplæring (3)
Ferie og fridagar (3)
Oversikt over fylkeskommunens planlagte fridager og ferier for skolene.
Fråvær (3)
Vidaregående skular har reglar for kor mykje fråvær ein elev kan ha utan å miste grunnlaget for karakter. Fråværsreglane er nasjonale, men kvar skule kan sjølv vurdere enkelttilfelle slik at ikkje alt fråvær blir tald som fråvær. I tillegg finst dei gyldige grunnane til fråvær som visse rettar i opplæringslova, helse, politisk arbeid, religionsutøving eller anna. Gyldige grunnar til fråvær må dokumenterast.
Karakterar og evaluering (3)
Eleven får karakterar i orden og oppførsle, munnleg og skriftleg eksamen og standpunktkarakter. Det er mogeleg å klage på alle karakterar. Evaluering omfattar undervegsvurdering, sluttvurdering og andre evalueringar av eleven.
Mobbing i skulen (3)
Elever eller foresatte som ønsker å varsle om mobbing, plaging, trakassering eller diskriminering kan melde direkte til skolens rektor.
Pedagogisk-psykologisk teneste (3)
Audiopedagog, Logoped, PP-teneste, PPT
Alle kommunar og fylkeskommunar skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Born/elevar under 15 år kan visast til tenesta av føresette eller i samråd med barnehage/skule. Unge over 15 år kan sjølv ta initiativ til kontakt med tenesta, eventuelt i samarbeid med skulen. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det vert utarbeidd ei sakkunnig vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak.
Permisjon og fritak (3)
Permisjon er å gi eleven fri for ein periode etter søknad frå føresette eller elever over 18 år. Skulen kan gje fritak frå undervising eller vurdering i einskilde fag etter søknad frå føresette eller elever over 18 år.
Skulemiljø (3)
Skulen har ansvar for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane. Ansvaret omfattar det fysiske miljøet, som bygning, uteareal og luftkvalitet. Det gjeld også det psykososiale miljøet og problema som mobbing, trakassering eller diskriminering.
Skuleskyss (3)
Skulebuss, Skuletransport, Skuleveg, Skuleveg
Transport til og frå skulen. Retten gjeld for elevar som bur over ein viss avstand frå skulen og elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. Retten til skyss gjeld ikkje til/frå skulefritidsordninga (SFO).
Søkje skule (3)
Ungdom som har fullført grunnskulen eller tilsvarande opplæring, har rett til vidaregående opplæring. Søknad til vidaregående skule blir gjord sentralt og det er lik frist over heile landet.
Utdannings- og yrkesrettleiing og fritak (3)
Alle vidaregående skular tilbyr rådgjeving til utdanningar og yrke.
Vidaregåande opplæring (3)
Vidaregående skule omfattar kompetansegjevande opplæring mellom grunnskulen og høgare utdanning. Opplæringa er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfesta rett til tre års vidaregående opplæring. Fylkeskommunen har lovfesta plikt til å følgje opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikkje er under opplæring eller i arbeid.
Sosiale tenester (1)
Butilbod (2)
Akuttovernatting (3)
Akuttovernatting for bustadslause tilreisande.
Bufellesskap (3)
Kommunalt butilbod til psykisk utviklingshemma, eldre, personar med funksjonsnedsetting eller einslege mindreårige asylsøkjarar.
Kommunal bustad (3)
Kommunal leilegheit, Kommunal utleigebustad, Mellombels bustad, Mellombels husvære
Bustad ått av kommunen som blir brukt til å leige ut bustad til dei med økonomiske problem.
Mellombels bustad (3)
Bustad eigd av kommunen og brukt til å skaffe bustad i ein nødsituasjon.
Omsorgsbustad (3)
Tilrettelagt bustad
Ein omsorgsbustad er ein bustad som er tilpassa rørslehemma og lagt til rette slik at bebuaren skal kunne ta imot heildøgnsomsorg etter behov. Bustaden er bebuaren sin eigen heim. Bebuaren betalar husleige og får heimetenester på same vilkår som for andre heimebuande.
Tilrettelagde butilbod (3)
Kommunal bolig for personer med psykiske lidelser eller rusproblemer.
Trygde- og servicebustad (3)
Tilrettelagt bustad, Trygdebustad
Bustad for trygda som sjølv ikkje kan ivareta sine interesser på bustadsmarknaden. Medrekna bustader med særskild tilpasning og med hjelpeverntiltak for dei som treng det pga. alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. Tildelinga er ikkje lovheimla. Kommunen behandlar søknaden etter ei totalvurdering av situasjonen til søkjaren.
Kvalifisering til arbeid (2)
Introduksjonsprogram for innvandrarar (3)
Introduksjonsordning
Introduksjonsprogrammet gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap og skal gjere det enklare for innvandrarar å ta del i arbeidslivet og å gjere dei meir økonomisk sjølvstendige.
Kvalifiseringsprogram (3)
Kvalifiseringsprogrammet er eit tilbod frå Nav for personar som treng tett og koordinert oppfølging over tid for å komma ut i arbeid.
Lærling (3)
Ein lærling utdannar seg til eit yrke ved å jobbe i ei bedrift. Bedrifter som ønskjer lærlingar kan søkje om å bli godkjent lærebedrift og tilby læreplassar.
Økonomiske ytingar og rådgjeving (2)
Arbeidsavklaringspengar (3)
Attføringspengar, Attføringsstønad, Attføringsytingar, Tidsavgrensa uførestønad, Uføregrad, Uføretrygd
Økonomisk yting som skal sikre inntekt til livsopphald til personar som har fått inntektsevna langvarig nedsett pga. sjukdom, skade eller lyte.
Bustadfinansiering (3)
Bustadlån, Bustadtilskot, Byggelån, Etableringstilskot, Grunnlån, Husbanken, Huslån, Startlån, Utbetringslån
Lån og stønad frå kommunen og Husbanken, til dømes søknad om bustadlån, startlån.
Bustønad (3)
Bustadtilskot
Bustønad er ei hjelp for personar som har låge inntekter og høge buutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bustønadsordninga. Det er kommunen som behandlar søknaden.
Dagpengar (3)
Arbeidsløysetrygd, Arbeidsløysetrygd
Ei yting til arbeidslause eller permitterte.Ytinga er ei delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt. Medrekna skjema om stadfesting av sluttårsak, søknad om godkjenning av utdanning med rett til dagpengar m.m.
Omsorgsstønad (3)
Følgje, Omsorgsløn
Kommunen kan yte omsorgsstønad til personar som pleier og har omsorg for familie og nærståande. Hovudføremålet med omsorgslønnsordninga er å støtte opp under den familiebaserte omsorga, og gjere det mogeleg for private omsorgsytarar å halde fram med omsorgsarbeidet.
Rehabiliteringspengar (3)
Yting til livsopphald ved sjukdom, skade eller lyte som fører til at ein ikkje kan utføre arbeid.
Reiseutgifter (3)
Reisetilskot
Dekking av reiseutgifter til persontransport ved behandling og rehabiliteringsopphald. Medrekna utgifter til følgje.
Sjukepengar (3)
Gjev kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive folketrygd-medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sjukdom eller skade.
Sosialhjelp (3)
Grunnstønad, Hjelpestønad, Introduksjonsstønad, Introduksjonsstøtte, Kommunalt lån, Livsopphald, Livsopphaldssatsar, Sosiallån, Sosialstøtte, Utdanningsstønad, Utdanningsstøtte, Økonomisk sosialhjelp, Økonomisk støtte
Økonomisk stønad som skal sikre hjelp til livsopphald. Med dette meinast pengar til det som blir rekna som nødvendig for å leve, slik som mat, klede, bustad, men også fritid, telefoni, tv, internett, transport og helseutgifter.
Stønad ved arbeidsmarknadstiltak (3)
Bortebuartillegg, Flyttetilskot, Individstønad, Reisetilskot, Tilskot til flytting, Tilsynstillegg
Økonomisk yting ved deltaking i arbeidsmarknadstiltak. Basisyting og barnetillegg skal dekkje utgifter til livsopphald og vert gitt for dei dagane ein deltek i tiltaket.
Svangerskapspengar (3)
Økonomisk yting til friske gravide kvinner som ikkje kan halda fram med arbeidet under svangerskapet, fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret.
Ventelønn (3)
Vartpengar, Ventepengar
Ventelønn kan innvilgast til tilsette som blir uforskyldt oppsagte i statlege verksemder.
Ytingar til foreldre og føresette (3)
Bidragsforskot, Eingongsstønad, Foreldrepengar, Fødselspengar, Omsorgspengar, Overgangsstønad, Støtte til barnetilsyn
Økonomiske ytingar i samband med det å ha barn.
Økonomisk rådgjeving (3)
Personer med betalings- eller gjeldsproblemer kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale.
Trafikk og transport (1)
Båt, hamn og kyst (2)
Båtplass (3)
Småbåthamn
Utleige av båtplassar og drift av småbåthamner.
Hamn (3)
Hamneavgift, Hamnevesen
Kommunale hamner kan omfatte ferjeterminalar, kaianlegg, utleige, fortøyings- og slepetenester m.m.
Kystforvaltning (3)
Fyrlys, Losteneste, Navigasjon, Navigering
Administrasjon av lover og reglelverk som gjeld for kysten vår. Til dette høyrer trygg ferdsel på sjøen, fyr, merkjer og losteneste.
Sjøfart (3)
Skipsfart
Skips- og sjøfart. Gjeld norskregistrerte skip og utanlandske skip som kjem til norske hamner.
Sjøsikkerheit (3)
Sjøvett
Tryggleik til sjøs, både for liv, helse, fartøy og miljø.
Førarkort og sertifikat (2)
Beltekøyretøy (3)
Beltebil, Beltetraktor, Beltevogn, Trakkemaskin
Beltekøyretøy er køyretøy som vert drivne fram med belter. Kommunen vedtek i forskrift løyve og forbod om køyring utanfor fastsette løyper.
Båtførarbevis (3)
Båtførarprøven
Er du født 01.01.1980 eller seinare, og skal føre båt med meir enn 25 hk eller over 8 meter lengde trenger du båtførarbevis
Firehjuling (3)
ATV, Terrengkøyretøy
Kommunen vedtek i forskrift løyve og forbod om køyring av firehjuling og andre motorkøyretøy, motorfartøy eller luftfartøy utanfor fastsette løyper.
Flysertifikat (3)
Helikopter, Helikoptersertifikat
Løyve til å føra fly og helikopter.
Fritidsskipparsertifikat (3)
Båtførarprøven
For å kunne føre fritidsbåt mellom 15 og 24 meter må du ha eit fritidsskipparsertifikat.
Førarkort (3)
Beltebil, Bil, Biltilsynet, Buss, Føraropplæring, Førarprøve, Lastebil, Mellombels køyreløyve, Minibuss, Mopedførarbevis, Mopedførarkort, Motorsykkel, Personbil, Prikkbelastning, Sertifikat, Terrengkøyretøy, Trafikkstasjon, Traktor
Løyve til å føra motorkøyretøy. Til dette høyrer føraropplæring og førarprøve til alle førarkortklassar.
Internasjonalt båtsertifikat (ICC) (3)
Skal du føre fritidsbåter i utlandet kan det hende du må ha internasjonal båtførersertifikat. International Cerfiticate of Competency (ICC), er ein internasjonal standard for fritidsbåtsertifikat.
Køyresetel (3)
**
Snøskuter (3)
Snøscooter
Kommunen vedtek i forskrift løyve og forbod om køyring av snøskuter og andre motorkøyretøy, motorfartøy eller luftfartøy utanfor fastsette løyper.
Truckførarbevis (3)
Dokumentasjon på at ein har hatt opplæring i truckføring. Kan gjelde for ulike truck-klassar.
Vasskuter (3)
Kommunen vedtek i forskrift løyve og forbod om køyring av vannskuter og andre motorkøyretøy, motorfartøy eller luftfartøy utanfor fastsette løyper.
Køyretøy (2)
Beltekøyretøy (3)
Beltebil, Beltetraktor, Beltevogn, Trakkemaskin
Beltekøyretøy er køyretøy som vert drivne fram med belter. Kommunen vedtek i forskrift løyve og forbod om køyring utanfor fastsette løyper.
Elbil (3)
El-bil, Ladeplass, Ladestasjon
Utbygging av ladestasjonar, miljørabattar på bomstasjonar og parkering, tilskot til ladestasjonar i burettslag og anna.
Firehjuling (3)
ATV, Terrengkøyretøy
Kommunen vedtek i forskrift løyve og forbod om køyring av firehjuling og andre motorkøyretøy, motorfartøy eller luftfartøy utanfor fastsette løyper.
Hefte i motorvogn (3)
Tinglyst pant eller andre hefte på bil, motorsykkel, tilhengar eller andre køyretøy.
Køyretøykontroll (3)
Biltilsynet, EU-kontroll, EØS-kontroll, Periodisk kontroll, Periodisk køyretøykontroll, Teknisk kontroll, Teknisk køyretøykontroll, Trafikkstasjon
Til dette høyrer periodisk og annan kontroll av køyretøy.
Motorvognavgifter (3)
Bensinavgift, Bilavgifter, Biltilsynet, Dieselavgift, Eingongsavgift, Omregistreringsavgift, Trafikkstasjon, Vegavgift, Vektårsavgift, Årsavgift
Motorvognavgiftene omfattar seks avgifter med til dels ulik grunngjeving og føremål. Avgiftene er knytt dels til kjøp/leige av køyretøy og dels til bruk av køyretøy. Dei ikkje-bruksavhengige avgiftene er eingongsavgifta, omregistreringsavgifta, årsavgifta og vektårsavgifta. Til dei bruksavhengige avgiftene høyrer avgiftene på bensin og diesel.
Piggdekk (3)
Bildekk, Dekk, Kjetting, Oblat, Piggdekkavgift, Piggdekkgebyr, Piggdekkoblat, Piggdekkpant, Piggdekkretur, Vinterdekk
Kommunen kan fastsetje gebyr for bruk av piggdekk ettersom piggdekk skaper miljøfarleg vegstøv.
Registrering av køyretøy (3)
Eigarskifte, Kjennemerke, Køyretøyregisteret, Omregistrering, Registreringstilhøve, Salsmelding
Førstegongsregistrering av køyretøy i Noreg og omregistrering av kjøretøy, skjema, salsmelding m.m.
Snøskuter (3)
Snøscooter
Kommunen vedtek i forskrift løyve og forbod om køyring av snøskuter og andre motorkøyretøy, motorfartøy eller luftfartøy utanfor fastsette løyper.
Vasskuter (3)
Kommunen vedtek i forskrift løyve og forbod om køyring av vannskuter og andre motorkøyretøy, motorfartøy eller luftfartøy utanfor fastsette løyper.
Vrakpant (3)
Bilvrak
Vrakpant er ei panteordning for bil, og er eit tiltak for at fleire skal gjenvinne audlagga/gamle bilar istadenfor at dei skal stå å skade miljøet.
Luftfart (2)
Drone (3)
Droneflyging
*
Fly og helikopter (3)
Flyskøyte, Landingsløyve, Landingsplass, Luftfartøyregister, Privatfly, Sjøfly
Landingsløyve, landingsplass m.m. for fly og helikopter.
Lufthamn (3)
Flypbase, Flyplass, Landingsplass
Ein stad der fly lettar og landar
Mobilitetstilbod (2)
Kollektivtilbud, Transporttilbod
Drivstoff og ladestasjonar (3)
Bensin, Diesel, Hurtiglading, Hydrogen
**
Lokasjonstenester (3)
Bildeling, Sykkeldeling
**
Miljøvenleg transport (3)
**
Parkering (3)
Avgiftsparkering, Innfartsparkering, Parkeringsavgift, Parkeringsbot, Parkeringsgebyr, Parkeringskort, Parkeringsløyve, Parkeringsløyve, Parkeringsplass, Rasteplassar, Utfartsparkering
Det skal vere eitt felles regelverk for all parkeringsverksemd. Regelverket skal syte for lik skilting og like reaksjonar ved brot på føresegnene. Det er også ei obligatorisk godkjenningsordning som gjeld både for kommunar, private parkeringsselskap og andre.
Reisebillett (3)
Billettar, Billettbestilling, Billettinformasjon, Billettpris, Bussbillett, Ekspressbåt, Ferjebillett, Ferjebillett, Flybillett, Honnørrabatt, Moderasjon, Rutebåt, Snøggbåt, Sporvegsbillett, Studentrabatt, T-banebillett, Togbillett, Trikkebillett
Ordningar for billettkjøp og prisar til kollektivtrafikk og andre transportmiddel.
Reisegaranti (3)
Reisegaranti gir rettar dersom buss, tog eller ferje ikkje går. Det kan vere refusjon, andre transportmiddel eller dekning av drosjeutgifter.
Ruteinformasjon (3)
Bussrute, Busstider, Båtrute, Ferjerute, Ferjerute, Ferjetider, Ferjetider, Forseinkingar, Kanselleringar, Køyreplanar, Ruteopplysning, Rutetabell, Rutetider, Sporvegsrute, T-banerute, Togrute, Togtider, Trikkerute
Informasjon om rutetider m.m. for kollektivtrafikk.
Ruteplanleggjar (3)
Vegkart, Vegkart
Automatisert informasjon på Internett der ein kan få hjelp til val av transportmiddel og informasjon om reisetider mellom ulike reisemål.
Skuleskyss (3)
Skulebuss, Skuletransport, Skuleveg, Skuleveg
Transport til og frå skulen. Retten gjeld for elevar som bur over ein viss avstand frå skulen og elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. Retten til skyss gjeld ikkje til/frå skulefritidsordninga (SFO).
Takstar og kjøpsinformasjon (3)
Billett, Billettprisar
**
Tilrettelagd transport (3)
Drosjelappar, Reiserett, TT-brukar, TT-kort, TT-ordning, TT-tjeneste
Ei teneste retta mot funksjonshemma som er avhengig av dør-til-dør-transport. Skal gje høve til å ta del i aktivitetar i nærmiljøet. TT-ordninga skal berre nyttast til lokale fritidsreiser, og ikkje til sjuketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som vert dekka av folketrygda.
Trafikkinformasjon (2)
Vegtrafikk
Bominformasjon (3)
Autopass, Bompeng, Bomstasjon, Trafikantbetaling, Vegprising
Bompengefinansiering er ein finansieringsmodell for vegprosjekt der ei vegstrekning blir bygd, eller utbetra, ved at brukarane av vegen betaler ei avgift kvar gong dei passerer eit betalingspunkt.
Sanntids trafikkinformasjon (3)
Kolonnekøyring, Omkøyring, Vegmelding, Vegstenging, Vegstenging, Veimelding
Informasjon om veg og trafikkforhold.
Trafikksignal og reguleringar (3)
Forbikøyringsrestriksjonar, Høgdebgrensningar, Trafikklys, Tyndebegrensningar
**
Trafikksikkerheit (3)
Skuleveg, Skuleveg, Trafikksikkerheitsplan, Trafikktryggleiksplan, Trafikkulukker, Trygg trafikk, Vegtrafikkulukke, Vegtrafikkulukke
Sikkerheit for dei som ferdast i trafikken.
Veg- og føreforhold (3)
Brøyting, Glatt vegdekke, Salting, Vegstandard
**
Vegarbeid (3)
Vegarbeid
Informasjon om kortvarig eller langvarig vegarbeid.
Veg og vegregulering (2)
Vegtrafikk
Aksellastrestriksjonar (3)
Telerestriksjonar
Innskrenking av kor tunge køyretøy som kan køyre på ein veg. Akseltrykket må vere under ei viss grense.
Brøyting (3)
Brøyteavtale
Snørydding og vintervedlikehald.
Feiing og strøing (3)
Brøyteavtale
Feiing og rydding av sand og grus, vårreingjering av vegar, strøing av sand og grus om vinteren.
Gangveg (3)
Fortau, Fotgjengar, Gangfelt, Gangsti, Gangveg
Kommunen utviklar og vedlikeheld gangvegar og sykkelstiar.
Gatelys (3)
Gatelys, Veglys, Veglys, Veglys, Veglys
Henvendelsar til kommunen om feil på gatelys.
Gravemelding (3)
Graveløyve, Terrenginngrep
Kommunen gir løyve til å grave i kommunale vegar, parkområde og friområde.
Miljøvenleg transport (3)
**
Parkering (3)
Avgiftsparkering, Innfartsparkering, Parkeringsavgift, Parkeringsbot, Parkeringsgebyr, Parkeringskort, Parkeringsløyve, Parkeringsløyve, Parkeringsplass, Rasteplassar, Utfartsparkering
Det skal vere eitt felles regelverk for all parkeringsverksemd. Regelverket skal syte for lik skilting og like reaksjonar ved brot på føresegnene. Det er også ei obligatorisk godkjenningsordning som gjeld både for kommunar, private parkeringsselskap og andre.
Privat veg (3)
Privat veg
Ei avkøyrsle er området mellom ein offentleg veg og privat eigedom. Kommunen gir tillatelse til å byggje eller flytte ei avkøyrsle frå kommunal veg.
Sykkel (3)
Bysykkel, Sykkelfelt, Sykkelkart, Sykkelparkering, Sykkelsti, Sykkelveg, Sykkelveg, Sykling
Kommunen kan tilby syklar til utleige eller utlån. Kommunen planlegg, utviklar og driftar sykkelstiar.
Trafikksignal og reguleringar (3)
Forbikøyringsrestriksjonar, Høgdebgrensningar, Trafikklys, Tyndebegrensningar
**
Vegbygging (3)
Avkøyring, Avkøyringsløyve, Avkøyrselløyve, Brubygging, Landbruksveg, Landbruksvei, Skogsbilveg, Skogsbilveg, Skogsveg, Skogsveg, Skogsveg, Skogveg, Tunellbygging, Vegbygging
Løyve til bygging av private vegar som landbruksvegar og utvikling av det kommunale vegnettet.
Vegnett (3)
Aksellastrestriksjoner, Fortau, Gangvegar, Gatelys, Gatelys, Sykkelnettverk, Sykkelstiar, Sykkelvegar
**
Vegvedlikehald (3)
Asfaltering, Asfaltlapping, Feiebil, Grusing, Kantklipping, Kosting, Vegvedlikehald
Vedlikehald av kommunale veg, trafikktryggleik langs veg, asfaltering og grusing, haldeplassar og leskur.
Yrkestransport (2)
Godstransport (3)
Einskildturløyve, Fellesskapsløyve, Frakt og logistikk, Godsløyve, Spesialtransport, Transportbevilling, Transportløyve, Tungtransport, Vegliste
Alle som skal drive godstransport med motorvogn over 3500 kg, må ha løyve. Fylkeskommunane har det administrative ansvaret for løyveordningane. Privatpersonar eller t.d. eit idrettslag kan i einskildshøve gjennomføre transportoppdrag utan løyve.
Parkering (3)
Avgiftsparkering, Innfartsparkering, Parkeringsavgift, Parkeringsbot, Parkeringsgebyr, Parkeringskort, Parkeringsløyve, Parkeringsløyve, Parkeringsplass, Rasteplassar, Utfartsparkering
Det skal vere eitt felles regelverk for all parkeringsverksemd. Regelverket skal syte for lik skilting og like reaksjonar ved brot på føresegnene. Det er også ei obligatorisk godkjenningsordning som gjeld både for kommunar, private parkeringsselskap og andre.
Persontransport (3)
Buss, Drosjeløyve, Einskildturløyve, Fellesskapslisens, Limousin, Passasjertransport, Selskapsvognløyve, Taxi, Transportbevilling, Transportløyve, Turbil, Turbuss, Turvognløyve
Ansvaret for lokal kollektivtransport er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Staten har det overordna ansvaret for den samla transportpolitikken, og skal utvikle og fastsetje rammevilkåra for kollektivtransporten.